АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 6. КАДРОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Читайте также:
 1. Авіатранспортного підприємства»
 2. Аграрна політика
 3. Аналіз виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства
 4. Аналіз галузі та конкурентного середовища підприємства в галузі
 5. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства
 6. Аналіз маркетингового середовища підприємства
 7. Аналіз оточуючого середовища сервісного підприємства
 8. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 9. Аналіз товарної політики підприємства
 10. Аналіз фінансового стану підприємства
 11. Аналіз фінансової стійкості підприємства
 12. Аналітичний спосіб оцінки конкурентоспроможності підприємства.

 

План

1. Поняття і значення сучасної кадрової політики підприємств

2. Стратегії управління персоналом підприємства

3. Зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу підприємства

Мета:розкрити сутність, значення і цілі кадрової політики підприємства; визначити чинники, що визначають кадрову політику підприємства; висвітлити стратегії управління персоналом підприємства та розкрити зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу підприємства.

Основні категорії

Кадрова політика підприємства – це система принципів, ідей, вимог, що визначають основні напрямки роботи з персоналом, її форми і методи.

Кадрова стратегія (стратегія управління персоналом) – це специфічний набір основних принципів, правил і цілей роботи з персоналом, конкретизованих з урахуванням типів організаційної стратегії, організаційного і кадрового потенціалу, а також типу кадрової політики.

Внутрішніми чинниками, що визначають кадрову політику підприємства, є:

• цілі підприємства та їхня тимчасова перспектива

• стиль управління

• умови праці

Кадрова політика на підприємстві майбутнього, на думку західних фахівців, повинна будуватися на наступних принципах:

• повна довіра до працівника і надання йому максимальної самостійності;

• у центрі економічного управління повинні бути не фінанси, а людина і його ініціатива;

• результат діяльності підприємства визначається ступенем згуртованості колективу;

• максимальне делегування функцій управління працівникам;

• необхідність розвитку мотивації працівників.

Управлінська стратегія – загальна концепція того, як досягаються головні цілі підприємства, вирішуються проблеми, що стоять перед ним, і розподіляються необхідні для цього обмежені ресурси.

На практиці стратегія являє собою систему управлінських і організаційних рішень, спрямованих на реалізацію місії, цілей і задач підприємства або пов'язаних з її розвитком, і містить у собі кілька елементів.

Кадрова політика проходить такі стадії життєвого циклупідприємства, як: формування, інтенсивне зростання, стабілізація, спад.

Цілями кадрової політики підприємства є: своєчасне забезпечення підприємства персоналом необхідної якості у необхідній чисельності;

забезпечення умов реалізації прав і обов'язків працівників, що передбачені трудовим законодавством; раціональне використання кадрового потенціалу; формування і підтримка ефективної роботи трудових колективів.

Кадрова політика підприємства повинна засновуватися на наступних принципах: справедливість, послідовність, дотримання трудового законодавства, рівність, відсутність дискримінації.

До зовнішніх чинників, що визначають кадрову політику підприємства, належать: національне трудове законодавство, взаємини з профспілкою, стан економічної кон'юнктури, перспективи розвитку ринку праці.

 

Внутрішніми чинниками, що визначають кадрову політику підприємства, є: цілі підприємства, їхня тимчасова перспектива і ступінь пропрацьованності; стиль управління; умови праці; якісні характеристики трудового колективу.

Виділяють наступні етапи проектування кадрової політики підприємства: нормування, програмування, моніторинг персоналу.

Кадрова стратегія (стратегія управління персоналом) – це специфічний набір основних принципів, правил і цілей роботи з персоналом, конкретизованих з урахуванням типів організаційної стратегії, організаційного і кадрового потенціалу, а також типу кадрової політики.

Основні задачі щодо управління персоналомна стадії стабілізації підприємства: зниження витрат на персонал; оцінка ефективності діяльності персоналу, виявлення резервів росту продуктивності і якості пращ; розробка системи планування кар'єри, формування кадрового резерву, організації навчання і просування персоналу; вибір між орієнтацією на функціонування (підтримка працездатності підприємства у нинішній технології і обсязі) і розвитком (підготовкою підприємства до наступної зміни, запобігання кризи).

Завдання 1. Дослідити раціональність використання персоналу у підприємстві

Таблиця 1

Раціональність використання персоналу в «_____________________»

Показники 20__ р. 20__ р. 20__ р. Відхилення 20__р. до 20__р.
± %
Трудозабезпеченість підприємства по с.-г. угіддям          
Питома вага середньорічної чисельності працівників рослинництва, %          
Питома вага середньорічної чисельності працівників тваринництва, %          
Коефіцієнт трудової активності працівників          
в т.ч. в рослинництві          
- в тваринництві          
Запас праці, тис. люд.-год.          

 

Висновки_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2.Здійснити аналіз оплати праці в господарстві, зробіть відповідні висновки

 

Таблиця 2

Аналіз оплати праці у «______________________________________»

Показники Роки Відхилення +/-
Фонд оплати праці,млн. грн.        
у тому числі
основна заробітна плата        
додаткова заробітна плата        
винагорода за результати        
премія із прибутку        
матеріальна допомога        
Середньомісячна заробітна плата за категоріями працівників, грн.
працівників апарату управління        
працівників рослинництва        
працівників тваринництва        

 

Висновки________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Додаткове завдання:

Завдання 1.Здійсніть порівняльну характеристику пасивної, реактивної, превентивної і активної кадрової політики. Визначте умови застосування різних типів кадрової політики підприємств.

Завдання 2.Охарактеризуйте систему чинників, що визначають кадрову політику підприємства. Наведіть відповідні приклади.

Тести

1. Які документи регулюють діяльність підприємства в цілому?

1. Устав, установчий договір, правила внутрішнього трудового розпорядку.

2. Положення про підрозділи, моделі робочих місць, посадові інструкції, контракти.

3. Матриця функцій, графіки процесів, технологічні карти.

4. Діловодство, документи, класифікатори, типові бланки даних.

2. Яка основна мета кадрової політики організації?

1. Створення згуртованої, відповідальної і високопродуктивної робочої сили.

2. Мінімізація витрат на робочу силу.

3. Створення максимальної кількості робочих місць.

4. Планування перспективної потреби у кадрах і їх своєчасна підготовка

3. На менеджерів якого рівня покладається відповідальність за реалізацію кадрової політики?

1. Вищого.

2. Середнього.

3. Оперативного.

4. Нижчого.

4. Кадрову політику організації можна визначити як:

1. Систему теоретичних поглядів, ідей, вимог, принципів, які визначають основні напрями роботи з персоналом, її форми і методи.

2. Сукупність взаємопов'язаних практичних дій, процесів та операцій щодо людей в організації.

3. Спрямованість, послідовність, дотримання статей трудового законодавства, рівність, відсутність дискримінації різних категорій персоналу.

4. Аналіз структури персоналу і прогнозування його розвитку.

5. Кадрова політика організації – це:

1. Сукупність взаємопов'язаних практичних дій, процесів та операцій щодо людей в організації.

2. Спрямованість, послідовність, дотримання статей трудового законодавства, рівність, відсутність дискримінації різних категорій персоналу.

3. Аналіз структури персоналу і прогнозування його розвитку.

4. Систему теоретичних поглядів, ідей, вимог, принципів, які визначають основні напрями роботи з персоналом, її форми і методи.

6. Кадрова політика поділяється на такі типи:

1. Активна та реактивна.

2. Пасивна та превентивна.

3. Закрита та відкрита.

4. Всі названі варіанти.

7. У випадку проведення якої кадрової політики керівництво організації здійснює постійний кадровий моніторинг?

1. Пасивної.

2. Активної.

3. Відкритої.

4. Превентивної.

8. Не проводиться середньострокове прогнозування кадрової роботи у випадку якого типу кадрової політики?

1. Відкритої.

2. Превентивної.

3. Реактивної.

4. Пасивної кадрової політики.

ьтлш9. Практично відсутня можливість посадового зростання персоналу при здійсненні якого типу кадрової політики?

1. Превентивної.

2. Закритої.

3. Активної.

4. Пасивної.

10. Кадрова робота зводиться до єдності таких підсистем:

1. Аналіз, планування та використання кадрів.

2. Відбір, розстановка та безпосереднє навчання персоналу.

3. Мотивація, адаптація та звільнення працівників.

4. Аналіз, планування та використання кадрів, відбір, розстановка та безпосереднє навчання персоналу.

 

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте сутність, значення і цілі кадрової політики підприємства в сучасних умовах.

2. Охарактеризуйте систему чинників, що визначають кадрову політику підприємства.

3. Назвіть напрямки кадрової політики підприємства.

4. Назвіть і охарактеризуйте типи кадрової політики підприємств.

5. Розкрийте етапи проектування кадрової політики підприємства.

6. Назвіть і охарактеризуйте стратегії управління персоналом підприємства.

7. Розкрийте зміст кадрової політики на різних етапах життєвого циклу підприємства.

 

Для нотаток

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.026 сек.)