АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Взаємодія теорії та практики

Читайте также:
 1. I. ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПРАКТИКИ
 2. II ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
 3. II. Организация и проведение учебно-ознакомительной практики
 4. II. Цели и задачи учебно-ознакомительной практики
 5. III. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 6. IV ПРОГРАМА ПРАКТИКИ
 7. IV. Методические указания по прохождению производственной практики
 8. IV. Подведение итогов учебной практики
 9. V Оформлення звіту з переддипломної практики
 10. V. ПРАВОВЫЕ АКТЫ И МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
 11. VIІ Підведення підсумків практики
 12. VІ Вимоги до складання та оформлення документації про проходження ВИРОБНИЧОЇ практики

ВСТУП. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІКИ ЯК НАУКИ

 

Всі вчені погоджуються, що економіка відрізняється від інших наук тим, що не може дозволити собі чистого експерименту у лабораторних умовах. “ Полігоном “ для досліджень завжди буде якась країна, або її великий регіон, і, врешті-решт, людські долі. Це накладає на економіку, як науку, велику відповідальність і вимагає від неї впевненості у своїй правоті.

Той, хто починає вивчати економіку, повинен перш за все засвоїти таке важливе правило : не слід сприймати речі такими, якими вони здаються !!!Це правило можна проілюструвати такими прикладами :

1. Якщо всі фермери прекрасно працюють, і природа допомагає їм виростити небувалий врожай, то загальна сума доходів фермерів зменшиться.

2. Підвищення цін на один продукт може принести вигоду тим, хто з ним має справу ( виробник, продавець ), але якщо одночасно і однаково збільшуються ціни на всі товари, то від цього ніхто не виграє. Таке явище часто зустрічається в економіці країни. Це схоже на таку ситуацію : коли, спостерігаючи урочистий парад, всі стануть навшпиньки, то це нікому на принесе вигоди, хоча окрема людина могла б від цього виграти.

3. Те, що вважається розумним для окремої людини або фірми, іноді буває безглуздим для всієї нації або країни ( протизаплідні та наркотичні засоби ).

Взагалі, існує кілька визначень ЕКОНОМІКИ якнауки;

1. Економікає найбільшою сферою суспільних відносин, це наукова дисципліна, що займається вивченням народного господарства, його галузей, окремих підприємств, а також окремих елементів виробництва ( капітал, фонди, праця тощо ). Конкретно економіка підприємства - це наука про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством найкращих результатів при найменших витратах.

2.ЕКОНОМІКА – це наука про :

- прагнення та вміння заробити собі на прожиття;

- збільшення національного багатства;

- гроші, капітал, багатство;

- економічні закони, які регулюють виробництво, обмін, перерозподіл та споживання продукції протягом всього існування людства.

3. Але найчастіше вживають таке коротке та влучне визначення економіки :

“ Економіка – це наука, яка аналізує вибір суспільства при обмежених ресурсах ”.

Принципи економіки як науки

Взаємодія теорії та практики

Практика дає замовлення теорії на вироблення кваліфікованих рекомендацій при матеріальному забезпеченні, виробництві та реалізації продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках. І саме практика перевіряє ці рекомендації та виносить справедливий вирок будь-якій теорії

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)