АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА. Теоретична частина КПІЗ передбачає розкриття одного із запропонованого переліку теоретичних завдань у вигляді реферату

Читайте также:
 1. VІІІ. Теоретична база
 2. Б) Змістовна частина тестових завдань.
 3. Вступ Основна частина Висновки ПИТАННЯ-
 4. Графічна частина
 5. Графічна частина
 6. Графічна частина курсового коректу
 7. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ
 8. Графічна частина.
 9. Графічна частина:_____________________________________________________
 10. Допит потерпілого проводиться з дотриманням правил, передбачених частинами другою, третьою, п'ятою - чотирнадцятою статті 352 цього Кодексу.
 11. ДОХОДНА ЧАСТИНА БЮДЖЕТУ ЗМІЇВСЬКОГО РАЙОНУ
 12. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

Теоретична частина КПІЗ передбачає розкриття одного із запропонованого переліку теоретичних завдань у вигляді реферату. Рекомендований обсяг реферату складає 15-20 сторінок формату А4. До зазначеного обсягу входить титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки та список використаних джерел, оформлений згідно вимог ВАК. Також обов’язковим є посилання на використану літературу у тексті реферату.

Завдання обирається студентом самостійно.

Тематика завдань для теоретичної частини КПІЗ

1. Економічний аналіз у системі економічних наук.

2. Шляхи вдосконалення економічного аналізу за умов ринкової економіки.

3. Автоматизація аналітичних робіт під час аналізу господарської діяльності підприємства.

4. Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою.

5. Аналіз використання робочого часу на підприємстві.

6. Аналіз продуктивності праці на підприємстві.

7. Аналіз витрат заробітної плати в собівартості продукції підприємства.

8. Аналіз рівня середньої заробітної плати на підприємстві.

9. Аналіз співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої заробітної плати на підприємстві.

10. Аналіз стану виробничих запасів підприємства.

11. Аналіз використання матеріалів у виробництві на підприємстві.

12. Аналіз стану основних засобів підприємства.

13. Аналіз створення та використання амортизаційних фондів підприємств.

14. Аналіз використання обладнання на підприємстві.

15. Аналіз ремонту основних засобів підприємства.

16. Аналіз витрат підприємства за економічними елементами і статтями собівартості.

17. Аналіз витрат на паливо та електроенергію у собівартості продукції підприємства.

18. Метод економічного аналізу.

19. Технічні (спеціальні) прийоми економічного аналізу.

20. Узагальнення та оформлення результатів економічного аналізу.

21. Економічний аналіз — важлива функція управління діяльністю підприємства.

22. Аналіз собівартості окремих видів продукції підприємства.

23. Аналіз стану незавершеного виробництва на підприємстві.

24. Аналіз собівартості продукції за статтями витрат.

25. Аналіз видатків на освоєння нових видів продукції.

26. Аналіз видатків на утримання та експлуатацію машин і обладнання.

27. Аналіз загальновиробничих видатків.

28. Аналіз загальногосподарських видатків.

29. Оперативний аналіз собівартості продукції на підприємстві.

30. Аналіз трудомісткості продукції підприємства.

31. Загальна характеристика собівартості продукції підприємства.

32. Аналіз виробництва товарної продукції підприємства.

33. Аналіз дослідження номенклатури, асортименту і структури випуску продукції на підприємстві.

34. Аналіз якості продукції підприємства.

35. Аналіз відвантаження та збуту продукції.

36. Аналіз позавиробничих витрат підприємства.

37. Аналіз балансового прибутку.

38. Аналіз прибутку від реалізації товарної продукції підприємства.

39. Аналіз рентабельності підприємства.

40. Аналіз рентабельності продукції підприємства.

41. Аналіз розподілу прибутку (доходу) на підприємстві.

42. Аналіз короткострокових кредитів банку.

43. Аналіз джерел капіталовкладень підприємства.

44. Аналіз власних оборотних засобів підприємства.

45. Аналіз оборотності оборотних засобів підприємства.

46. Аналіз матеріальних оборотних засобів підприємства.

47. Аналіз нематеріальних оборотних засобів підприємства.

48. Загальні характеристики фінансового стану підприємства.

49. Аналіз фінансової стабільності підприємства.

50. Аналіз ліквідності підприємства.

51. Аналіз складу оборотних засобів підприємства.

52. Аналіз стану дебіторської заборгованості підприємства.

53. Аналіз стану кредиторської заборгованості підприємства.

54. Аналіз платоспроможності підприємства.

55. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами.

56. Аналіз виробничої потужності підприємства.

57. Аналіз позареалізаційних фінансових результатів діяльності підприємства.

58. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.

59. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)