АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Графічна частина

Читайте также:
 1. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Херсонської області
 2. Графічна побудова соціограми
 3. Графічна частина
 4. Графічна частина
 5. Графічна частина курсового коректу
 6. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ
 7. Графічна частина:_____________________________________________________
 8. Демографічна ситуація України в кінці ХХ – початку ХХІ ст.
 9. Загальна частина.
 10. Загально географічна характеристика району походу
 11. ІІ. Практична частина.

ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 20 М. ЛЬВОВА

Методичні вказівки по виконанню

Дипломної роботи

Для професії

”Слюсар з ремонту автомобілів”

 

Розробив: викладач

Перепічка В. І.

 

 

Львів –20

 

 

Загальні положення

 

Метою дипломної роботи є розкриття теоретичних знань учнів з технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Надійність роботи автотранспорту залежить від якості підготовки спеціалістів, а також організації роботи на автотранспортних підприємствах. Виконання робіт, які пов’язані з технічним обслуговуванням і ремонтом сучасних автомобілів, вимагає покращення технічного оснащення автотранспортних підприємств, постійного вдосконалення вмінь і навиків ремонту і технічного обслуговування, поглиблене знання конструкції автомобілів, загальнотеоретичних і практичних основ організації і виконання ремонтних робіт.

При написанні дипломної роботи учень повинен показати свої знання з спеціальних і загально технічних дисциплін. В роботі учень повинен показати вміння використовувати набуті знання при вирішенні конкретних виробничих завдань, навичок самостійної роботи при технічному обслуговані і ремонті сучасних автомобілів. Тематика і зміст повинен відповідати виробничо-навчальній програмі.

Кожному учню видається теми дипломних робіт, які розглядаються на засіданні методичної комісії і затверджується заступником директора з навчально-виробничої роботи.

Учень повинен виконати дану роботу згідно завдання і перед захистом подати роботу на рецензію керівнику, який перевіривши її, дає рецензію і оцінку. Якщо письмово-екзаменаційна робота оцінена позитивно, тоді учень допускається до захисту.

Дипломна робота складається з двох частин:

1. Графічна частина.

2. Пояснювальної записки.

У графічну частину входять складальні креслення агрегату або системи і робоче креслення деталі агрегату.

У пояснювальній записці дається відповіді на питання, які записані у завданні. Об’єм пояснювальної записки повинен складати не менше 25 аркушів.

 

Порядок виконання роботи

 

Після одержання учнем завдання, він повинен ознайомитися з темою роботи і питаннями які необхідні описати. Оформлення пояснювальної записки здійснюється на листах А4 згідно вимог. Кожне питання висвітлюється з нової сторінки і розміщується у послідовності питань, які дані в завданні. На кожне питання повинна бути дана повна відповідь, витримуючи при цьому технічну термінологію.

 

 

Графічна частина.

 

Графічна частина письмово –дипломної роботи складається з 2 – х креслень:

1. Складального креслення агрегату.

2. Робочого креслення деталі агрегату.

Складальне креслення агрегату використовується на форматі А1 згідно вимог ЄСКД. На цьому повинні бути про ставленні габаритні розміри агрегату і виносні лінії специфікації з нумерацією. Специфікація використовується на окремих листах формату А4, згідно вимог, а потім підшивається до пояснювальної частини. Виконуючи складальне креслення, учень повинен собі чітко уявляти деталі з яких складається механізм чи агрегат.

Робоче креслення деталі виконують на листах в залежності від габаритів деталі і масштабу. На робочому кресленні повинні бути проставлені всі розміри, їх відхилення і шорсткість оброблюваних поверхонь, а також марку матеріалу з якого виготовлена деталь. Також повинна бути вказана термічна обробка поверхонь, якщо вони їй підлягають.

Графічна частина повинна спочатку бути виконана в тонких лініях, перевірена керівником роботи, а потім обведена основними лініями.

 


1 | 2 | 3 | 4 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)