АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Бюджет і бюджетна система

Читайте также:
 1. I. Суспільство як соціальна система.
 2. II. Финансирование из бюджетов субъектов Федерации и муниципальных бюджетов
 3. Авторитарная политическая система.
 4. Анализ бюджета доходов и расходов
 5. Аналіз бюджетного фінансування соціального захисту населення в регіоні (Калуський район, Івано-Франківська область)
 6. Аудит платежей банка во внебюджетные и бюджетные целевые фонды
 7. Аудит расчетов по налогам с бюджетом и внебюджетным платежам
 8. Аудит расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
 9. Банківська система. Банки, їх види та функції
 10. Банківська система. Банки, їх види та функції
 11. Банковская система. Банки и их операции.
 12. Банковская система. Основные функции Центрального и коммерческих банков

Лекція 9

Основи фінансового права України. Державна система медичної допомоги, її фінансування

План лекції

1. Бюджет і бюджетна система.

2. Система оподаткування в Україні.

3. Державна система медичної допомоги, її фінансування;

4. Розвиток лікувальних закладів усіх форм власності

Бюджет і бюджетна система.

Бюджет — план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної вла­ди, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Бюджет виконує в державі певні функції, а саме:

• перерозподіл національного доходу та ВВП;

• державне регулювання та стимулювання економіки;

• фінансове забезпечення соціальної політики;

• контроль за утворенням і використанням централізовано­го фонду грошових ресурсів.

Бюджетна система — це сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з ураху­ванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульова­на нормами права.

Згідно зі ст. 7 Бюджетного кодексу, бюджетна система Укра­їни ґрунтується на таких принципах:

єдності бюджетної системи України — єдність бюджетної системи України забезпечується єдиною правовою базою, єди­ною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною класифікацією, єдністю порядку виконання бюджетів та ведення бухгалтерського обліку і звітності;

збалансованості — повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету па відповідний бюджетний період;

самостійності — Державний бюджет України та місцеві бюджети є самостійними. Держава коштами державного бюд­жету не несе відповідальності за бюджетні зобов'язання органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого само­врядування. Органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування коштами відповідних бюджетів не не­суть відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також за бюджетні зобов'язання держави. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за ними відповідних джерел доходів, правом відповідних органів державної влади, органів влади Ав­тономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядуван­ня на визначення напрямів використання коштів відповідно до законодавства України, правом Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних рад самостійно і незалежно одне від одного розглядати та затверджувати відповідні бюджети;

повноти — до складу бюджетів піддягають включенню всі надходження до бюджетів та витрати бюджетів, що здійснюють­ся відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місце­вого самоврядування;

обґрунтованості — бюджет формується на реалістичних макропоказниках економічного і соціального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету і витрат бюджету, що здійснюються відповідно до затверджених методик та правил;

ефективності — при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення запла­нованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при викорис­танні визначеного бюджетом обсягу коштів;

субсидіарності — розподіл видів видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами він повинен ґрунтуватися на максимально можливому наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача;

цільового використання бюджетних коштів — бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями;

справедливості і неупередженості — бюджетна система Ук­раїни будується на засадах справедливого і неупередженого роз­поділу суспільного багатства між громадянами і територіаль­ними громадами;

публічності та прозорості — Державний бюджет України та місцеві бюджети затверджуються, а рішення щодо звіту про їх ви­конання приймаються відповідно Верховною Радою України, Верхов­ною Радою Автономної Республіки Крим та відповідними радами;

відповідальності учасників бюджетного процесу — кожен ..часник бюджетного процесу несе відповідальність за свої дії ідо бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу.

Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюд­жетних коштів, проведення необхідного аналізу в розрізі до­ходів, а також організаційних, функціональних та економічних категорій видатків, забезпечення загальнодержавної і між­народної порівнянності бюджетних показників застосовується бюджетна класифікація України.

Бюджетна класифікація має такі складові частини :

• класифікація доходів бюджету;

• класифікація фінансування бюджету:

• класифікація видатків бюджету;

• класифікація боргу.

Доходи бюджету класифікуються за такими розділами:

• Доходи від операцій над капіталом: трансферти, кошти, одержані від інших органів державної влади та місцевого самоврядування , інших держав або міжнародних організацій на безоплатній та безповоротній основі;

• Податкові находження – загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов’язкові платежі;

• Неподаткові находження – доходи від власності та підприємницької діяльності, адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу, надходження від штрафів та фінансових санкцій, інші неподаткові находження.

Класифікація видатків бюджету здійснюється за такими кри­теріями:

• Програмна класифікація (за бюджетними програмами)

• Відомча класифікація (за ознакою головного розпорядника бюджетних коштів)

• Функціональна класифікація (за функціями, з виконанням яких пов'язані видатки): 1) розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення відповідно загальних функцій держави, АРК чи місцевого самоврядування; 2) підрозділи та групи, в яких конкретизуються напрямки спрямування бюджетних коштів па здійснення відповідної функції ­ держави, АРК чи місцевого самоврядування;

• Економічна класифікація (за економічною характерис­тикою операцій, при яких здійснюються ці видатки): поточні видатки; капітальні видатки; кредитування за вирахуванням погашення.

Класифікація фінансування бюджету визначає джерела отри­мання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіци­ту бюджету, і напрями витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в результаті перевищення доходів бюджету над його видатками.

Класифікація фінансування здійснюється за такими озна­ками:

фінансування за типом кредитора — за категоріями креди­торів або власників боргових зобов'язань;

фінансування за типом боргового зобов'язання — за засобами. що використовуються для фінансування дефіциту (перевищення видатків бюджету над доходами) або профіциту (перевищення доходів бюджету над видатками).

Класифікація боргу систематизує інформацію про всі боргові зобов'язання держави, Автономної Республіки Крим, місцевого самоврядування. Борг класифікується за типом кредитора та типом боргового зобов'язання.

Згідно з чинним законодавством бюджет в Україні може скла­стися із загального та спеціального фондів

Загальний фонд - усі доходи бюджету, крім тих, що призначені для зарахування до спеціального фонду; усі видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду бюджету; фінансування загального фонду бюджету.

Спеціальний фонд - бюджетні призначення на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень; гранти або дарунки (у вартісному обрахунку), одержані розпорядниками бюджетних коштів на конкретну мету; різниця між доходами і видатками спеціального фонду бюджету.

Ст. 2Бюджетного кодексу України визначає поняття бюд­жетного процесу.

Бюджетний процес — регламентована нормами пра­ва діяльність, пов'язана зі складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України.

Ст. 19 Бюджетного кодексу України передбачає такі стадії бюджетного процесу:

• Складання проектів бюджетів

• Розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети

• Виконання бюджету, в тому числі у разі необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети

• Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету та прийняття рішення щодо нього

Кабінет Міністрів України розробляє проект закону про Дер­жавний бюджет України.

Закон про Державний бюджет України приймається Вер­ховною Радою України до 1 грудня року, шо передує плано­вому.

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства здійснюється: Верховною Радою України, Рахунковою пала­тою, Міністерством фінансів України, Державним казначей­ством України, Державною контрольно-ревізійною службою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами відпо­відних рад.

Бюджетне правопорушення — це недотримання учасником бюджетного процесу порядку складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету.

Особи, винні у порушенні бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законами України.


1 | 2 | 3 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)