АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вказівки щодо виконання і оформлення курсового проекту

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. I. ТЕМИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ТА ЇХ ВИБІР
 3. II Методика виконання курсової роботи.
 4. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 5. II. Оформлення і порядок захисту курсового проекту
 6. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 7. V Оформлення звіту з переддипломної практики
 8. VI Поточний контроль виконання роботи
 9. VI Поточний контроль виконання роботи
 10. VI Поточний контроль виконання роботи
 11. VI Поточний контроль виконання роботи
 12. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.

В пояснювальній записці до курсового проекту повинно бути відображено:

- у вступі: сучасний стан вдосконалення зварних конструкцій, задачі галузі, історична довідка, стислий опис конструкцій і її призначення та найважливіші експлуатаційні параметри;

- в основній частин надається: розрахункова схема конструкції і окремих її елементів, розрахунок опорів для основного металу та металу зварних з'єднань, розмірів зварних швів і основних елементів конструкції, усі розрахунки, зроблені при проектуванні;

- у висновках – розкрити коротко: характеристика та особливості спроектованої конструкції, вибраного матеріалу, профілів елементів конструкції, типових зварних з'єднань, і з яких умов вони вибрані та розраховані.

 

Пояснювальна записка повинна бути оформлена відповідно до вимог ЕСКД та стандарту підприємства, розробленого у технікумі, а саме:

- написана чітко, розбірливо з визначеною логічною послідовністю на листах стандартного формату 297*210 мм;

- на листах повинні бути залишені поля шириною з правого боку, зверху та знизу по 5 мм, з лівого боку – 20 мм;

- частини пояснювальної записки повинні мати розділи, підрозділи, пункти, підпункти, позначенні арабськими цифрами з крапкою (наприклад: 3.2.3);

- найменування кожного розділу повинно бути коротким і записуватися у вигляді заголовка прописними буквами, шрифт 7 з червоної строки. Переноси слів у заголовках не ставлять;

- найменування кожного підрозділу записується стрічними буквами, шрифтом 7 з червоної строки;

- основний напис висотою 40 мм виконується на аркуші, де відображений „Зміст” пояснювальної записки, на решті аркушів – 15 мм;

- усі листи записки повинні бути пронумеровані, починаючи з титульного;

- усі формули спочатку приводяться у буквеному вигляді, далі підставляються числові значення, а потім записується кінцевий результат. При необхідності дається оцінка отриманої розрахункової величини і виконується її коректировка з урахуванням конструктивних та технологічних міркувань, діючих норм, стандартів, сортаменту та інші;

- зміст пояснювальної записки повинен супроводжуватися, по мірі необхідності посиланнями (номер у квадратних дужках) на використану літературу (наприклад: [1, c.136]);

- розрахунки обов’язково ілюструються необхідними ескізами вузлів, графіками, розрахунковими схемами та епюрами і таблицями, виконаними олівцем акуратно і чітко відповідно вимогам ЕСКД.

 

На листі графічної частини відображається креслення загального вигляду конструкції, що розробляється, в масштабі з необхідною кількістю проекцій, розрізів та перерізів; специфікація металу та відомість заводських зварних швів.

Пояснювальна записка повинна складатися у вказаній нижче послідовності:

- титульний лист;

- завдання для курсового проекту;

- зміст;

- вступ;

- вихідні дані;

- основна частина (по розділам);

- висновки по проекту;

- перелік використаних джерел.

Пояснювальна записка повинна утримувати такі розділи та підрозділи:

ВСТУП

 1. ВИХІДНІ ДАНІ
 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2.1 Підбір перерізу стержня колони та перевірка його на міцність і стійкість відносно матеріальної вісі.

2.2 Розрахунок та конструювання з’єднувальних елементів та зварних швів

2.3 Перевірка стійкості колони відносно вільної вісі.

2.4 Розрахунок та конструювання бази колони.

2.5 Розрахунок оголовка колони

 1. ВИСНОВКИ ПО ПРОЕКТУ
 2. ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

1 ВИХІДНІ ДАНІ

Розрахувати та виконати конструювання складеної центрово-стиснутої колони наскрізного перерізу.

Вихідні дані для розрахунку взяти з таблиці 1, розрахункову схему - з таблиці 2, з’єдну­вальні елементи: для варіантів1,3,5,7,9-решіткою, а для варіантів 2,4,6,8,10-планками, схему перерізу стержня колони - з таблиці 3.

 

Таблиця 1Дані для розрахунку

№ №варіанту N1n кН N2n кН γ1 γ2     верху м     низу м hгл.,   м hдоп.,   м Марка сталі gc
1. 1.1 1.2 +10 -0.2 1.8 0.45 18кп
2. 1.1 1.2 +11.8 -0.4 1.7 0.5 18сп 0.9
3. 1.1 1.2 +10.8 -0.5 1.9 0.4 ВСт3кп2 0.85
4. 1.1 1.2 +10.8 -0.3 1.6 0.3 ВСт3пс6 0.95
5. 1.1 1.2 +10.2 -0.35 1.85 0.55 ВСт3сп5-1
6. 1.1 1.2 +10.4 -0.45 1.5 0.6 09Г2гр1 0.9
7. 1.1 1.2 +11 -0.25 1.75 0.45 18Гпс 0.95
8. 1.1 1.2 +11.5 -0.1 2.0 0.5 15ХСНД 0.85
9. 1.1 1.2 +12 -0.15 1.95 0.36 19Г2
10. 1.1 1.2 +9.8 -0.45 1.55 0.4 ВСт3сп5-2 0.9
11. 1.1 1.2 +11 -0.4 2.2 0.45 18сп
12. 1.1 1.2 +10.2 -0.3 2.0 0.45 15ХСНД 0.95
13. 1.1 1.2 +8.6 -0.2 1.2 0.33 ВСт3пс6-2 0.9
14. 1.1 1.2 +9.6 -0.4 1.0 0.24 09Г2Сгр1
15. 1.1 1.2 -0.5 1.1 0.36 09Г2С 0.95
16. 1.1 1.2 9.8 -0.2 1.4 0.3 10Г2С1 0.85
17. 1.1 1.2 10.6 -0.4 1.6 0.4 14Г2 0.9
18. 1.1 1.2 9.00 -0.5 1.3 0.27 10ХСНД
19. 1.1 1.2 9.2 -0.2 1.5 0.33 ВСт3Гпс5 0.95
20. 1.1 1.2 9.4 -0.5 1.7 0.45 ВСт3Гпс5 0.85

Таблиця 2Розрахункова схема колони

№ варіан­ту Спосіб закріплення бази та оголовка колони Розрахункова схема Коефіцієнт зведення довжини стержня колони, m Розрахун­кова дов­жина стержня колони Примітка
Шарнірне для оголовка та бази Горизон­тальне змі­щення бази та оголовка колони неможливе, поворот навколо вісі можливий для бази та оголовка    
Шарнірне для оголовка та жорстке для бази     Горизон­тальне змі­щення бази та оголовка колони неможливе, поворот навколо вісі можливий тільки для оголовка    
Жорстке для оголовка та шарнірне для бази   Горизон­тальне змі­щення бази та оголовка колони неможливе, поворот навколо вісі можливий тільки для бази    
Жорстке для оголовка та бази Горизонтальне зміщення та повороти навколо вісі бази та оголовка неможливе

Таблиця 3Схема поперечного перерізу стержня колони

№ п/п
Поперечні переріз стержня колони
Радіуси інерції

Умовні позначення:

N1n [кН] – нормативне постійне стискуюче навантаження;

N2n [кН] – нормативне тимчасове стискуюче навантаження;

γ1 – коефіцієнт перенавантаження для постійного навантаження;

γ2 - коефіцієнт перенавантаження для тимчасового навантаження;

верху [м] –позначка верху колони;

 
 


низу [м] – позначка низу колони;

 

hгл. [м] – висота головної балки;

hдоп. [м] – висота допоміжної балки;

gс - коефіцієнт умови роботи.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)