АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Графічна побудова соціограми

Читайте также:
 1. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Херсонської області
 2. Графічна частина
 3. Графічна частина
 4. Графічна частина курсового коректу
 5. ГРАФІЧНА ЧАСТИНА ПРОЕКТУ
 6. Графічна частина.
 7. Графічна частина:_____________________________________________________
 8. Демографічна ситуація України в кінці ХХ – початку ХХІ ст.
 9. Етап 5. Побудова гіпотези.
 10. Загально географічна характеристика району походу
 11. І.2. Побудова тексту

 

 

 

Індексологічний етап. Для виявлення кількісних характеристик відношень в групі використовують соціометричні індекси. Виділяють дві групи індексів - персональні соціометричні індекси та групові соціометричні індекси.

До персональних соціометричних індексів відносяться індекси позитивного і негативного соціометричного статусу досліджуваного, які характеризують його положення в групі, потенційну здатність до лідерства.

 

Індекс негативного статусу визначається за формулою:


Індекс позитивного статусу визначається за формулою:

Чим вищий індекс позитивного соціометричного статусу, і чим нижчий індекс негативного соціометричного статусу має досліджуваний, тим більший конструктивний вплив він здійснює на членів своєї групи, тим комфортніше почуває себе у взаємостосунках з ними, потенційна здатність до лідерства у нього зростає. Високий індекс негативного статусу у поєднані з низьким індексом позитивного статусу буде свідчити про протилежні характеристики положення досліджуваного у групі.

Груповим ооціометричним індексом єіндекс групової' згуртованості. Цей індекс визначається за формулою:

 

Значення індексу групової згуртованості Рівень групової згуртованості
0 - 0,49 Низький
0,5 - 0,59 Нижче середнього
0,6 - 0,69 Середній
0,7 - 0,85 Вище середнього
0, 85 - 1 Високий

 

Додаткове завдання:

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)