АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Графічна частина курсового коректу

Читайте также:
 1. I. ТЕМИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ТА ЇХ ВИБІР
 2. II. Оформлення і порядок захисту курсового проекту
 3. Б) Змістовна частина тестових завдань.
 4. Вказівки щодо виконання і оформлення курсового проекту.
 5. Вступ Основна частина Висновки ПИТАННЯ-
 6. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Херсонської області
 7. Графічна побудова соціограми
 8. Графічна частина
 9. Графічна частина
 10. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ
 11. Графічна частина.

Графічна частина проекту повинна відобразити принципову електричну схему рішення поставленого завдання, відповідно до ГОСТ 2.701-84. Обсяг графічної частини повинен визначаються по узгодженню з керівником, але повинен бути не менше 1 аркуша – формату А1.

 

 

7 Орієнтовний тематичний план

 

№ теми Назва розділу Кількість годин
Аудиторних Самостійних Всього
         
Вступ.Основні питання конструю-вання. Мета і задачі курсу. Рекомендації до виконання курсового проекту. Видача технічного завдання. 2
         
Обґрунтування необхідності проектування на основі критичного аналізу існуючих аналогів
         
Аналіз технічної характеристики виробу
         
Розробка структурної схеми виробу
         
Розробка схеми електричної принципової та аналіз роботи пристрою
         
Вибір елементної бази та матеріалів пристрою.
         
Проведення електричного розрахунку вузла.
         
Вибір контрольно - вимірювальної апаратури (КВА).
         
Розробка інструкції по ремонту та регулюванню.
         
Оформлення пояснювальної записки.
         
Виконання графічної частини.
         
  Всього по предмету

 

Список рекомендованої літератури

 

1. Алексеев Ю.П. “Бытовая радиоаппаратура и ее ремонт ” “Техніка” Киев –1972

2. Баркан В.Ф. Жданов В.К. “Радиоприемные устройства” “Советское радио” 1979

3. Брамер Ю.А. Пащук И.Н. “Импульсная техника” Москва “Высшая школа” 1985

4. Виноградов В. «Уроки телемастера » Санкт-Петербург «ЛАНЬ» «КОРОНА ПРИНТ» 1997

5. Гедзберг Ю.М. «Ремонт чорно-белых переносных телевизоров» М. “Радио и связь” 1996

6. Гершунский Б.С. “Справочник по розчету електроных схем” “Вища школа” 1983

7. Голомедов А.В. Справочник полупроводниковые приборы М. “Радио и связь” 1988

8. Зайцев А.А. “Транзисторы средней и большой мощности” “Радио и связь” 1989

9. Павлов С.П. “Охрана труда в радио и электронной промышленности” “Радио и связь” 1985

10. Полибин В.В. «Ремонт и регулировка бытовой радиоэлектронной аппаратуры» М. Легпромбытиздат 1987

11. Сизых Г.Н. “Электропитание устройств связи” Москва “Радио и связь” 1982

12. Тарабрин Б.В. “Интегральные микросхемы” “Радио и связь” 1983

13. Терещук Р.М. и др.Полупроводниковые приемо-усилительные устройства Киев “Наукова думка” 1981

14. Фрункин Г.Д. « Расчет и конструирование радиоаппаратуры »

М. «Высшая школа» 1989

15. Безладнов Н.Л. и др.. Проектирование усилите лей звукових частот. – М: Сязь, 1978.

 

 

Додаток 1

Смілянський промислово-економічний коледж

Черкаського державного технологічного університету

 

Технічне відділення

Циклова комісія з електроніки

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 0508 Електроніка

Спеціальність 5.05080201 Конструювання, виробництво та технічне виробів електронної техніки

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова циклової комісії

з електроніки

_________ Пожар В.А.

«_____» _________ 2013р.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)