АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Додаток 1. Вирішення правової задачі повинно бути обґрунтовано з точним посиланням на нормативно-правові акти України та (або) інші джерела

Читайте также:
 1. V. ГРАФІЧНИЙ ДОДАТОК
 2. Додаток
 3. ДОДАТОК
 4. Додаток 1
 5. Додаток 1
 6. Додаток 1
 7. Додаток 1
 8. Додаток 1
 9. Додаток 1
 10. Додаток 1
 11. Додаток 1

 

Вирішення правової задачі повинно бути обґрунтовано з точним посиланням на нормативно-правові акти України та (або) інші джерела.

Задача 1

Фірма "Крокус" надавала різного роду правові послуги громадянам з використанням правових інформаційно-пошукових систем "Право" та "Юрисконсульт", що були її власністю. Через рік ця фірма відкрила дочірнє підприємство "Міф" і передала йому частину технічних засобів з усім програмним забезпеченням, яке раніше було встановлено на ньому. Пройшов рік і підприємство "Міф" оголосило себе самостійним і незалежним від фірми "Крокус", викупивши у неї ПЕОМ, на яких залишались правові інформаційні системи, що належали "Крокусу". Однак у своїй діяльності співробітники "Міфу" продовжували використовувати ці інформаційно-пошукові системи.

Чи існують порушення законодавства при використанні фірмою "Крокус" і її дочірніми підприємствами технічних засобів і програм?

 

Задача 2

Адміністрація фірми "Світло" доручила своєму програмісту Петренку, який працював за трудовим договором, створити базу даних для обліку матеріальних цінностей підприємства. З метою скорішого виконання поставленої задачі програміст використав деякі типові розробки своїх знайомих колег, що працювали в інших організаціях. В результаті установки даних програм ПЕОМ на робочому місці Петренка була заражена вірусом. Крім цього, з часом було встановлено факт знищення необхідної бази на даній ПЕОМ в результаті дії вірусу. Фірмі "Світло" прийшлося закуповувати нову базу даних, що спричинило немалі втрати. Адміністрація підприємства, розглянув ситуацію, що склалася, наклала на Петренка штраф у розмірі трьох місячних заробітних плат. Програміст написав скаргу до прокуратури, вимагаючи відміни рішення керівництва фірми і зняття з нього всіх обвинувачень.

Чи існують в даній ситуації порушення законодавства про інформацію, інформатизацію і захист інформації?

 

Задача 3

Фірма "Лоск" купила у правовласника (в магазині) програмний продукт, який потрібний був цій фірмі для розробки власних електронних карт. Програмне забезпечення було встановлене на 25 ЕОМ, що складали локальну обчислювальну мережу, з метою її використання в автоматизованій інформаційно-правовій системі.

Чи порушила фірма "Лоск" в даній ситуації інформаційне законодавство?

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)