АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Додаток 1. про проведення практики студентів

Читайте также:
 1. V. ГРАФІЧНИЙ ДОДАТОК
 2. Додаток
 3. ДОДАТОК
 4. Додаток 1
 5. Додаток 1
 6. Додаток 1
 7. Додаток 1
 8. Додаток 1
 9. Додаток 1
 10. Додаток 1
 11. Додаток 1

ДОГОВІР № ____

про проведення практики студентів

вищого навчального закладу

 

Місто <город организации> « ____» ____________ 20__ р.

 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони, державний вищий навчальний заклад Донецький національний технічний університет (м. Красноармійськ)________

(повне найменування навчального закладу)

(далі – навчальний заклад) в особі __в.о. ректора______________________________

__________________________Ляшка Ярослава Олександровича___________________ _____

(посада, прізвище та ініціали)

діючого на підставі _________статуту ДонНТУ________________________________________________

(статут або доручення)

і, з другої сторони, _

(назва підприємства, організації, установи тощо)

(надалі – база практики) в особі__________________________________________________

(посада)

_________________________________________________________, діючого на підставі

(прізвище, ініціали)

_______________________________________________________________________________(далі – сторони),

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою договір:

 

1. База практики зобов'язується:

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:

 

№ з/п Напрям підготовки. Професійне спрямування/ спеціальність   спеціальності Курс Вид практики Кількість студентів Термін практики (початок - кінець)
  6.050103 Програмне забезпечення систем   ІV Переддипломна практика   24.04 - 17.05
  6.050103 Інженерія програмного забеспечення ІV Переддипломна практика   24.04 - 17.05
           
           
           

1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.

1.3. Створити належні умови для виконання студентами програми практики, не допускати їх використання до зайняття посад та виконання робіт, що не відповідають програмі практики та майбутньому фаху.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам-практикантам можливість користуватися матеріально-технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики.

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад.

1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо.

1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та дипломних робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на підставі направлень кафедр.

1.9. Додаткові умови___________________-______________________________

2. Вищий навчальний заклад зобов’язується:

2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, яких направляють на практику.

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики.

2.4. Навчальний заклад зобов'язується не розголошувати використану інформацію про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів у встановленому порядку.

2.5. Додаткові умови____________________-_______________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору:

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації і проведення практики згідно із законодавством про працю в Україні.

3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються у встановленому порядку.

3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

3.4. Договір складений у двох примірниках: по одному – базі практики і вищому навчальному закладу.

3.5. Місцезнаходження:

 

навчальний заклад: ДВНЗ ДонНТУ (м. Красноармійськ)

база практики: ______________________________________________________________

 

Підписи та печатки

 

Від навчального закладу: Від бази практики:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

__________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­________________ __________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­________________

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

М.П. «___» __________20__р. М.П. «____» __________

...

1 | 2 | 3 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)