АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

Читайте также:
 1. II ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
 2. V Оформлення звіту з переддипломної практики
 3. VIІ Підведення підсумків практики
 4. VІ Вимоги до складання та оформлення документації про проходження ВИРОБНИЧОЇ практики
 5. Анализ и структурирование проблемы влияния пользования цифровой мобильной техникой на отношение, коммуникацию и практики калининградцев
 6. Анализ практики мотивации и стимулирования труда персонала Ишимбайского РУС
 7. Взаємодія теорії та практики
 8. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
 9. Виробничої практики з хірургії (поточний контроль)
 10. Діагностична програма.
 11. Дневник практики студентки.

Під час проходження переддипломної практики студенту необхідно розглянути такі питання:

1. Ознайомлення з підприємством, технологічним процесом, структурою підприємства, централізованої бухгалтерії.

2. Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань.

3. Облік довгострокових і короткострокових позик.

4. Облік розрахунків по оплаті праці та соціальному страхуванню.

5. Облік основних засобів, нематеріальних активів і фінансових інвестицій.

6. Облік виробничих запасів.

7. Облік витрат на виробництво та калькуляція собівартості продукції.

8. Облік готової продукції (робіт, послуг).

9. Облік грошових коштів та розрахунків.

10. Облік цінних паперів.

11. Облік доходів та результатів діяльності.

12. Фінансова та податкова звітність.

13. Економічний аналіз.

При розгляді розділу «Ознайомлення з підприємством, технологічним процесом, структурою підприємства, централізованої бухгалтерії» студент повинен ознайомитися з:

- підпорядкованістю підприємства;

- номенклатурою продукції;

- основними і допоміжними цехами;

- структурою апарату управління та бухгалтерії;

- організацією бухгалтерського обліку із застосуванням національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку;

- комп’ютеризацією облікового процесу;

- основними техніко-економічними показниками господарської діяльності.

Додатки: статут підприємства, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, колективний договір, ліцензія, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, структура підприємства, структура бухгалтерії, основні техніко-економічні показники діяльності підприємства.

При розгляді розділу «Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань» студент повинен ознайомитися з:

- формуванням та обліком статутного, пайового, додаткового, резервного, неоплаченого та вилученого капіталу;

- формуванням та обліком резерву наступних витрат та платежів;

- відображенням на рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій з обліку власного капіталу та забезпечення зобов’язань;

- порядком заповнення облікових регістрів.

Додатки: Журнал 7.

При розгляді розділу «Облік довгострокових і короткострокових позик» студент повинен ознайомитися з:

- умовами та формами кредитування;

- обліком короткострокових та довгострокових кредитів банків;

- порядком заповнення облікових регістрів.

Додатки: первинні бухгалтерські документи, які необхідні для оформлення кредитів банків, Журнал 2.

При розгляді розділу «Облік розрахунків по оплаті праці та соціальному страхуванню» студент повинен ознайомитися з:

- основними нормативними документами з обліку праці та заробітної плати;

- обліком використання робочого часу;

- обліком особового складу, документуванням операцій по прийому, звільненню, переводу, наданням тарифної відпустки працівникам;

- видами, формами і системами оплати праці;

- порядком нарахування та документальним оформленням основної, додаткової заробітної плати, допомоги по тимчасовій непрацездатності та відпустки;

- порядком нарахування до фондів соціального призначення та утримання із заробітної плати;

- синтетичним і аналітичним обліком розрахунків з працівниками підприємства;

- обліковими регістрами з обліку праці та заробітної плати;

- комп’ютеризацією обліку праці та заробітної плати.

Додатки: наказ про прийняття на роботу, особова картка працівника, наказ про надання відпустки, штатний розклад, табель обліку використання робочого часу, наряд, розрахунково-платіжна відомість, платіжна відомість, Звіт з праці, Журнал 5(5А).

При розгляді розділу «Облік основних засобів, нематеріальних активів і фінансових інвестицій» студент повинен ознайомитися з:

- поняттям основних засобів та завданням їх обліку;

- класифікацією основних засобів, їх оцінкою та переоцінкою;

- документальним оформленням придбання та списання основних засобів;

- порядком нарахування амортизації (зносу) основних засобів;

- синтетичним і аналітичним обліком основних засобів;

- обліком ремонту основних засобів;

- обліком орендованих основних засобів;

- порядком проведення інвентаризації основних засобів;

- видами нематеріальних активів;

- обліком руху нематеріальних активів;

- відображенням господарських операцій з руху основних засобів, нематеріальних активів та фінансових інвестицій;

- обліковими регістрами з обліку основних засобів, нематеріальних активів та фінансових інвестицій.

Додатки: ОЗ-1-9, ОЗ-14-16, інвентаризаційний опис основних засобів, НА-1-4, відомість обліку нематеріальних активів, нарахованої амортизації (зносу), Журнал 4.

При розгляді розділу «Облік виробничих запасів» студент повинен ознайомитися з:

- організацією обліку виробничих запасів та їх класифікацією;

- документальним оформленням надходження виробничих запасів та їх відпуском із складу на виробництво;

- обліком матеріалів на складі;

- синтетичним обліком надходження та використання виробничих запасів;

- особливостями обліку малоцінних швидкозношуваних предметів;

- порядком проведення інвентаризації виробничих запасів;

- обліковими регістрами з обліку виробничих запасів;

- комп’ютеризацією обліку виробничих запасів.

Додатки: М-1, М-2, М-2а, М-3, М-4, М-7, М-12, М-14, М-16, М-8, 9, М-10, М-11, М-18, М-19, інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, МШ-1-8, Журнал 5(5А).

При розгляді розділу «Облік витрат на виробництво та калькуляція собівартості продукції» студент повинен ознайомитися з:

- групуванням витрат за економічними елементами та статями калькуляції;

- обліком витрат основного виробництва;

- обліком загальновиробничих витрат та порядком їх розподілу;

- обліком адміністративних витрат;

- обліком браку у виробництві;

- обліком витрат майбутніх періодів;

- синтетичним і аналітичним обліком витрат на виробництво;

- обліковими регістрами з обліку витрат на виробництво;

- методами калькулювання собівартості продукції.

Додатки: акт про брак, довідка (розрахунок) бухгалтерії щодо розподілу загальновиробничих витрат, посвідчення про відрядження, авансовий звіт, ВКО, ПКО, Журнал 5(5А).

При розгляді розділу «Облік готової продукції (робіт, послуг)» студент повинен ознайомитися з:

- завданнями обліку готової продукції;

- оцінкою готової продукції в балансі та поточному обліку;

- документальним оформленням руху готової продукції;

- транспортні та інші витрати, що пов’язані з реалізацією готової продукції;

- обліком готової продукції на складах та в бухгалтерії;

- обліковими регістрами з обліку готової продукції.

Додатки: накладна, акт, відомість випуску продукції, картка складського обліку, видаткова накладна, приймально-здавальний акт, Журнал 5(5А).

При розгляді розділу «Облік грошових коштів та розрахунків» студент повинен ознайомитися з:

- організацією роботи в касі підприємства;

- документальним оформленням та обліком касових операцій;

- порядком відкриття поточних рахунків в національній та іноземній валюті;

- документальним оформленням та обліком грошових коштів на поточному рахунку в банку;

- обліковими регістрами з обліку грошових документів;

- комп’ютеризацією обліку грошових коштів на підприємстві;

- поняттям кредиторської та дебіторської заборгованості;

- документальним оформленням та обліком розрахунків з постачальниками та підрядниками (покупцями та замовниками);

- відображенням операцій за розрахунками з постачальниками та підрядниками (покупцями та замовниками) на рахунках бухгалтерського обліку;

- обліком розрахунків за претензіями;

- обліком розрахунків за відшкодуванням завданих збитків;

- документальним оформленням та обліком розрахунків з підзвітними особами;

- синтетичним і аналітичним обліком розрахунків з підзвітними особами;

- обліком розрахунків з учасниками;

- обліком розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами;

- обліком розрахунків векселями;

- обліком розрахунків з бюджетом.

Додатки: ПКО, ВКО, звіт касира, касова книга, платіжне доручення, виписка банку, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, первинні документи для відкриття рахунків в банках, претензія, податкова накладна, декларація з ПДВ, декларація з податку на прибуток підприємства, податковий розрахунок комунального податку, Журнал 1, Журнал 3.

При розгляді розділу «Облік цінних паперів» студент повинен ознайомитися з:

- видами цінних паперів;

- документальним оформленням придбання та продажу цінних паперів;

- синтетичним і аналітичним обліком цінних паперів.

При розгляді розділу «Облік доходів та результатів діяльності» студент повинен ознайомитися з:

- поняттям доходів від звичайної діяльності та надзвичайних подій;

- рахунками, які застосовуються з обліку доходу від реалізації готової продукції, від інвестиційної, фінансової діяльності та надзвичайних подій;

- порядком визначення фінансового результату діяльності підприємства;

- обліковими регістрами з обліку доходів та результатів діяльності.

Додатки: Журнал 6.

При розгляді розділу «Фінансова та податкова звітність» студент повинен ознайомитися з:

- призначенням та складом фінансової звітності та строками її подання;

- бухгалтерським балансом;

- звітом про фінансові результати;

- звітом про рух грошових коштів;

- звітом про власний капітал;

- примітками до річної фінансової звітності.

Додатки: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності.

При розгляді розділу «Економічний аналіз» студент повинен ознайомитися з:

- методикою аналізу випуску і реалізації готової продукції, ритмічності виробництва;

- методикою аналізу використання виробничих ресурсів та витрат на виробництво, матеріальних ресурсів, собівартості окремих видів продукції, стану та використання трудових ресурсів;

- методикою аналізу фінансових результатів і фінансового стану, рентабельності та фінансової стійкості підприємства.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.026 сек.)