АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства

Читайте также:
 1. Case 2. Маркетингове середовище міжнародних ринків та його аналіз
 2. G – темп зростання нац. доходу; S –частка заощаджень в НД; C- капіталоємність продукції
 3. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
 4. Авіатранспортного підприємства»
 5. АВС-аналіз товарів за ___ рік за рівнем отриманого доходу (чистої виручки від реалізації)
 6. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Ведення адвокатом таких справ.
 7. Академія прокуратури України при Генеральній прокуратурі України (на правах управління).
 8. Аналіз асиметрій розвитку галузі побутової хімії у старих (ЄС-15) та нових (ЄС-12) країнах-членах
 9. Аналіз асортименту і структури продукції
 10. Аналіз виробничих ресурсів і організаційно-технічного рівня підприємства
 11. Аналіз владних відносин у постіндустріальних суспільствах
 12. Аналіз галузі та конкурентного середовища підприємства в галузі

Мета завдання:

Мета завдання полягає у порівнянні нашого підприємства з підприємством конкурента з такими показниками:

Ø рівномірність постачання– це дотримання господарськими партнерами зобов'язань по надходженню товарних потоків рівної потужності через рівні проміжки часу;

Ø ритмічність постачання– це дотримання тимчасових і кількісних параметрів постачання, обумовлених договором постачання, з урахуванням сезонних і циклічних особливостей виробництва, продажу, просування товарних потоків і споживання.

Ø середній час затримки постачань – час на який була затримка у поставці продукції споживачу.

Коефіцієнт рівномірності постачання знаходиться в межах від 0 до 100. Чим ближче цей коефіцієнт до верхньої межі, тим рівномірним є постачання, він розраховується за формулою:

,

де: Квар – коефіцієнт варіації, який розраховується по формулі:

,

де:

Ø sn – середньоквадратичне відхилення об'ємів постачання за кожен рівний відрізок часу від середнього рівня за весь період;

Ø Пср – середній розмір постачання за весь період.

Середньоквадратичне відхилення об'ємів постачання за кожен рівний відрізок часу від середнього рівня розраховується за формулою:

,

де: Пi – постачання за i-тий відрізок часу;

Пср – середній розмір постачання за весь період.

Середній розмір постачання за весь період розраховується за формулою:

.

Для того, щоб розрахувати ритмічність постачання, необхідно знайти коефіцієнт аритмічності. Чим ближче коефіцієнт аритмічності до нуля, тим ритмічніше постачання підприємства, він розраховується за формулою:

,

де:

Ø n – кількість періодів постачання;

Ø Пд – постачання за умовами договору за i-ти проміжок часу (у натуральних або вартісних одиницях);

Ø Пф – фактичне постачання за i-тий проміжок часу (у натуральних або вартісних одиницях).

Середній час затримки постачань необхідно розраховувати за наступною формулою:

,

де:

Ø n – кількість аналізованих періодів;

Ø m – кількість постачань, по яких зафіксований факт відхилення;

Ø ТЗi – тривалість затримки по i-му постачанню.

Ми проводили розрахунки за такими даними, які наведені у таблиці 2.2.1.

 

 

Для роздрібних продажів було укладено договори на рік, згідно яких обране підприємство зобов’язалося до шостого числа кожного місяця постачати клієнтам матеріали у розмірі 250 одиниць.

Таблиця 2.2.1

Вихідні дані

Місяць постачання Об'єм постачання, од Дата доставки Затримка, дні.
Січень 08.02.2012
Лютий 07.02.2012
Березень 06.03.2012
Квітень 09.04.2012
Травень 06.05.2012
Червень 08.06.2012
Липень 06.07.2012
Серпень 06.08.2012
Вересень 06.09.2012
Жовтень 10.10.2012
Листопад 09.11.2012
Грудень 11.12.2012

 

Провівши всі розрахунки ми отримали такі дані:

Ø середній розмір постачання дорівнює 245 одиниць;

Ø середньоквадратичне відхилення дорівнює 7;

Ø коефіціент варіації дорівнює 2,74%;

Ø коефіціент рівномірності дорівнює 97,26%;

Ø коефіціент аритмічності дорівнює 0,7;

Ø середній час затримки дорівнює 2 дні.

 

Дані про конкурента:

Ø коефіцієнт рівномірності постачань рівний 87%;

Ø коефіцієнт аритмічності рівний 0,99;

Ø середній час затримки постачань рівний 3 дні.

 

 

Висновок:

Згідно отриманих даних коефіцієнт рівномірності постачань у нашій фірмі вищий ніж у конкурента. Це означає, що рівномірність постачань нашої фірми краща і наша фірма краще дотримується договору про постачання.

Коефіцієнт аритмічності нижчий чим у фірми конкурента, це означає, що наша фірма краще дотримується часових і кількісних параметрів, які обумовленні в договорі постачання.

Середній час затримки нашої фірми на один день менший, що означає, що затримки з постачанням у нашій фірмі виникають рідко, а якщо виникають то незначні.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)