АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Варіант № 9

Читайте также:
 1. Алгоритм «варіант 1»
 2. Варіант 1
 3. Варіант 1
 4. Варіант 10
 5. Варіант 10
 6. Варіант 11
 7. Варіант 11
 8. Варіант 12
 9. Варіант 13
 10. Варіант 14
 11. Варіант 15
 12. Варіант 15

 

Тема: Джерело небезпеки: ядерна зброя

Завдання:

1 Схарактеризуйте ядерну зброю, фізичну сутність вражаючих чинників цього виду зброї масового ураження.

 

2 Проаналізуйте вплив на життєдіяльність людини кожного вражаючого чинника ядерної зброї.

 

3 Вкажіть загальні та індивідуальні засоби захисту населення при загрозі використання ядерної зброї.

 

4 Вкажіть, як проводиться рятувальна робота в осередках масового ураження людей.

 

 

Варіант № 10

 

Тема: Джерело небезпеки: хімічна зброя масового ураження

 

Завдання:

 

1 Дайте коротку характеристику хімічної зброї, схарактеризуйте хімічні властивості отруйних речовин.

 

2 Проаналізуйте вплив кожної групи отруйних речовин на людину, наведіть ознаки, з яких можна визначити вид отруйної речовини.

 

3 Поясніть, які індивідуальні засоби захисту можуть бути використані для захисту від отруйних речовин, на чому засновані їх захисні властивості.

 

4 Вкажіть, які ваші дії при потраплянні отруйних речовин на одяг, відкриті ділянки шкіри.

 

Варіант № 11

 

Тема: Джерело небезпеки : бактеріологічна зброя

Завдання:

 

1Схарактеризуйте сутність вражаючої дії бактеріологічної зброї, її види, шляхи проникнення до організму людини

 

2 Поясніть яким чином здійснюється захист населення при виникненні осередку масового ураження.

 

3 Запропонуйте основні правила поведінки для населення, яке потрапило до зони бактеріологічного ураження.

 

4 Вкажіть, у чому полягає сутність психологічної підготовки населення, яке потрапило у надзвичайну ситуацію.

 

Варіант № 12

 

Тема: Джерело небезпеки: наркоманія і токсикоманія

Завдання:

 

1 Схарактеризуйте сутність даних негативних та дуже небезпечних явищ у суспільстві. Вкажіть причини, з яких люди стають наркоманами та токсикоманами.

 

2 Проаналізуйте вплив наркотиків та токсичних речовин на організм людини, особливо на дитячий.

 

3 Запропонуйте заходи боротьби з наркоманією та токсикоманією.

 

4 Вкажіть, як надати першу допомогу при отруєнні хімічними речовинами, що використовують в побуті. 

Варіант № 13

Тема: Джерело небезпеки: алкоголь та нікотин

Завдання:

 

1 Схарактеризуйте сутність даних соціальних небезпек для суспільства.

Вкажіть причини, з яких люди стають алкоголіками.

2 Проаналізуйте негативний вплив алкоголю та нікотину на здоров’я

людини, особливість їх дії на дітей та підлітків, жінок.

 

3 Запропонуйте заходи боротьби з алкоголізмом та табакокурінням.

 

4 Вкажіть , як надати першу (домедичну) допомогу при отруєнні

алкоголем.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)