АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Література. 4.1 Сачков Л.С. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності

Читайте также:
 1. Використана література
 2. Вопрос№15: Розвиток полемічна література та книгодрукування в XVI - першій половині XVII ст.
 3. Додаткова література
 4. Додаткова література
 5. Додаткова література
 6. Додаткова література
 7. Додаткова література
 8. Додаткова література
 9. Додаткова література
 10. Додаткова література
 11. Додаткова література
 12. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 

4.1 Сачков Л.С. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності. – К.: 2000. – с. 89/:

а) Конституція України (ст.43, с. 50);

б) Закон України “Про освіту” (ст. 26);

в) Кодекс законів про працю України;

г) Закон України “Про охорону праці”;

д) Основи законодавства України про охорону здоров’я;

е) Закон України “Про пожежну безпеку”;

ж) Закон України “Про дорожній рух”;

з) Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”;

і) Закон України “Про цивільну оборону України”;

к) Закон України “Про використання ядерної енергії та радіаційної

безпеки”.

4.2 Білявський Г.О. Основи загальної екології.– К.: «Либідь», 1995.- 365 с

4.3 Долецкий А.С. Здоровье и окружающая среда. – М.: 1979. − 230 с.

4.4 Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. – Кіровоград: 1998. – 292 с.

4.5 Минько В.М. Охрана труда на предприятиях рыбного хозяйства. – М.: «Агропромиздат», 1990. – 250 с.

4.6 Новиков Ю.В. Охрана окружающей среды. – М.: «Высшая школа», 1987. – 284 с.

4.7 Шубин Е.П. Гражданская оборона. – М.: «Просвещение», 1991. – 222 с.

4.8 Шарапов В.И. Охрана труда рыбаков океанического лова. – М.: «Пищевая промышленность», 1984. – 144 с.

 

5 Теоретичне обґрунтування

 

На самостійне вивчення теми «Джерела небезпеки та породжені ними фактори» виносяться питання:

1 Правила поведінки в зонах радіоактивного та хімічного забруднення;

2 Правила поведінки в зонах стихійного лиха.

При вивченні вищезазначених питань, необхідно вивчити дію населення за сигналами оповіщення цивільної оборони; докладно ознайомитися з правилами поведінки і дії населення під час стихійних лих, великих аварій, землетрусів, повені, сельових потоків та оповзнів, снігових заносів, пожеж, виникнення аварій на виробництві.

Особливу увагу слід приділити при вивченні правил поведінки і дії населення в районі радіоактивних забруднень, в районах хімічного ураження, в районі бактеріологічного впливу, ураження а також в районі комбінованого ураження.

Слід вивчити дію населення при знезараженні робочого місця, квартири, продуктів харчування і проведенні санітарної обробки.

На самостійне вивчення теми «Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій» виносяться питання:

1 Евакуація населення з небезпечних зон;

2 Особливості захисту дітей у надзвичайних ситуаціях.

Під час вивчення першого питання необхідно засвоїти те, що під евакозаходами розуміється розсредоточення і евакуація населення з небезпечних міст в заміську зону. Необхідно знати як треба діяти, коли сповіщається про необхідність евакуації.

Слід вивчити як планується евакуація і в якої послідовності вона повинна проводитися. Також потрібно знати правила поведінки населення під час і після евакуації.

Дуже важливим є друге питання даної теми. Турбота про захист дітей – гуманний і благородний обов’язок всього дорослого населення. Необхідно знати як проводиться у мирний час підготовка до цієї роботи.

Слід докладно вивчити заходи з укриття дітей в захисних спорудах,

особливості використання індивідуальних засобів захисту дітей, евакозаходи дітей.

Під час вивчення цього питання слід зупинитися на порядку спеціальної обробці при забрудненні отруйними та радіоактивними речовинами. Вивчити правила користування індивідуальним дегазаційним пакетом.

Необхідно знати порядок проведення часткової спеціальної обробки, порядок проведення часткової дезактивації і дегазації одягу, а також знати суть повної спеціальної обробки.

 

6 Контрольні питання

6.1 Ви почули виття сирени і сигнали транспортних засобів. Що необхідно зробити при цьому?

6.2 Що ви повинні робити, якщо ви отримали звістку штабу цивільної оборони про те, що на хімічно небезпечному об’єкті відбулася аварія?

6.3 Дізнавшись про можливий землетрус, як ви будете готуватися до цього стихійного лиха?

6.4 Ви отримали звістку про аварію на АЕС. Що необхідно зробити при цьому, якщо ви залишились у своєї квартирі?

6.5 Що розуміють під радіоактивним районом – хімічного, бактеріологічного забруднення?

6.6 Як поводитись у радіоактивно забрудненій місцевості?

6.7 Ви опинились у зоні хімічного забруднення, як необхідно поводитись при цьому?

6.8 Які правила поведінки населення в зоні бактеріологічного забруднення?

6.9 Які дії населення в зонах комбінованого забруднення?

6.10 Що розуміють під евакозаходами?

6.11 Ви отримали звістку про необхідність евакуації. Які ваші дії?

6.12 В чому полягає особливість проведення евакозаходів у надзвичайних ситуаціях мирного часу?

6.13 Як потрібно готуватися до захисту дітей в умовах надзвичайних ситуацій?

6.14 В чому полягає особливість використання індивідуальних засобів захисту для дітей?

6.15 В чому полягає особливість захисту дітей при дії за сигналами оповіщення цивільної оборони в місцях зараження?

6.16 Яка мета санітарної обробки?

6.17 Коли проводяться: повна, часткова санітарна обробка людей?

6.18 В якої послідовності проводиться санітарна обробка людей?

6.19 Що таке дегазація? Як вона проводиться?

6.20 В яких випадках проводять дезактивацію та як це виконується?

6.21 Що розуміють під дезинфекцією, в яких випадках її проводять?

6.22 Як користуватися протихімічним пакетом? Який його зміст?

6.23 Як провести у домашніх умовах дезактивацію, дегазацію, дезинфекцію?

 

 

ЗМІСТ ЗАВДАННЯ

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)