АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Варіант № 27

Читайте также:
 1. Алгоритм «варіант 1»
 2. Варіант 1
 3. Варіант 1
 4. Варіант 10
 5. Варіант 10
 6. Варіант 11
 7. Варіант 11
 8. Варіант 12
 9. Варіант 13
 10. Варіант 14
 11. Варіант 15
 12. Варіант 15

Тема: Джерело небезпеки: зброя масового ураження (хімічна,

біологічна)

Завдання:

 

1 Схарактеризуйте зброю масового ураження, осередків ураження, що виникають внаслідок застосування зброї масового ураження.

 

2 Запропонуйте засоби захисту населення при надзвичайних ситуаціях, які виникають при використанні хімічної і бактеріальної зброї масового ураження.

 

3 Поясніть як проводиться повна санітарна обробка, дегазація, дезинфекція в осередках масового ураження.

 

4 Вкажіть, як надається перша (домедична) допомога при отруєнні отруйними речовинами.

 

Варіант № 28

Тема: Джерело небезпеки: небезпека в сучасному урбанізованому

середовищі

Завдання:

 

1 Вкажіть, які існують проблеми безпеки життєдіяльності в умовах побуту.

 

2 Схарактеризуйте основні травмуючи чинники в сучасних квартирах.

 

3 Запропонуйте заходи профілактики побутового травматизму.

 

4 Вкажіть, як надається перша (домедична) допомога при кровотечі.

 

 

Варіант № 29

Тема: Джерело небезпеки: небезпека в сучасному урбанізованому

середовищі

Завдання:

 

1 Поясніть, що таке небезпека, види небезпек, їх наслідки.

 

2 Проаналізуйте, як здійснюється оцінка небезпек, наведіть конкретні приклади.

 

3 Схарактеризуйте проблеми небезпеки життєдіяльності і проблеми забезпечення безпеки життєдіяльності.

 

4 Вкажіть, нормативно-правові основи забезпечення безпеки життєдіяльності.

 

 

Варіант № 30

Тема: Джерело небезпеки: соціально-політичні конфлікти

Завдання:

 

1 Схарактеризуйте соціально-політичні конфлікти, вкажіть причини, за яких вони можуть виникати.

 

2 Поясніть, яку небезпеку для життєдіяльності людини становлять соціально-політичні конфлікти.

 

3 Поясніть, що таке “натовп”, які основні етапи формування натовпу і правила поведінки в натовпі.

 

4 Вкажіть, як надається перша (домедична) допомога за втратою

свідомості.

 

 

Додаток 1

Державний комітет рибного господарства України

Білгород-Дністровський морський рибпромтехнікум

 

Безпекажиттєдіяльності

Реферат

на тему:

 

Керівник

Г.Ф.Рубіна

Виконавець:

А.І.Золотова

Додаток 2

 

Література

 

1 Білявський Г.О. Основи загальної екології. – К.: «Либідь», 1995. - 365 с.

2 Долецкий А.С. Здоровье и окружающая среда. – М.: 1979. − 230 с.

3 Миценко І.М. Забезпечення життєдіяльності людини в навколишньому середовищі. – Кіровоград: 1998. – 292 с.

4 Минько В.М. Охрана труда на предприятиях рыбного хозяйства. – М.: «Агропромиздат», 1990. – 250 с.

5 Новиков Ю.В. Охрана окружающей среды. – М.: Высшая школа, 1987. – 284 с.

 


Державний комітет рибного господарства України

Білгород-Дністровський морський рибпромтехнікум

 

Безпека

життєдіяльності

Реферат

на тему: «Тютюнопаління»

 

Виконав:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)