АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Метод ВИЗНАЧЕННЯ коЕфІцІЄнтУ реакцІЇ ҐРУНТІВ на техногеннИЙ ВПЛИВ

Читайте также:
 1. A. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
 2. B) должен хорошо знать только физико-химические методы анализа
 3. B. метода разделения смеси веществ, основанный на различных дистрибутивных свойствах различных веществ между двумя фазами — твердой и газовой
 4. D. аналитический метод.
 5. I. Визначення здібностей школяра шляхом спостереження.
 6. I. Естественные методы
 7. I.Организационно – методический раздел
 8. II Методика виконання курсової роботи.
 9. II. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
 10. II. Учебно-методический блок
 11. II. Учебно-методический блок
 12. III Барьерный метод

 

Для визначення ступеня мінливості ґрунтів при техногенному впливові на них зручно користуватися безрозмірною величиною, яка дозволяє виміряти не абсолютні значення контролюємих параметрів, а їх розмір з поправкою на фонові рівні аналогічних характеристик.

Для цього був запропонований коефіцієнт реакції ґрунтів на техногенне навантаження, який враховує їх потенційну здатність до самоочищення у відношенні до техногенної складової діючих факторів:

 

(3.3)

де К – коефіцієнт реакції ґрунтів на техногенний вплив; АПҐЗ - значення адаптивного потенціалу ґрунтів при забрудненні; АПҐК - значення адаптив-ного потенціалу ґрунтів в умовах контролю.

 

Для того, щоб проаналізувати ступінь мінливості ґрунтів під впливом факторів техногенезу необхідно провести відповідне ранжування значень коефіцієнта «К»:

· 0,000 < К £ 0,200 – низька;

· 0,200 < К £ 0,400 – помірна;

· 0,400 < К £ 0,600 – середня;

· 0,600 < К £ 0,800 – висока;

· К > 0,800 – критична.

Наведений показник є оптимальним не тільки для моніторингу ґрунтів, але й для контролю їх екологічного потенціалу - він точний, чутливий, досить простий, універсальний, а також специфічний. Крім того, розрахована з його допомогою ступінь мінливості ґрунтів під час їх техногенезу дозволяє підійти безпосередньо до виявлення межі інваріантності останніх у вигляді їх екологічного потенціалу та забезпечує можливість орієнтуватися щодо екологічної небезпеки цих ґрунтів: чим ближче цей показник до 1,00, тим більш небезпечним є техногенний вплив на ці екосистеми.

Завдання. Розрахувати рівень адаптивного потенціалу ґрунтів (АПҐ) та коефіцієнт їх реакції на техногенний вплив (К) у відповідності з таблицею 3.1 та 3.2, оцінити їх якісний характер та зробити відповідні висновки.

І. Визначимо адаптивний потенціал забруднених ґрунтів кожного району:

1) Визначимо сумарну активність основних окислювальних ферментів ґрунтів – пероксидази, поліфенолоксидази, каталази та дегідрогеназ для кожного району:

 

;

;

;

.

 

2) Визначимо дисбалансу з основних елементів живлення (N, P, К) кожного району:

 

1й район:

Пок-к фон Сi СЗ СН СЗ СН СД
N 2,15 3,69 0,72   0,25 0,00 0,25
P 1,54 2,29 0,49        
K 12,18 21,22 0,74        

 

2й район:

Пок-к фон Сi СЗ СН СЗ СН СД
N 3,54 2,67   0,25 0,31 0,08 0,39
P 1,89 2,56 0,35        
K 9,41 14,85 0,58        

 

3й район:

Пок-к фон Сi СЗ СН СЗ СН СД
N 2,15 2,65 0,23   0,15 0,04 0,20
P 1,54 1,88 0,22        
K 12,18 10,54   0,13      

 

4й район:

Пок-к фон Сi СЗ СН СЗ СН СД
N 3,54 3,85 0,09   0,24 0,00 0,24
P 1,89 2,89 0,53        
K 9,41 10,37 0,10        

 

3) Визначимо інтегральний показник екологічного напруження ґрунтів з пріоритетних важких металів для кожного району:

 

1й район:

Важкі метали контроль фон Сi СЗ СН СЗ СН СД ІПЗ ІПЕН
Cr 31,15 0,04   1,12 0,00 1,12 0,08 2,19
Co 11,15 0,24   0,12
Ni 21,26 1,13   0,64
Cu 35,21 0,76   1,71
Zn 75,78 1,53   0,85
Cd 1,89 0,89   0,89
Pb 42,32 3,23   3,23
                  1,07  

 

2й район

Важкі метали контроль фон Сi СЗ СН СЗ СН СД ІПЗ ІПЕН
Cr 38,14 0,27   0,21 0,03 0,23 0,12 0,55
Co 11,85 0,32   0,19
Ni 8,15   0,19 0,37
Cu 23,18 0,16   0,78
Zn 34,18 0,14   0,17
Cd 1,15 0,15   0,15
Pb 14,18 0,42   0,42
                  0,31  

3й район:

Важкі метали контроль фон Сi СЗ СН СЗ СН СД ІПЗ ІПЕН
Cr 39,47 0,32   0,81 0,00 0,81 0,16 1,53
Co 18,56 1,06   0,86
Ni 16,87 0,69   0,30
Cu 25,26 0,26   0,94
Zn 65,36 1,18   0,59
Cd 1,57 0,57   0,57
Pb 26,21 1,62   1,62
                  0,72  

4й район:

Важкі метали контроль фон Сi СЗ СН СЗ СН СД ІПЗ ІПЕН
Cr 34,19 0,14   0,31 0,00 0,31 0,01 0,70
Co 10,45 0,16   0,04
Ni 11,25 0,13   0,13
Cu 26,28 0,31   1,02
Zn 32,58 0,09   0,21
Cd 1,19 0,19   0,19
Pb 21,54 1,15   1,15
                  0,39  

 

4) Визначимо адаптивний потенціал ґрунтів у кожному районі:


;

;

.


 

ІІ. Визначимо адаптивний потенціал ґрунтів в умовах контролю

1) Визначимо сумарну фонову активність основних окислювальних ферментів ґрунтів – пероксидази, поліфенолоксидази, каталази та дегідрогеназ для кожного контрольного району:

 

;
.

 

2) Коефіцієнт дисбалансу з основних елементів живлення (N, P, К) в умовах контролю дорівнюються нулю для всіх районів: СD NPK=0.

3) Визначимо інтегральний показник екологічного напруження ґрунтів з пріоритетних важких металів в умовах контролю:

Важкі метали контроль фон Сд ІПЗк ІПЕНк
Cr 0,00 0,12 0,18
Co 0,10
Ni 0,23
Cu 0,54
Zn 0,27
Cd 0,00
Pb 0,00
      0,18

 

Таким чином адаптивний потенціал ґрунтів у кожному районі в умовах контролю дорівнює активності ферментів грунтів:

АПГ1,3= 168,6;

АПГ2,4= 171,3.

ІІІ. Визначення коефіцієнту реакції ґрунтів на техногенний вплив

1) ;

;

;

.

 

Висновок:

Таким чином, зробивши розрахунки адаптивного потенціала ґрунтів та з допомогою його коєфіціенту реакції ґрунтів на техногенний вплив, можемо зробити наступнівисновки, що у 2му районі він високий, у інших районах він є критичним.

...

1 | 2 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)