АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. ВИРОБНИЧІ РЕСУРСИ І ПРОБЛЕМА ВИБОРУ. КРИВА ВИРОБНИЧИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Читайте также:
 1. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
 2. IV. Основні напрями реалізації Національної стратегії
 3. А. УРИБЕ И ПРОБЛЕМА ТЕРРОРИЗМА
 4. Аналіз виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства
 5. Аналіз існуючих теоретико-практичних розробок створення інформаційних систем для вирішення обраної проблеми.
 6. Аналіз проблеми дитячої двомовності.
 7. Бази даних. Основні відомості
 8. Бальнеологічні курортно- рекреаційні ресурси України.
 9. Банківські ресурси, їх види та класифікація
 10. Безразмерная кривая буксования
 11. Біотехнічні заходи.Основні її задачи
 12. Буття людини як проблема філософії.

Потреби людей є безмежними. Це обґрунтовує економічний закон зростання потреб. Потреби задовольняються певними благами, для виробництва яких потрібні економічні ресурси: земля (природні ресурси), праця, капітал, підприємництво, інформація. Ресурси, у свою чергу, характеризуються як обмежені, а часто - рідкісні. У зв'язку з цим перед національною економікою постає проблема вибору, яка описується такими питаннями: Що виробляти? Як виробляти? Для кого виробляти? Вирішення цієї проблеми ілюструє крива виробничих можливостей:

точка А - досяжна, але неефективна;

точка В – недосяжна.

Для того, щоб збільшити обсяг виробництва одного товару (наприклад, продуктів харчування), необхідно відмовитися від виробництва певної частини другого товару (устаткування). Крива виробничих можливостей є опуклою, а не прямою. Це пов'язано з дією закону зростання альтернативної вартості, суть якого полягає в тому, що для отримання додаткової одиниці потрібного товару доводиться відмовлятися від щораз більшої кількості одиниць іншого товару.

Усі точки кривої виробничих можливостей відповідають оптимальному обсягу виробництва за даних умов. Точка А, яка перебуває всередині кривої, характеризує ситуацію, за якої ресурси використовуються неефективно. Точка В, яка перебуває назовні кривої, показує, що виробництво за даної кількості ресурсів є неможливим.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)