АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Додаток 1. Тема: Серологічні реакції: реакція зв‘язування комплементу (РЗК), реакції з використанням мічених антитіл та антигенів – ІФА

Читайте также:
 1. V. ГРАФІЧНИЙ ДОДАТОК
 2. Додаток
 3. ДОДАТОК
 4. Додаток 1
 5. Додаток 1
 6. Додаток 1
 7. Додаток 1
 8. Додаток 1
 9. Додаток 1
 10. Додаток 1
 11. Додаток 1

Заняття №14

Тема: Серологічні реакції: реакція зв‘язування комплементу (РЗК), реакції з використанням мічених антитіл та антигенів – ІФА, РІФ, РІА

Актуальність теми:серологічні реакції використовуються в сучасній медичній практиці для діагностики інфекційних і інших захворювань, а також для оцінки ефективності лікування та профілактики.

Мета загальна:Знати цілі з якими проводяться серологічні реакції в медичній практиці та уміти оцінювати результати їх.

Конкретні цілі Вихідний рівень

Уміти:

1.Уміти поставити РЗК та оцінити її результати. 1. Готувати різні розведення досліджуваної сироватки крові.  
2. Уміти оцінити результати реакцій: ІФА, РІФ, РІА 2. Визначити титр антитіл в досліджуваній сироватці (кафедра мікробіології)

Теоретичні питання:

1. Приципи та цілі проведення серологічних реакцій в медичній практиці.

2. Реакція зв‘язування комплементу (РЗК): цілі постановки, компоненти, механізми.

3. Компоненти для проведення РЗК: антитіла, антиген, комплемент, гемолітична система (гемолітична сироватка, еритроцити барана).

4. Реакції з використанням мічених антитіл або антигенів.

 1. Реакція імунофлюоресценції (РІФ): різновиди, мета постановки, компоненти, механізм.
 2. Реакція імуноферментного аналізу (ІФА): цілі постановки, компоненти, механізм.

7. Радіоімунний аналіз (РІА): мета проведення, компоненти, механізм.

При підготовці до заняття користуйтеся літературою:

 1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: Учебник/ под редакцией А.А.Воробьева.- М.: МИА, 2004. – С. 283-293.

ДЕМОНСТРАЦІЯ

1. Антигенами для використання в РЗК можуть бути білкові або полісахаридні антигени із мікроорганізмів, бактеріальні клітини, віруси, екстракти органів і тканин.

2. Комплементпредставляє собою свіжу або ліофілізовану сироватку морської (гвінейської) свинки, яку розводять 1:10. Титрують комплемент в день постановки РЗК.

3. Гемолітична сироваткаготується шляхом імунізації кролів овечими еритроцитами, титрується і використовується у потрібному титрі з еритроцитами барана. З еритроцитами барана готується 3% суспензія в ізотонічному розчині хлориду натрію.

Додаток 1

ПОЯСНЕННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ТЕМИ:

" Серологічні реакції: реакція зв‘язування комплементу (РЗК), реакції з використанням мічених антитіл та антигенів – ІФА, РІФ, РІА."

Компоненти реакції зв'язування комплементу (РЗК) для виявлення антитіл 1. Сироватка особи, яка обстежується (пошук антитіл). 2. Антиген. 3. Комплемент. Гемолітична система: 4. Гемолітична сироватка. 5. Овечі еритроцити (3% суспензія)
Прямий метод реакції імунофлуоресценції (РІФ) Прямий метод РІФ заснований на тому, що мікроби або антигени тканин, до яких додані імунні сироватки зі специфічними антитілами, міченими флуорохромами, починають світитися зеленим світлом в УФ-променях люмінісцентного мікроскопа. Бактерії в препараті на склі обробленому такою сироваткою, світяться по переферії клітини в вигляді облямівки зеленого кольору
Компоненти прямої імунофлуоресценції для виявлення антигенів (експрес-діагностика) 1. Матеріал який досліджується від хворого або культура мікроорганізмів. 2. Спецфічна люмінісцентна сироватка (мічені антитіла). 3. Люмінісцентний мікроскоп
Непрямий метод реакції імунофлуоресценції (РІФ) Непрямий метод РІФ заснований на виявленні комплекса антиген-антитіло за допомогою антиглобулінової (проти антитіла) сироватки, міченої флуорохромом. Спочатку на мазок з фіксованими на склі мікроорганізмами наноситься антимікробна кроляча діагностична сироватка, яка містить немічені специфічні антитіла, щоб відбулась реакція антиген-антитіло. Такі препарати необхідно помістити в вологу камеру на 40 хвилин. Антитіла, які не зв‘язались з антигенами мікроорганізмів злегка відмиваються водою і додається на препарат антиглобулінова (антикроляча) сироватка мічена флуорохромом. Знову препарат поміщається в вологу камеру, потім промивається водою і проводиться мікроскопія в люмінісцентному мікроскопі, як і при прямому методі РІФ. Якщо в досліджуваному мазку знаходяться збудники (мікроорганізми) які є специфічними до доданих немічених антитіл, то відбувається реакція антиген-антитіло (антитіла сорбуються на поверхні фіксованих мікроорганізмів). Цей утворений комплекс виявляється за допомогою мічених флуорохромом антикролячих антитіл, які сорбуються на повехні першого комплексу антиген-антитіло. Комплекс антиген-антитіло-антиглобулін, що утворився, легко виявляється у люмінісцентному мікроскопі. Реакції імунофлуресценції широко використовуються в медичній прктиці особливо для прискореної, експрес-діагностики інфекційних захворювань
Компоненти реакції непрямої імунофлуоресценції для виявлення антигенів (експрес-діагностика) 1. Матеріал, який досліджується. 2. Специфічна сироватка (немічені антитіла). 3. Антиглобулінова люмінісцентна сироватка (мічені антикролячі антитіла). 4. Люмінісцентний мікроскоп
Імуноферментний метод або аналіз (ІФА) Імуноферментний аналіз (ІФА) оснований на виявленні антигенів за допомогою відповідних (специфічних) їм антитіл кон‘югованих (з‘єднаних) з ферментом-міткою (пероксидазою хрону або лужною фосфатазою). Після з‘єднання антигена з міченою сироваткою в суміш додається субстрат (хромоген), наприклад Н2О2. Субстрат розщеплюється ферментом і змінюється забарвлення реагуючої суміші, яке по інтенсивності прямо пропорційне кількості молекул антигена і антитіл, які прийняли участь в реакції, тобто прореагували. Твердофазний ІФА-найбільш розповсюджений варіант імунологічного методу, коли один із компонентів імунної реакції (антиген або антитіла) сорбований на твердому носії, наприклад, в лунках планшету із полістеролу. При визначенні антитіл в лунки планшеток з сорбованим антигеном послідовно добавляється сироватка крові хворого, антиглобулінова сироватка, мічена ферментом і субстрат (хромоген) для фермента. Кожний раз після додаввання слідуючого компоненту із лунок видалаяються незв‘язані реагенти шляхом ретельного промивання. При позитивному результаті змінюється колір розчину хромогену. Твердофазний носій можно сенсибілізувати не тільки антигеном, але й антитілами. В цьому випадку в лунки з сорбованими антитілами додається пошуковий антиген, додається імунна сироватка, проти антигену, мічена ферментом, а потім хромоген для ферменту
Компоненти імуноферментного аналізу для виявлення антитіл 1. Антиген на твердій фазі. 2. Сироватка крові особи, яка обстежується (пошук антитіл). 3. Антиглобулінова сироватка мічена ферментом (пероксидазою). 4. Субстрат для ферменту з індикатором на його активність (хромоген)
Радіоімунний метод або аналіз (РІА) До радіоімунних методів відносяться методи, в яких застосовують мічені радіоактивними ізотопами антигени або антитіла. Для радіоактивного мічення найчастіше використовують два нуклиди: тритій – 3Н і йод – 125J. Радіоактивність заміряють за допомогою лічильника γ-проміння, в яких кількість імпульсів є показником концентрації міченого антигена чи антитіла. Класична радіоімунна методика базується на використанні конкурентного зв‘язування антитілами досліджуваного антигена і міченого ізотопом антигена, який вносять у конкретну пробу в тій же самій кільксоті. Чим більше кількість досліджуваного антигена, тим менше міченого антигена зв‘язується з антитілами. Принцип конкурентного РІА полягає в тому, що спочатку антитіло, розміщене на твердій фазі, з‘єднують з дослідним матеріалом, в якому визначають антиген, потім додають мічений ізотопом стандартний антиген. При наявності в матеріалі специфічного антигена в меншій мірі буде зв‘язуватися з антитілом мічений антиген, на що буде вказувати низька радіоактивність у пробі. Радіоімунні методи відносяться до найчутливіших імунногологічних методів, що дозволяють виявляти слідові кількості білка (нано-, пікограми). Але для їх виконання необхідні відповідні специфічні умови, які дозволяють проведення робити з радіоактивними ізотопами.

 

 


Додаток 2

Граф логічної структури до теми

" Серологічні реакції: реакція зв‘язування комплементу (РЗК), реакції з використанням мічених антитіл та антигенів – ІФА, РІФ, РІА."

 

...
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)