АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теоретичне обґрунтування

Читайте также:
 1. Вибір та обґрунтування способів головних рубок
 2. Вивчення витоків рухливих ігор, обґрунтування закономірностей їх розвитку.
 3. Електронний підпис, його застосування та законодавче обґрунтування.
 4. Зразок обґрунтування вибору теми та її актуальності
 5. Інструменти обґрунтування управлінських рішень
 6. Класифікація методів обґрунтування управлінських рішень
 7. Методи та прийоми обґрунтування управлінських рішень
 8. Необхідність державного управління національною економікою: історичне і теоретичне обгрунтування
 9. Обґрунтування актуальності профільної зміни.
 10. Обґрунтування варіанту технології виробництва
 11. Обґрунтування ефективності толінгу
 12. Обґрунтування кваліфікації злочину

 

Із визначення поняття життявипливає, що обмін речовинами i енергією є основною функцією будь-якого організму. Повноцінна життєдіяльність людини можлива лише за умови постійного надходження в організм у необхідній кількості різноманітних речовин, які містяться у харчових продуктах.

Для живого організму важливими є такі органічніречовини, як білки, жири, вуглеводи, вітаміни, та неорганічні- вода i мінеральні солі. В тілі здорової дорослої людини масою 70 кг міститься: води близько 40 - 45 кг, білків 15-17, жирів 7-10, мінеральних солей 2,5 - 3, вуглеводів 0,5 - 0,8 кг. Організм постійно витрачає ці речовини на утворення енергії, яка необхідна для здійснення життєвих процесів. Кожну мить в організмі гине вели­ка кількість старих клітин i з’являється така ж кількість нових. Білок організму відновлюється за 80 днів, a вci клітини організму відновлюються приблизно упродовж 7 років. Віднов­лення клітин i тканин, поповнення енергії, що витрачається, відбувається за рахунок речовин, що надходять в організм з їжею.

Під раціональним харчуванням треба розуміти оптимальне співвідношення вживаних з їжею білків, жирів та вуглеводів.

Білки- головна складова всіх органів i тканин організму, становлять 25% маси тіла. Основне їх призначення - участь у побудові нових клітин.

Організм людини не має запасів білків, добова потреба становить 1,1 - 1,3 г на 1 кг маси тіла, що при масі тіла 70 кг дорівнює 80 - 100 г. При цьому приблизно 55% білків мають бути тваринного походження, оскільки рослинна їжа не містить багатьох названих незамінних амінокислот. Така кількість білка забезпечує приблизно 12% потреби організму в енергії. Основними джерелами тваринних білків є м’ясо, яйця, молоко, а рослинних - хліб, крупи, бобові.

Жирипоряд з високою енергетичною цінністю беруть участь у біосинтезі ліпідних структур.

Загальна кількість жирів в організмі коливається в широких межах i залежить від характеру харчування, способу життя i спадкової схильності. В середньому маса жирів становить 10 - 20% від маси тіла.

У структурі харчування жири повинні забезпечувати в се­редньому 30% потреби організму в енергії. Добова потреба в жи­рах для дорослої людини становить 80 - 100 г. У фізіологічному повноцінному раціоні має бути приблизно 30% жирів рослинного походження. Жири тваринного походження містяться в свинячому салі (90 - 92%), вершковому маслі (50 - 82%), свинині (до 50%), ковбасах (20 - 40%), сметані (15 - 30%), сирі (15 - 30%). Джерелами жирів рослинного походження є олія (99,9%), горіхи (53 - 65%), крупи: вівсяна (6%) i гречана (3%).Вуглеводивикористовуються організмом як джерело енергії, хоч їх енергетична цінність удвічі нижча, ніж у жирів. Вугле­води на противагу жирам легко розкладаються i швидко засвоюються організмом.

Вуглеводи поділяються на засвоюваніi не засвоювані. До засвоюваних вуглеводів відносяться глюкоза, фруктоза, сахароза, лактоза, мальтоза, i полісахариди - крохмаль, декстрини, глікоген тощо. Не засвоювані вуглеводи (целюлоза, геміцелюлоза, пектинові речовини, лігнін) не розкладаються ферментами в шлунку, але руйнуються мікрофлорою кишечнику.

Вуглеводи в раціоні дорослої людини мають забезпечувати близько 55% потреби організму в енергії i їхня добова потреба становить 400 - 500 г. Оптимальні співвідношення вуглеводів: крохмаль - 75%, цукри - 20%, пектинові речовини - 3% i целюлоза -2%. Основними джерелами вуглеводів : хлібобулочні продукти (близько 60%), кондитерські вироби i цукор (14 - 26%), овочі та фрукта (15 - 17%).

Водане приносить організму жодної калорії, проте вона вкрай йому необхідна, оскільки всі біохімічні реакції обміну речовин відбуваються в рідині. Тіло дорослої людини більш, як напо­ловину складається з води (у чоловіків - 61%, а у жінок - 54%). Втрата організмом понад 25% води несумісна з життям.

Добова потреба дорослої людини у воді становить 2,3 - 2,7 л, з них 0,3 - 0,4 л - так звана ендогенна вода, яка утворюється в організмі в процесах біологічного окислення, 0,7 л - вода, що міститься в продуктах, 0,3 - 0,5 л - вода, що міститься в рідких стравах i решта - вода у вигляді напоїв (питна вода, чай, кава, соки).

Потреба у воді залежить від мікроклімату, інтенсивності роботи, віку, статі та маси тіла.

Мінеральні речовини, як i вода, не мають енергетичної цінності, проте нормальна життєдіяльність організму без них неможлива.

Вони потрапляють в організм з продуктами харчування у вигляді мінеральних солей. Якщо добова потреба організму в мінеральних речовинах становить сотні - тисячі міліграмів, то во­ни відносяться до макроелементів, а якщо - десята частина міліграма - то до мікроелементів (таблиця). Сумарна маса мінеральних речовин, необхідних організму, становить в межах 20 - 25 г на добу.

Кожний з макро- i мікроелементів відіграє свою фізіологічну роль в організмі, а загалом вони виступають ефективними регуляторами обміну речовин.

Їхня нестача в організмі призводить до порушення ферментативної та гормональної активності

Майже всі необхідні організму мінеральні речовини містяться в достатній кількості у звичайних продуктах харчування. Не вистачає лише хлориду натрію (кухонної солі), тому їжу солять.

Вітаміни - низькомолекулярні біологічно активні органічні сполуки. Хоча в організмі вони знаходяться в мікроскопічних кількостях, потреба в них надзвичайно велика, оскільки як їхня нестача (гіповітаміноз), так i надлишок (гіпервітаміноз) однаково згубні для організму.

Вітаміни необхідні для nepe6iry всіх біохімічних реакцій. Важливу роль відіграють вітаміни у підвищенні імунітету людини та стійкості до інфекцій. Для нормальної життєдіяльності людині необхідно близько 20 вітамінів.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)