АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Види та зміст навчальної роботи

Читайте также:
 1. I. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 2. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 3. II ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
 4. II Методика виконання курсової роботи.
 5. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 6. III. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 7. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
 8. VI Поточний контроль виконання роботи
 9. VI Поточний контроль виконання роботи
 10. VI Поточний контроль виконання роботи
 11. VI Поточний контроль виконання роботи
 12. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.

Навчальна самостійна робота – це систематична цілеспрямована праця студентів заочної форми навчання, що ставить за мету якнайглибше опанування основ навчальної дисципліни „Статистика”, а також надбання вмінь і навичок практичного використання набутих знань у статистичному аналізі суспільно-економічних явищ та процесів. Вона має поступовий, етапний характер і складається з різних видів робіт, загальний обсяг яких становить 120 академічних годин.

Під час установчих сесій студент має бути залучений до аудиторних занять, тобто, він зобов’язаний прослухати курс лекцій (осінній семестр – 8годин, весняний – 8 годин), а також відвідати практичні заняття (по 8 годин у кожному семестрі). Власне, робота при цьому складається з написання відповідних конспектів лекцій та ведення робочого зошита для виконання розрахункових завдань, що розглядаються під час проведення практичних занять. У період першої(осінньої) установчої сесії будуть прочитані лекції за темами № 1...6 (див. п.4), а у період другої(весняної) – за темами № 7...10.На практичних заняттях розглядаються розрахунково-аналітичні приклади до відповідних тем.

У міжсесійний періодстудент виконує такі роботи :

· користуючись конспектом лекцій, підручниками, методичними посібниками та методичними вказівками, творчо опановує надану під час аудиторних занять інформацію;

· самостійно вивчає відповідні теми з використанням рекомендованої літератури (див. п.3 );

· користуючись зошитом з практичних занять, що містить типові характерні приклади найбільш вживаних в статистичному аналізі розрахунково-аналітичних задач, а також рекомендованими підручниками-збірниками задач (див. п.3.2. № 4,5), набуває вмінь та навичок практичного використання отриманих знань, закріплює і поглиблює ці знання;

 

· користуючись матеріалами з аудиторних занять, а також рекомендованою навчально-науковою літературою (основною, додатковою, науково-методичною, нормативною, довідковою), самостійно виконує індивідуальну розрахунково-теоретичну контрольну роботу (осінній міжсесійний період) та навчально- дослідницьку курсову роботу (весняний міжсесійний період).Орієнтовна трудомісткість зазначених робіт становить відповідно 16...20 та 20...28 академічних годин;

· отримує консультаційно-методичну допомогу з боку викладача в межах 6 годин за семестр (індивідуальна робота студентів – ІРС – 4 години та консультації – 2 години);

· здає в деканат заочного факультету (або на кафедру) виконані та оформлені встановленим чином контрольну роботу та курсову роботу(для перевірки та рецензування їх викладачем);

· творчо доопрацьовує контрольну та курсову роботи в разі їх повернення викладачем (за наявності виявлених помилок та недоробок);

· готується до захисту робіт.

 

Під час заліково-екзаменаційних сесій студент здійснює такі заходи :

· відвідує заплановані консультаційні заняття, на яких отримує методичну допомогу з боку викладача;

· готується до захисту відрецензованих робіт;

· за встановленим графіком захищає виконані та відрецензовані роботи;

· самостійно (з використанням рекомендованої літератури) готується до іспиту(осіння сесія) та іспиту (весняна сесія);

· за встановленим заздалегідь графіком здає зазначені іспити.

 

2.3 Рекомендації щодо організації самостійної роботи при вивченні дисципліни

Дисципліну „Статистика” рекомендується вивчати в такій послідовності :

1 Ознайомитися із робочою програмою навчальної дисципліни.

2 Вивчити лекційний матеріал з використанням власного конспекту лекцій.

3 Вивчити програмовий матеріал з використанням підручників, науково-методичної літератури, нормативної та довідкової літератури за списком рекомендованих літературних джерел.

4 Ознайомитися з додатковою літературою та публікаціями у профільних виданнях, журналах, газетах і т. ін.

5 Користуючись конспектом з практичних занять, підручниками, збірниками задач, а також (за необхідності) консультаційною допомогою викладача, здійснити розв'язання певної кількості типових задач з розглянутих тем.

6 Виконати індивідуальну розрахунково-теоретичну контрольну роботу за відповідним варіантом(вирішити всі встановлені завдання з використанням прикладів розв’язання типових задач; надати вичерпні відповіді на поставлені теоретичні запитання).

7 Виконати навчально-дослідницьку курсову роботу за встановленою темою (теоретичним чином охопити досліджувану проблематику, створити статистичну сукупність, виконати необхідні розрахунки, надати ілюстративний матеріал, зробити аналітичні та констатуючі висновки).

8 Перевірити свої знання відповідно до наведених у вказівках питань для самоконтролю (див. розділ 11), що виносять на залік та іспит.

 

Планування навчальних робіт з опанування дисципліни „Статистика” здійснюється студентом самостійно (з урахуванням заздалегідь встановлених кафедрою термінів на обов’язкові навчальні заходи ). Відносна важливість, послідовність та обсяг окремих навчальних робіт встановлюється студентом також самостійно.

Необхідну інформацію про наявність, кількість та умови використання рекомендованої навчальної літератури, довідкової літератури, навчально-методичних посібників і вказівок студент отримує в науковій бібліотеці.

Інформацію про обсяг, терміни, послідовність обов’язкових навчальних заходів, про види та умови проведення консультацій студент отримує на дошках оголошень, а також безпосередньо в деканаті, на кафедрі або у викладача.

Інформацію про можливість, обсяги, умови використання досвіду з місця постійної роботи при виконанні контрольної та курсової робіт студент може отримати у викладача.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)