АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ступінь завантаження одиниці обладнання

Читайте также:
 1. Вимоги до робочого місця. Вимоги до обладнання. Діагностичні карти та їх заповнення.
 2. Завантаження устаткування з урахуванням сезонності робіт
 3. Коефіцієнт, що враховує ризик, частки одиниці
 4. Означення комплексного числа і уявної одиниці
 5. Пери мають високий ступінь ризику. Тому банк вибирає певне спів-
 6. Прилади та обладнання.
 7. Розрахунок потужності цеху, дільниці, необхідної кількості обладнання, робочих місць та їх завантаження (форма № 1)
 8. Собівартість одиниці продукції
 9. Ступінь згуртованості членів колективу
 10. Ступінь окиснення елементів
 11. Ступіньконвертованостінаціональноївалюти.

η = Q р / Q пр * 100 %. ( 5 )

де Q ррозрахункова кількість одиниць обладнання, шт., верст., од.обл. тощо

Q прприйнята кількість одиниць обладнання, яка розрахована округленнямQ ру більший бік. Наприклад, неможливо встановити на дільниці Q р =11,2 одиниць обладнання. Встановлять 12 одиниць.

Коефіцієнт працюючого обладнання ( або коефіцієнт змінності )

К пр.об ( або К зм ) = ( Q1 + Q2 + Q3 ) / Q заг, ( 6 )

де Q1, Q2, Q3- кількість одиниць обладнання, яке працює відповідно в 1,2 та 3 зміни

Q заг- загальна кількість одиниць обладнання, встановленого на підприємстві.

4.

Сучасний період розвитку світової економіки характеризується тим, що значення фізичних товарів поступово зменшується, тоді як значення послуг і нематеріальних ресурсів неухильно зростає.

За природою свого походження нематеріальні ресурси виникають за двома причинами :

- завдяки новим, унікальним знанням ;

- через рідкісність ресурсів ( природну чи організовану підприємством, державою тощо ).

В обох цих випадках недостатність ресурсів сприяє появі ренти.Іншими словами використання таких ресурсів або робить їх власника єдинимвиробником певної продукції, або забезпечує зменшення витрат порівняно з конкурентами. Наприклад, володіння ліцензією надає її власникові виключне право використання певного технічного досягнення, а тому забезпечує йому відповідні конкурентні переваги.

Нематеріальні ресурси- це складова частина потенціалу підприємства, здатна забезпечувати економічну користь протягом відносно тривалого періоду.

Відмітними рисами цих ресурсів є:

- відсутність матеріальної основи отримання доходу ;

- невизначеність розмірів майбутнього прибутку від їх використання.

Поняття “ нематеріальні ресурси ” використовується для характеристики сукупності об’єктів інтелектуальної власності.

До об’єктів інтелектуальної власності відносять :

1. Об’єкти промислової власності :

¨ Винаходи;

¨ Корисні моделі;

¨ Промислові зразки;

¨ Знаки для товарів і послуг;

¨ Зазначення походження товару;

¨ Фірмове найменування;

¨ Способи захисту від недобросовісної конкуренції.

2. Об’єкти, які охороняються авторським правом і суміжними правами :

¨ Твори в галузі науки, літератури та мистецтва ;

¨ Комп’ютерні програми ;

¨ Бази даних ;

¨ Права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення.

3. Інші ( нетрадиційні ) об’єкти інтелектуальної власності :

¨ Раціоналізаторські пропозиції ;

¨ “ Ноу – хау “ ;

¨ Комерційні таємниці.

Нематеріальні активи– це категорія, яка виникає внаслідок володіння правами на об’єкти інтелектуальної власності або на обмежені ресурси та їх використання з отриманням доходу.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)