АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вимоги до знань та вмінь

Читайте также:
 1. B. 2. Вимоги до транзакцій
 2. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 3. VІ Вимоги до складання та оформлення документації про проходження ВИРОБНИЧОЇ практики
 4. VІ. Узагальнення і систематизація знань. Практична робота
 5. Вимоги безпеки перед початком роботи.
 6. Вимоги безпеки під час роботи
 7. Вимоги безпеки після закінчення роботи.
 8. Вимоги до вивченості та підготовленості родовищ
 9. Вимоги до документів, що виготовляються машинописними засобами
 10. Вимоги до друку
 11. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ

Програма

з курсу: „Політичний менеджмент”

для студентів магістеріуму спеціальності „Політологія”

 

Затверджено на засіданні

кафедри політології

протокол

№ від

 

Завідувач кафедри: Мацієвський Ю.В.

Програму склав: Рибак А.І.

 

 

Острог, 2007

 

Пояснювальна записка

Головна мета курсу – вивчення сутності, характеру, закономірностей та основних функцій політичного менеджменту як системи управління політичною сферою суспільства на основі використання форм, методів і технологій правового менеджменту та політичного маркетингу. Курс передбачає ознайомлення зі специфікою функціонування політичного ринку, виборчої інженерії та політичного рекламування; з’ясування загальних вимог до розробки стратегії і тактики виборчої кампанії та її менеджменту; ознайомлення з теоретичними основами менеджменту правлячої команди; вивчення типології, основних завдань, методик розробки політичних технологій; з’ясування поняття та видів політичного консультування тощо.

Вимоги до знань та вмінь

У результаті засвоєння курсу студенти повинні знати:

v коротку історію зародження і розвитку політичного менеджменту, його основні теоретичні засади;

v відмінності між поняттями „управління”, „державне управління”, „менеджмент”, „політичне керівництво”, „політичний менеджмент”;

v сутність та основні функції політичного менеджменту;

v основні елементи соціотехніки політичного менеджменту;

v основні види політичного менеджменту відповідно до сфер застосування;

v сутність, етапи, особливості менеджменту виборчої кампанії;

v поняття, принципи політичного менеджменту правлячої команди;

v значення поняття „політичне рішення”, етапи і моделі його розробки та прийняття;

v причини зародження, сутність, типологію та шляхи врегулювання політичних конфліктів;

v поняття, типологію, способи розробки та особливості впровадження політичних технологій;

v сутність „політичного консалтингу”, його види та специфіку практичної реалізації.

Вміти:

v застосовувати набуті знання для аналізу політичного ринку та його основних складових елементів;

v виявляти сильні і слабкі сторони виборчої кампанії тих чи інших політичних партій та політичних лідерів;

v викривати деструктивний характер „анти технологій” у політичних кампаніях;

v виявляти основні елементи соціотехніки політичного менеджменту, зокрема маніпуляції суспільною свідомістю;

v з’ясовувати справжні причини і рушійні сили політичних конфліктів;

v вести пошук найоптимальніших шляхів і методів цивілізованого менеджменту політичних конфліктів;

v розрізняти види політичних рішень за різними критеріями їх типологізації;

v вміти давати оцінку політичних рішень відповідно до теоретичних оціночних схем;

v відстежувати технологізацій ні прийоми у політичному процесі, давати їм оцінку та передбачати наслідки;

v на конкретних прикладах вказувати на структуру технології, які використовуються суб’єктами політичного процесу.

Розподіл навчального часу за планом

...

1 | 2 | 3 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)