АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Завдання 2

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II. Завдання та обов'язки
 3. II. Перевірка виконання домашнього завдання.
 4. II. Перевірка домашнього завдання.
 5. III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання Національної стратегії
 6. IV. Домашнє завдання з інструктажем.
 7. V. Домашнє завдання з інструктажем.
 8. VI. Домашнє завдання.
 9. VI. Домашнє завдання.
 10. VI. Домашнє завдання.
 11. VII. Домашнє завдання.
 12. А. Завдання

Визначте, яку соціальну роль виконує кожен студент Вашої групи. Які типи відносин між студентами властиві Вашій групі?

Тести

1. На менеджерів якого рівня покладається відповідальність за реалізацію соціального розвитку колективу?

1. Вищого.

2. Середнього.

3. Оперативного.

4 Нижчого.

2. Визначення: "Одноланкова структура управління, єдина виробнича територія, безпосередній особистий контакт та міжособистісні відносини у процесі праці, де керівник одночасно входить до складу виконавців" характеризує:

1. Згуртований колектив.

2. Колектив на стадії інтеграції.

3. Основний колектив – підприємство в цілому.

4. Первинний (контактний) колектив.

3. Якій категорії відповідає наведений перелік: особистісні якості співробітників, стиль керівництва?

1. Внутрішні (суб'єктивні) фактори, які визначають розвиток колективу.

2. Зовнішні (об'єктивні) фактори, які визначають розвиток колективу.

3. Елементи структури колективу.

4. Суб'єкт управління.

4. Якій стадії розвитку колективу відповідають характеристики: "Завершується взаємне вивчення, на основі якого відбувається зближення людей у групи (найбільш ініціативні, менш ініціативні, індиферентні, дезорганізуючі). Вступає в силу саморегуляція колективу"?

1. Диференціація.

2. Формування.

3. Інтеграція.

4. Згуртованість.

5. Стабільність складу колективу, підтримка дружніх контактів у роботі та вільний час, високий рівень трудової дисципліни, високі виробничі показники характерні для колективів:

1. Роз'єднаних.

2. Згуртованих.

3. Жіночих.

4. Розчленованих.

6. Перелік, інформування працівників, психологічний клімат колективу, стиль керівництва, сумісність членів, групова емоційна ідентифікація, особисті якості керівника, визначає:

1. Організаційно-технічні фактори згуртованості.

2. Економічні фактори згуртованості.

3. Соціально-психологічні фактори згуртованості.

4. Загальний рівень згуртованості колективу.

7. Наявність декількох найбільше несприятливих соціально-економічних груп, великий діапазон показників, дисциплінованість та суспільної активності робітників характерні для колективів:

1. Роз'єднаних.

2. Згуртованих.

3. Розчленованих.

4. Чоловічих.

8. Для визначення рівня згуртованості використовують показники:

1. Фактичної та потенційної плинності працівників.

2. Кількості внутрішніх конфліктів.

3. Кількості випадків порушення трудової та виробничої дисципліни.

4. Стабільності колективу, кількості конфліктів, кількості випадків дезорганізації.

9. Психофізіологічна сумісність пов'язана з розвитком таких процесів, як:

1. Професійна та освітня підготовка працівників, організація праці на підприємстві.

2. Сприйняття, увага, мислення, злагодженість сенсомоторних реакцій.

3. Рівень організації торговельно-технологічного процесу на підприємстві.

4. Статево-віковий склад, рівень дисциплінованості.

10. На психологічну сумісність впливають:

1. Рівень співвідношення між різними категоріями робітників.

2. Характеристики формальної структури колективу.

3. Індивідуальні якості робітників апарату управління.

4. Індивідуальні особливості кожного члену колективу.

 

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте сутність поняття "згуртованість колективу".

2. Назвіть характеристики згуртованих колективів.

3. Вкажіть характеристики групового мислення і групового тиску.

4. Висвітліть умови формування згуртованої групи.

5. Охарактеризуйте стадії формування згуртованої групи.

6. Назвіть і охарактеризуйте фактори групової згуртованості.

7. Розкрийте методику визначення групової згуртованості.

8. Висвітліть соціально-психологічні особливості колективу як об'єкту управління.

9. Назвіть і охарактеризуйте соціальні ролі і відносини в колективі.

10. Вкажіть типи відносин, які можуть виникати між членами колективу.

11. Назвіть і охарактеризуйте методи, якими може здійснюватися колективна робота.

 

Для нотаток


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)