АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Читайте также:
 1. I Всеукраїнська науково-практична конференція іноземними мовами.
 2. VІ. Узагальнення і систематизація знань. Практична робота
 3. Б) Змістовна частина тестових завдань.
 4. В итоге если все частицы собрать по правильной и проверенной технологии, получится красивая, эстетичная, экологичная и практичная столешница GraniStone любой формы и размеров.
 5. Вимоги до оформлення звітів з практичних робіт з предмету «Практична робота на ПК»
 6. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція
 7. Вступ Основна частина Висновки ПИТАННЯ-
 8. Графічна частина
 9. Графічна частина
 10. Графічна частина курсового коректу
 11. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ
 12. Графічна частина.

Практична частина КПІЗ передбачає розв’язання комплексу задач з аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. Дані до задач обираються студентом із таблиці 1, поданої у додатку, відповідно до свого варіанту згідно зі списком у журналі.

ЗАДАЧА 1.

За даними таблиці 1 виконати наступні розрахунки:

1. Розрахувати показники, для яких в таблиці відсутні дані.

2. Обчислити відхилення від плану та відсоток виконання плану.

3. Побудувати узагальнюючу 4-х факторну модель для розрахунку товарної продукції.

4. Розрахувати вплив 4-х факторів на відхилення від плану величини товарної продукції:

а) способом ланцюгових підстановок;

б) способом абсолютних різниць;

в) способом відносних різниць;

г) способом часткової участі.

Зробити відповідні висновки.

5. Для даної факторної моделі виконати спрощені розрахунки:

а) перетворення 4-х факторної моделі до 3-х факторної (3 варіанти). Для кожного із трьох варіантів моделей виконати розрахунок впливу факторів на величину товарної продукції способом ланцюгових підстановок та інтегральним способом.

б) перетворення 4-х факторної моделі до 2-х факторної (3 варіанти). Для кожного із трьох варіантів моделей виконати розрахунок впливу факторів на величину товарної продукції способом абсолютних різниць.

Таблиця 1

Показник За планом Фактично Відхилення від плану, грн. Відсоток виконання плану, %
1. Товарна продукція (ТП), грн.        
2. Середньооблікова чисельність працівників (Чпр), чол.        
3. Середня кількість днів, відпрацьованих одним працівником (Д), днів        
4. Середня тривалість робочого дня (Г), год.        
5. Загальна кількість відпрацьованих усіма працівниками людино-днів (ЛД), люд.-днів        
6. Загальна кількість відпрацьованих усіма працівниками людино-годин (ЛГ), люд.-год.        
7. Середній виробіток одного працівника: а) місячний (Вміс), грн. б) денний (Вден), грн. в) годинний (Вгод), грн.        
8. Загальна кількість відпрацьованих одним працівником годин (Гзаг), год.        

ЗАДАЧА 2

Провести аналіз фінансового стану конкретного промислового підприємства на основі даних його річної фінансової звітності (Форми №1 “Баланс”, Форми №2 “Звіт про фінансові результати” та іншої документації фінансового характеру).

Підприємство обираються студентом із таблиці 2, поданої у додатку, відповідно до свого варіанту згідно зі списком у журналі. Звітна інформація кожного із запропонованих підприємств подана на на сайтах smida.gov.ua. та stockmarket.gov.ua.

 

Методичні рекомендації до виконання задачі 2

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)