АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ІІ. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

Читайте также:
 1. Case 2. Маркетингове середовище міжнародних ринків та його аналіз
 2. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
 3. Авіатранспортного підприємства»
 4. АВС-аналіз товарів за ___ рік за рівнем отриманого доходу (чистої виручки від реалізації)
 5. Аналіз асиметрій розвитку галузі побутової хімії у старих (ЄС-15) та нових (ЄС-12) країнах-членах
 6. Аналіз асортименту і структури продукції
 7. Аналіз виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства
 8. Аналіз владних відносин у постіндустріальних суспільствах
 9. Аналіз галузі та конкурентного середовища підприємства в галузі
 10. Аналіз даних
 11. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства
 12. Аналіз депозитної та кредитної діяльності кредитних спілок

2.1. За даними фінансової звітності підприємства виконати групування активів та пасивів підприємства за ступенем ліквідності та провести аналіз ліквідності балансу.

Залежно від ступеня ліквідності, тобто швидкості перетворення на грошові засоби, активи підприємства розподіляються за такими групами:

найбільш ліквідні активи (А1) — до них відносяться усі статті грошових засобів підприємства і надійні короткострокові фінансові вкладення (цінні папери);

швидко реалізовувані активи (А2) — векселі отримані, дебіторська заборгованість за товари, розрахунки з бюджетом, розрахунки за виданими авансами, інша поточна дебіторська заборгованість. Підсумок цієї групи одержується відніманням від підсумку розділу ІІ активу величини найбільш ліквідних і повільно реалізовуваних активів.

повільно реалізовувані активи(А3) — статті розділу ІІ активу «Запаси» (сировина і матеріали, готова продукція, незавершене виробництво, товари), а також статті «Довгострокові фінансові інвестиції з розділу І активу балансу.

важко реалізовувані активи (А4) — статті розділу І активу балансу «Необоротні активи», за винятком статей, включених до попередньої групи, і витрати майбутніх періодів.

Пасиви балансу групуються за ступенем терміновості їх оплати:

найбільш термінові зобов’язання (П1) — до них належать кредиторська заборгованість (статті розділу IV пасиву балансу «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги»), а також «Поточні зобов’язання за розрахунками»;

короткострокові пасиви (П2) — короткострокові кредити та поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями;

довгострокові пасиви (П3) — довгострокові зобов’язання (розділ ІІІ пасиву), а також розділ ІІ пасиву «Забезпечення наступ­них витрат і платежів»;

постійні пасиви (П4) — статті розділу І пасиву балансу «Власний капітал», а також розділ V «Доходи майбутніх періодів». Для збереження балансу активу й пасиву підсумок цієї групи зменшується на суму іммобілізації оборотних засобів за статтями розділу ІІ активу.

Таблиця 2.1

АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ

Група активів Сума, тис. грн. Група пасивів Сума, тис. грн. Платіжний надлишок або нестача
На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду На початок періоду На кінець періоду
А1     П1        
А2     П2        
А3     П3        
А4     П4        

 

2.2.Розрахувати коефіцієнти платоспроможності та ліквідності підприємства (за даними фінансової звітності).

1. Коефіцієнт грошової платоспроможностіг.п) визначається відношенням суми залишків за статтями коштів та їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до суми залишків за непогашеними кредитами та поточної кредиторської заборгованості:

)

де ряд. 230 ф. 1 — грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті; ряд. 240 ф. 1 — грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті; ряд. 220 ф. 1 — поточні фінансові інвестиції; ряд. 620 ф. 1 — поточні зобов’язання.

2. Коефіцієнт розрахункової платоспроможностір.п) визначається відношенням суми залишків за статтями коштів та їх елементів, поточних фінансових інвестицій, дебіторів, товарів і готової продукції до суми залишків за непогашеними короткостроковими кредитами та поточної кредиторської заборгованості

,

де ряд. 260 ф. 1 — оборотні активи.

3. Коефіцієнт ліквідної платоспроможностіл.п) визначається відношенням загальної суми оборотних активів і витрат майбутніх періодів до загальної суми зобов’язань і доходів майбутніх періодів:

, (7.3)

де ряд. 270 ф. 1 — витрати майбутніх періодів; ряд. 480 ф. 1 — довгострокові зобов’язання; ряд. 630 ф. 1 — доходи майбутніх періодів.

Для підприємства цей коефіцієнт буде більшим за одиницю.

4. Коефіцієнт критичної ліквідності (допоміжний коефіцієнт покриття, Ккр.л). Він визначається як відношення величини оборотних (поточних) активів за мінусом запасів і незавершеного виробництва до величини поточ­них зобов’язань:

де ряд. 100 ф. 1 — виробничі запаси; ряд. 110 ф. 1 — тварини на вирощуванні та відгодівлі; ряд. 120 ф. 1 — незавершене виробництво; ряд. 130 ф. 1 — готова продукція; ряд. 140 ф. 1 — товари.

Позитивним для підприємства буде, коли цей показник дорівнює або більший за одиницю.

5. Коефіцієнт поточної ліквідностіп.л), або коефіцієнт покриття розраховується як відношення вартості всіх оборотних (мобільних) засобів підприємства до величини поточних зобов’язань.

,

де Оз — сума оборотних засобів; Кф.з — поточні зобов’язання.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)