АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Додаток 1. производственные факторы

Читайте также:
 1. V. ГРАФІЧНИЙ ДОДАТОК
 2. Додаток
 3. ДОДАТОК
 4. Додаток 1
 5. Додаток 1
 6. Додаток 1
 7. Додаток 1
 8. Додаток 1
 9. Додаток 1
 10. Додаток 1
 11. Додаток 1

ГОСТ 12.1.003-74*. ССБТ. Опасные и вредные

производственные факторы. Классификация.

 

1. Фізично небезпечні й шкідливі виробничі фактори:

· підвищена чи знижена температура повітря робочої зони;

· машини, що рухаються, та механізми;

· рухомі частини виробничого устаткування;

· вироби, що пересуваються, заготівки, матеріали;

· конструкції, що руйнуються;

· гірські породи, що обрушуються;

· підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

· підвищений рівень шуму на робочому місці;

· підвищений рівень вібрації; підвищений рівень інфразвукових коливань; підвищений рівень ультразвуку;

· підвищений чи знижений барометричний тиск у робочій зоні і його різка зміна;

· підвищена чи знижена вологість повітря;

· підвищена чи знижена рухливість повітря;

· підвищена, чи знижена іонізація повітря;

· підвищений рівень іонізуючих випромінювань у робочій зоні;

· підвищений рівень статичної електрики;

· підвищений рівень електромагнітних випромінювань;

· підвищена напруженість електричного поля;

· підвищена напруженість магнітного поля;

· відсутність чи недостача природного світла;

· недостатня освітленість робочої зони;

· підвищена яскравість світла;

· знижена контрастність;

· пряма і відбита блискість;

· підвищена пульсація світлового потоку;

· підвищений рівень ультрафіолетової радіації;

· підвищений рівень інфрачервоної радіації;

· гострі крайки, задирки і шорсткість на поверхнях заготовок, інструментів, устаткування;

· розташування робочого місця на значній висоті щодо пове­рхні землі (підлоги);

· невагомість;

· підвищена напруга в електричному колі, замикання якого може відбутися крізь тіло людини.

2. Хімічно небезпечні й шкідливі виробничі фактори.

Група підрозділяється на дві підгрупи.

2.1 – за характером впливу на організм людини:

- загальнотоксичні (окис вуглецю, сірководень, метил­овий спирт, сурикові фарби, етилований бензин та ін.);

- дратівні (хлор, аміак, скипидар, вапно та ін.);

- сенсибілізуючі - діючі як алергени (різні розчинники на основі нітросполук та ін.);

- канцерогенні - які викликають ракові захворювання (нікель і його з'єднання, окисли хрому, азбест, нафтові бітуми, кам'яновугільні смоли та ін.);

- мутагенні, що приводять до зміни спадкоємної інфор­мації (свинець, марганець, радіоактивні речовини та ін.).

2.2 – за шляхом проникнення в організм людини:

§ через дихальні шляхи;

§ через травний тракт;

§ через шкіру.

3. Біологічно небезпечні й шкідливі виробничі фактори.
Ця група включає об'єкти, вплив яких викликає травми чи захворювання:

o мікроорганізми (бактерії, віруси, риккетсії, спіро­хети, гриби, найпростіші);

o макроорганізми (рослини, тварини).

 

4. Психофізіологічні небезпечні й шкідливі фактори:

- фізичні перевантаження (статичні, динамічні, гіподинамічні);

- нервово-психічні перевантаження (розумове переван­таження, перевантаження аналізаторів, монотонність праці та емоційні перевантаження).

 

 

 


1 | 2 | 3 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)