АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Графічна частина

Читайте также:
 1. Б) Змістовна частина тестових завдань.
 2. Вступ Основна частина Висновки ПИТАННЯ-
 3. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Херсонської області
 4. Графічна побудова соціограми
 5. Графічна частина
 6. Графічна частина курсового коректу
 7. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ
 8. Графічна частина.
 9. Графічна частина:_____________________________________________________
 10. Демографічна ситуація України в кінці ХХ – початку ХХІ ст.
 11. Допит потерпілого проводиться з дотриманням правил, передбачених частинами другою, третьою, п'ятою - чотирнадцятою статті 352 цього Кодексу.

Графічна частина курсового проекту в повному обсязі складається з 2-ох аркушів формату А1:

- аркуш 1 – планування виробничого підрозділу;

- аркуш 2 – креслення загального вигляду пристрою та деталювання пристрою

Планування виробничого підрозділу – це план розташування технологічного обладнання, під’ємно-транспортних засобів, виробничого інвентарю у виробничому приміщенні, а також визначення проїздів і робочих місць, згідно вимогам технологічного процесу до будівель, споруд і обладнання ГНТП–91 (Галузеві норми технологічного проектування підприємств автомобільного транспорту).

При розробці планувань виробничого підрозділу масштаби зображення вибираються з урахуванням того, щоб аркуш формату А1 (596 х 841 мм) був заповнений не менше як на 75%. Найбільш поширені масштаби: 1:25, 1:40, 1:50, 1:100.

Правила зображення на плануваннях зовнішніх та внутрішніх стін, опор, колон наземного будівництва встановлені ГОСТ 2.305-76.

Стіни виробничих будівель мають таку товщину:

- зовнішні залізобетонні – 380 ÷ 510 мм,

- зовнішні цегляні (за основу береться дві цеглини) – 510 мм,

- внутрішні стіни – 250 ÷ 380 мм,

- перегородки – 80 ÷ 120 мм.

Розміри вікон залежать від вимог освітленості приміщення.

На плануваннях з масштабом 1:100 і крупніше – зображення дверей обов’язково.

Розміри дверних прорізів повинні бути такими, щоб через них можливо було б заносити (завозити) технологічне обладнання, яке необхідне для виробничого підрозділу.

В стінах промислових приміщень для пропуску автомобілів, передбачаються ворота: розпашні, роздвижні, відкатні, шторні і під’ємно-секційні. Їх розміри для легкових автомобілів – 2,4 х 2,4 м, для автомобілів вантажопід’ємністю до 5 т – 3,0 х 3,6 м, для автомобілів вантажопід’ємністю від 5 т і вище – 4,8 х 5,4м.

Всі розміри на плануваннях наносять в міліметрах.

Форму обладнання зображають контурними лініями спрощено, згідно форми, що надається у довідкових матеріалах з прив’язочними розмірами, які враховують крайні положення рухомих частин.

У додатку 7 на наведені графічні зображення елементів будівлі та обладнання. Графічні зображення обладнання також можуть бути взяті з каталогів та паспортів на відповідне обладнання.

Номер обладнання по експлікації до даного креслення позначають на поличці лінії – виноски.

Обладнання, як правило нумерують послідовно згідно з його розміщенням на кресленні зліва направо і зверху вниз. Поруч з обладнанням на кресленні умовними позначеннями показують підвід інженерних мереж (водопровід, каналізація, електроенергія, вентиляція, та ін.)

Всі умовні графічні позначення наведені у додатку 7.

Експлікацію до планувань виробничих підрозділів доцільно розміщувати на самому плануванні над основним написом. Якщо експлікація на плануванні не вміщується, то вона виконується на аркуші формату А4 та підшивається до пояснювальної записки наприкінці 4-го розділу.

Креслення загального вигляду – це креслення, яке визначає конструкцію виробу, дає повне уявлення про його склад, пояснює принцип дії виробу, особливості конструкції та взаємодію його складових частин та э основою для розробки специфікації й робочих креслень деталей.

Креслення загального вигляду згідно з ГОСТ 2.119-73 повинне мати:

- зображення виробу (вигляди, розрізи, перерізи);

- текстову частину і написи, необхідні для розуміння конструктивної будови виробу, взаємодії його складових частин і принципу дії;

- найменування і позначення складових частин виробу;

- габаритні, встановлювальні, приєднувальні, довідкові розміри та інші дані, які наносяться на зображення;

- схему, якщо вона потрібна,

- основні технічні характеристики виробу.

Необхідна кількість зображень визначається складністю виробу. Вона повинна бути мінімальною, але достатньою для повного уявлення про будову виробу.

Зображення виробу і його складових частин дозволяється виконувати спрощено згідно з ЄСКД, інколи у вигляді контурних обрисів, якщо при цьому забезпечується розуміння конструктивної будови виробу, взаємодії його складових частин і принципу дії.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)