АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ І ЙОГО ФАЗИ. ПРИЧИНИ ЕКОНОМІЧНИХ КОЛИВАНЬ. ПРОГНОЗУВАННЯ ДІЛОВОГО ЦИКЛУ

Читайте также:
 1. Аналіз математичних методів прогнозування валютних курсів
 2. Аналіз, діагностика та прогнозування розвитку регіональної економіки
 3. Базисні умови зовнішньоекономічних договорів (контрактів) купівлі-продажу (поставки)
 4. Боротьба за економічний переділ світу та імперіалістична інтеграція
 5. Відомо, що попит на товар повільно зростає, прибуток від реалізації або відсутній, або незначний наприкінці періоду. На якому етапі життєвого циклу знаходиться товар?
 6. Власність: поняття, сутність, правовий та економічний зміст. Типи, форми і види власності.
 7. Вправа 172. Визначте правильні варіанти словосполучень і складіть із ними речення для офіційно-ділового тексту.
 8. Вправа 183. Визначте правильні варіанти словосполучень і складіть із ними речення для офіційно-ділового тексту.
 9. Глава 2. Уповноважений економічний оператор
 10. Ділового спілкування та кореспонденції
 11. Договори в регулюванні міжнародних економічних відносин. Міжнародні економічні спори і правові способи їх розв’язання (2 години)
 12. Донецький економічний район

Зміни в національному обсязі виробництва, зайнятості й доходах називають економічними коливаннями, або діловими циклами. Ділові цикли неоднакові в часі, хоча мають одні й ті ж фази: 1) піднесення; 2) вершину; 3) спад; 4) дно.

Вихідною фазою економічного циклу є спад (криза), яка порушує хід економічного розвитку і характеризується падінням ВВП, зростанням безробіття, зменшення реальної заробітної штати і прибутків.

У макроекономіці не існує єдиної теорії економічного циклу.

Найбільш значні причини економічних коливань:

1) екстернальні теорії шукають основні причини економічних коливань у чинниках, які лежать поза межами економічної системи (війни, міграція робоча сила, технологічні інновації, наукові прориви);

2) інтернальні теорії шукають основні причини економічних коливань усередині самої економічної системи (грошовій масі, інвестиціях, цінах, сподіваннях). Наприклад, монетарна теорія розглядає економічні коливання як суто грошове явище.

У кінцевому підсумку циклічні коливання спричиняються суттєвими змінами в сукупному попиті або сукупній пропозиції.

Антикризова політика скерована на регулювання коливань економічної активності в суспільстві в періоди передкризових станів і недопущення розвитку економічних криз.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)