АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА. ВИДИ БАНКІВ ТА ЇХ ФУНКЦІЇ. АКТИВИ ТА ПАСИВИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ

Читайте также:
 1. Активизация военно-морской стратегии США и нарастание внутреннего кризиса в Японии
 2. Активизация умственных процессов
 3. Активизация чакр (1)
 4. Активизация явки избирателей на выборы
 5. Активизация ягодичных мышц перед тренировкой (с отягощением и без)
 6. Активизируем звук в головном резонаторе
 7. Активируя закон Духа жизни
 8. Американская глобальная система.
 9. БАЛАНС БАНКУ
 10. Банки и банковская система. Центральный банк, его функции
 11. Банки та банківську діяльність», а разом з нею і нових нормативів. З
 12. Банківська система України

Центральний банк (ЦБ) проводить монетарну політику. Він с центром грошово-кредитної системи, контролює та регулює пропозицію грошей у країні. Одночасно центральний банк виконує інші функції: випускає в обіг національну валюту, зберігає золотовалютні резерви країни та обов'язкові резерви комерційних банків, виступає міжбанківським розрахунковим центром, здійснює касове обслуговування урядом, може бути покупцем і продавцем на міжнародних грошових ринках, може координувати зарубіжну діяльність комерційних банків, забезпечує резервами банківську систему,

У різних країнах існують різні моделі побудови центральних банків. У більшості країнах центральні банки є державними. В окремих країнах центральний банк не належить державі (Федеральна резервна система США, Національний банк Швейцарії) або держава володіє лише частиною капіталу (55% у Банку Японії). Із населенням та діловими підприємствами центральний банк жодних операцій не здійснює. Центральним банком в Україні є НБУ.

НБУ не підпорядковується урядові, а підзвітний Верховній Раді України. Основними видами активів ЦБ с:

• цінні папери (державні облігації, які купують на відкритому ринку в населення, комерційних банків або в Міністерства фінансів);

• позики комерційним банкам - це кредити ЦБ комерційним банкам. Рівень облікової ставки визначає величину цих позик;

• золотовалютні резерви (вартість монетарного золота, валюта інших країн);

• інші активи (облігації в іноземних валютах, матеріальні товари, що є власністю ЦБ).

Пасивами ЦБ є:

• резерви комерційних банків (це необов'язкові резерви);

• депозити казначейства (кошти від податкових надходжень та гроші з продажу облігацій населенню чи банкам);

• банкноти ЦБ (банкноти НБУ - це паперові гроші, що є вимогами на активи НБУ, вони визначають пропозицію грошей в країні. Ті банкноти, які є в касі НБУ, не є ні активами, ні пасивами банку).

В Україні існує дворівнева банківська система:

1) Національний банк України;

2) комерційні банки - це депозитні інститути, які приймають вклади від фізичних та юридичних осіб і надають позики (кредити). Крім цього, комерційні банки забезпечують безготівкові перекази коштів, операції із цінними паперами, валютні операції тощо. Система комерційного банківництва ґрунтується на частковому резервуванні депозитів.

Нині в Україні працює понад 200 комерційних банків, які згідно з ліцензією НБУ можуть виконувати до30 різних операцій.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)