АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначимо коефіцієнт відновлення відносної швидкості та енергію дисипації для частково пружного зіткнення кулі та маятника

Читайте также:
 1. Абсолютно непружне зіткнення кулі та маятника. Енергія дисипації
 2. Взаємодія країн у справі збереження та відновлення довкілля.
 3. Вивчення вільних затухаючих коливань математичного маятника
 4. Визначення коефіцієнта в'язкості рідини методом Стокса
 5. Визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом відриву краплі
 6. Визначення коефіцієнтів вагомості параметрів.
 7. Визначення коефіцієнту технічної готовності для автомобілів однієї марки
 8. Визначення моменту інерції маятника Обербека
 9. Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника
 10. Визначення середнього значення коефіцієнту технічної готовності парку
 11. Визначимо енергію дисипації при абсолютно непружному ударі.

7 Кришку 3 (рис. 2.4.1) встановити на таку основу циліндра 2, щоб куля 4 потрапляла в кришку і відбивалася від неї. Тобто буде відбуватися частково пружний удар.

8 Виміряти за допомогою лінійки 1 початкове положення балістичного маятника. Опустити кулю тупим кінцем у верхній отвір трубки 5 і визначити за шкалою лінійки 1 максимальне переміщення балістичного маятника після абсолютно непружного удару відносно початкового положення. Дослід провести 5 разів, результати вимірювань занести до табл. 2.4.2. Зверніть увагу: у кожному досліді куля повинна опускатись у верхній отвір трубки 5 однаково. У всіх експериментах (у тому числі й для абсолютно непружного удару) початкова швидкість кулі повинна бути однаковою.

9 Записати у табл. 2.4.2 похибку приладу . Визначити середнє значення переміщення , випадкову похибку вимірювання , а також загальну похибку , використовуючи відповідні формули для прямих вимірювань. Результати обчислень занести до табл. 2.4.2.

10 Обчислити середнє значення енергії дисипації для частково пружного удару за допомогою формули (2.4.25), а також похибку цієї енергії за формулою(2.4.27)

11 Результат записати у вигляді

.

12 Обчислити коефіцієнт відновлення відносної швидкості для частково пружного удару за допомогою формули (2.4.24), а також його похибку за формулою.
(2.4.28)

13 Результат записати у вигляді

.

 

Контрольні питання[5])

1 Закон збереження імпульсу для системи матеріальних точок.

2 Центр мас системи матеріальних точок. Швидкість і прискорення центра мас.

3 Робота змінної сили. Теорема про кінетичну енергію для системи матеріальних точок.

4 Консервативні сили. Потенціальна енергія. Взаємний зв’язок потенціальної енергії і консервативної сили.

5 Повна механічна енергія системи матеріальних точок. Робота неконсервативних сил. Закон збереження повної механічної енергії для системи матеріальних точок.

6 Зіткнення тіл. Швидкості тіл після центрального абсолютно пружного удару. Абсолютно непружне зіткнення.

7 Описати основні етапи виконання лабораторної роботи.

8 Описати схему експериментальної установки.

9 Дайте визначення коефіцієнта відновлення відносної швидкості. Доведіть, що для абсолютно пружного удару цей коефіцієнт дорівнює одиниці.

10 Дайте визначення енергії дисипації. Які фізичні процеси пов’язані з енергією дисипації? Як визначають цю енергію?

11 Знайти співвідношення, за якими, використовуючи експериментальні дані, можна визначити швидкість кулі після абсолютно непружного зіткнення.

12 Знайти співвідношення, за якими, використовуючи експериментальні дані, можна визначити швидкість кулі перед абсолютно непружним зіткненням.

13 Знайти співвідношення, за якими, використовуючи експериментальні дані, можна визначити швидкість балістичного маятника після частково пружного зіткнення.

14 Знайти співвідношення, за якими, використовуючи експериментальні дані, можна визначити швидкість кулі після частково пружного зіткнення.

15 Довести розрахункову формулу для енергії дисипації для абсолютно непружного удару (2.4.21).

16 Довести розрахункову формулу для енергії дисипації для частково пружного удару (2.4.25).

17 Довести розрахункову формулу для коефіцієнта відновлення відносної швидкості для частково пружного удару (2.4.24).

18 Довести формулу для розрахунку похибки енергії дисипації для абсолютно непружного удару (2.4.26).

19 Довести формулу для розрахунку похибки енергії дисипації для частково пружного удару (2.4.27).

20 Довести формулу для розрахунку похибки коефіцієнта відновлення відносної швидкості для частково пружного удару (2.4.28).

 

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)