АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Варіант № 24

Читайте также:
 1. Алгоритм «варіант 1»
 2. Варіант 1
 3. Варіант 1
 4. Варіант 10
 5. Варіант 10
 6. Варіант 11
 7. Варіант 11
 8. Варіант 12
 9. Варіант 13
 10. Варіант 14
 11. Варіант 15
 12. Варіант 15

Тема: Джерело небезпеки - стихійне лихо: смерчі, шквали, урагани, бурі

Завдання:

1 Схарактеризуйте ці природні явища, поясніть за яких причин вони виникають.

2 Схарактеризуйте негативні наслідки цих стихійних лих, які негативні наслідки вони викликають в навколишньому середовищі.

3 Поясніть, як здійснюється захист населення від стихійного лиха даного характеру.

4 Вкажіть, в чому сутність рятувальних та інших термінових робіт в зонах стихійного лиха.

 

Варіант № 25

Тема: Джерело небезпеки: радіаційне забруднення місцевості

Завдання:

1 Поясніть що таке радіоактивність, іонізуюча радіація, джерело походження іонізуючої радіації.

2 Проаналізуйте вплив радіації на людину, ознаки променевої хвороби.

3 Запропонуйте засоби індивідуального і колективного захисту населення при радіоактивному ураженні місцевості.

4 Вкажіть, в чому полягає сутність йодної профілактики при аварійних радіоактивних викидах.

 

Варіант № 26

Тема: Джерело небезпеки: зброя масового ураження (ядерна)

Завдання:

1 Схарактеризуйте ядерну зброю масового ураження, осередки ураження, які виникають внаслідок застосування зброї масового ураження.

2 Запропонуйте засоби захисту населення при надзвичайних ситуаціях, які виникають при застосуванні ядерної зброї масового ураження.

3 Поясніть, як організовується і проводиться розосередження та евакуація населення у надзвичайних ситуаціях.

4 Вкажіть, як ліквідують наслідки надзвичайної ситуації.

 

Варіант № 27

Тема: Джерело небезпеки: зброя масового ураження (хімічна,

біологічна)

Завдання:

1 Схарактеризуйте зброю масового ураження, осередків ураження, що виникають внаслідок застосування зброї масового ураження.

2 Запропонуйте засоби захисту населення при надзвичайних ситуаціях, які виникають при використанні хімічної і бактеріальної зброї масового ураження.

3 Поясніть як проводиться повна санітарна обробка, дегазація, дезинфекція в осередках масового ураження.

4 Вкажіть, як надається перша (домедична) допомога при отруєнні отруйними речовинами.

 

Варіант № 28

Тема: Джерело небезпеки: небезпека в сучасному урбанізованому

середовищі

Завдання:

1 Вкажіть, які існують проблеми безпеки життєдіяльності в умовах побуту.2 Схарактеризуйте основні травмуючи чинники в сучасних квартирах.

3 Запропонуйте заходи профілактики побутового травматизму.

4 кажіть, як надається перша (домедична) допомога при кровотечі.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)