АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Рибництво та аквакультура»

Читайте также:

  КЕРЧЕНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МОРСЬКОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

   

   

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  Заст. директора з навчальної роботи

  В.Р.Лаврук

  “___”_________ 2013 р.

   

  БЕЗПЕКА ЖИТТЕДІЯЛЬНОСТІ

  Організація та методика виконання самостійних робіт для студентів спеціальностей

   

  5.05170110 “Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів”

  Рибництво та аквакультура»

  5.09020102 – “Експлуатація техніки промислового рибальства та аквакультури”

   

  Автор: ­ Рубіна Г.Ф. – викладач вищої категорії Білгород-Дністровського морського рибопромислового технікуму.

  Методичні вказівки розглянуті і схвалені на засіданні циклової комісії біолого-іхтіологічних дисциплін.

  Протокол № ___ від “___” _________ 2013 р.

   

  Голова циклової комісії - Н.Г.Смірнова

   

  Пояснювальна записка

   

  Програма з предмету “Безпека життєдіяльності” передбачає вивчення закономірностей виникнення небезпек, їх властивостей, наслідків впливу їх на організм людини, основ захисту здоров’я та життя людини і середовища її проживання від небезпек, а також відповідних засобів та заходів щодо створення і підтримки здорових та безпечних умов життя і діяльності людини.

  Завдання дисципліни “Безпека життєдіяльності” навчити студентів:

  - ідентифікувати потенційні небезпеки, тобто розпізнавати їх вид, визначати просторові та часові координати, величину та імовірність їх прояву;

  - визначати небезпечні, шкідливі та вражаючі фактори, що породжуються джерелами цих небезпек;

  - прогнозувати можливість і наслідки впливу небезпечних та шкідливих факторів на організм людини, а вражаючих факторів на безпеку системи “людина – життєве середовище”;

  - використовувати нормативно-правову базу захисту особистості та навколишнього середовища, прав особи на працю, медичне забезпечення, захист у надзвичайних ситуаціях тощо;

  - розробляти заходи та застосовувати засоби захисту від дії небезпечних, шкідливих та вражаючих факторів;

  - запобігати виникненню надзвичайних ситуацій, а при їх виникненні приймати адекватні рішення та виконувати дії, спрямовані на їх ліквідацію;

  - використовувати у своїй практичний діяльності громадсько-політичні, соціально-економічні, правові, технічні, природоохоронні, медико-профілактичні та освітньо-виховні заходи, спрямовані на забезпечення здорових і безпечних умов існування людини в сучасному навколишньому середовищі.  Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових навчальних занять час під керівництвом викладача або самостійно.

  Вміння студентів самостійно працювати над матеріалом забезпечує високу кваліфікаційну підготовку спеціалістів, формує вміння у майбутньому самостійно підвищувати свій науковий рівень, самостійно приймати при необхідності рішення з даної або іншої проблеми.

  Самостійна робота студента дозволяє досягти кінцевої мети вивчення дисципліни – забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про загальні закономірності виникнення і розвитку небезпек, надзвичайних ситуацій, в першу чергу техногенного характеру, їх властивості, можливий вплив на життя і здоров’я людини та сформувати необхідні в майбутній діяльності спеціаліста вміння та навички для їх запобігання і ліквідації, захисту людей і навколишнього середовища.

  Самостійні роботи складаються з завдань: що включають коротку характеристику небезпек, причини виникнення, вплив їх на людину та навколишнє середовище, заходи, які забезпечують безпеку населення, яке опинилось в даній ситуації, а також першу (долікарняну) допомогу потерпілим при різних видах ураження.

   

   


  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


  Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.024 сек.)