АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Загальні пояснення до виконання реферату

Читайте также:
 1. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 2. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 3. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 4. Адміністративна структура БМР має три органи: загальні збори акціонерів, рада директорів і правління.
 5. Азербайджанська Республіка: загальні відомості
 6. Аналіз виконання договірних зобов’язань і реалізації продукції
 7. Ваговий бал – 6 . Максимальна кількість балів за якість виконання текстової частини курсової роботи дорівнює 6 балів.
 8. Варіанти завдань до виконання структурних схем
 9. Виконання господарських зобов'язань
 10. Виконання розрахунку та завершення роботи
 11. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 12. ВИХІДНІ ДАНІ. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота № 3 виконується у вигляді реферату. Кожен студент одержує індивідуальну тему реферату. Реферат може бути рукописний чи виконаний на комп’ютері. Текст може супроводжуватися ілюстраціями, таблицями, схемами.

Обсяг реферату становить 5-8 листів формату А4. Орієнтовні обсяги структурних компонентів можуть бути такими: вступ – 1 лист, висновки – 1 лист, основна частина – 3-5 листів.

Рекомендується така структура реферату:

Вступ;

Основна частина, що складається з декількох питань;

Висновок;

Список використаної літератури;

Додатки (при наявності).

 

У вступі необхідно обґрунтувати вибір даної теми та її актуальність, вказати значення, визначити мету роботи. Також студент у вступі чітко окреслює головні питання, які будуть висвітлені у рефераті.

В основній частині, як правило, викладаються основні теоретичні положення, проблемні питання. Тут має бути відображено вміння студента працювати з навчальною і додатковою літературою.

Викладання матеріалу кожного з наступних питань має логічно продовжувати попереднє. У процесі написання реферату не слід відхилятися від теми, зосереджуватися на питаннях, які не дають уявлення про тему що розглядається.

У висновку студент підбиває теоретичні та практичні підсумки виконаної роботи, відображає своє ставлення до теми, проблеми, які розглядаються.

Реферат оформлюється відповідно до встановлених вимог: мати титульний лист (додаток 1), зміст з назвою кожного розділу чи питання, перелік використаних джерел та літератури, додатків (при наявності) з вказанням сторінок, на яких вони розміщені.

Текст пишеться на одному боці стандартного листа. Розміри полів: лівого 2,5 см, правого – 1 см, верхнього – 2 см, нижнього – 2,5 см.

Робота нумерується, починаючи з титульного листа, але порядковий номер ставиться з третьої сторінки і розміщується посередині верхнього поля.

Кожне нове питання (розділ) відокремлюється від попереднього (1,6 см), записується номер і назва великими літерами.

Список літератури розміщується в кінці тексту реферату із самостійною нумерацією. Складаючи список літератури необхідно враховувати:

1 На перше місце списку виносяться: Конституція України; Закони України; Укази Президента; Постанови Верховної ради та Кабінету Міністрів, інші нормативні акти;2 Решта літератури розміщується в алфавітному порядку прізвищ авторів чи перших слів назв, якщо автори не вказані;

3 При зазначенні літературного джерела – книги, брошури, журналу – необхідно подати інформацію у такому порядку:

3.1 - прізвище та ініціали авторів (або інших осіб, що брали участь у написанні книги – редактора, укладача тощо);

3.2 - назва друкованого видання;

3.3 - місце видання;

3.4 - назва видавництва;

3.5 - рік видання;

3.6 - кількість сторінок.

Приклад оформлення списку літератури наведено в додатку 2.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)