АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Діагностика систем живлення за складом відпрацьованих газів

Читайте также:
 1. E согласно механизму сотрудничества с системами фермента.
 2. ERP (Enterprise Resource Planning)- системы управления ресурсами предприятия.
 3. FIDELIO V8 - новое поколение систем управления для гостиниц
 4. II. Богословская система
 5. III. Лексика как система (8 часов)
 6. III. СИСТЕМЫ УБЕЖДЕНИЙ И ГЛУБИННЫЕ УБЕЖДЕНИЯ
 7. III. Требования к организации системы обращения с медицинскими отходами
 8. L.1.1. Однокомпонентные системы.
 9. L.1.2.Многокомпонентные системы (растворы).
 10. S: Минимальный налог при упрощенной системе налогообложения - это
 11. SCADA как система диспетчерского управления
 12. SCADA как часть системы автоматического управления

Це діагностування має важливе значення, оскільки воно спрямоване передусім на зниження забруднень навколишнього середовища оксидами карбону, нітрогену й незгорілими вуглеводнями. Сучасні методи аналізу дають змогу дуже точно визначити кількість компонентів у відпрацьованих газах.

На підставі даних про кількісний склад відпрацьованих газів можна отримати інформацію про роботу двигуна: визначити ступінь повноти згорання, зумовлений фізичними та хімічними чинниками; оцінити якість процесів утворення суміші та газообміну; визначити вплив різних чиників на процес згорання, щоб ефективно впливати на окремі його стадії.

Для аналізу відпрацьованих газів застосовують хімічних і фізичних властивостей речовин, які входять до складу газових сумішей. До хімічних методів аналізу належать метод Орса і колориметричний метод, до фізичних-методи,що ґрунту-ються на використані фізичних властивостей досліджуваних газів.

Вимірювальні прилади для визначення складу відпрацьованих газів можна поділи-ти на прилади для періодичних або неперервних вимірювань компонентів, які надходять безпосередньо на прилад, і прилади періодичних вимірювань компонентів газів, що подаються в прилад посудин, раніше наповнених відпрацьованими газами.

У сучасних умовах найдосконалішими засобами дослідження відпрацьованих газів бензинових і дизельних двигунів є різноманітні комп’ютерні системи.

Наведені засоби діагностування мають високу точність вимірів згідно з OIML класу О, просте керування програмою вимірювання завдяки використанню функціональних клавіш комп’ютерної клавіатури і пульта дистанційного керування. У них зручне меню, яке відображається на TFT- дисплеї під будь-якими кутами зору та освітлення, є банк даних автомобілів. Вони мають новітню технологію вимірювання частоти обертання двигуна через підключення до клем АКБ.

Система має додаткові можливості вимірювання напруги лямбда-зондом, початку подачі палива, кута запалення. Усі виміри протоколюються на вбудованому приладі для друку або зовнішньому принтері.

Відомо й інші методи і засоби діагностики, інформацію про які наведено в спеціальній літературі.

Питання для контролю:

1. Аналіз відпрацьованих газів, його значення для оцінки системи живлення.

2. Як проводиться діагностування систем живлення.

Література:О.А. Лудченко “Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів” ст. 88-89.

 

Тема№20

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.027 сек.)