АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Визначення коефіцієнтів вагомості параметрів

Читайте также:
 1. I. Визначення здібностей школяра шляхом спостереження.
 2. А) визначення повинно бути співмірним; б) визначення не повинно робити кола; в) визначення має бути чіткім.
 3. Аналіз освітлення робочої зони розробника проекту з метою визначення та забезпечення його оптимального значення.
 4. БУДІВНИЦТВА ТА АВТОТРАНСПОРТУ» З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ 31
 5. Види жорсткості та лужності води. Їх класифікація та визначення. Технічні параметри.
 6. Виділення і визначення розмірів зелених зон міст України
 7. Визначення
 8. ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ
 9. Визначення антинуклеарних антитіл, LE-клітин
 10. ВИЗНАЧЕННЯ БІЛІРУБІНУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ
 11. ВИЗНАЧЕННЯ В КРОВІ ГЛЮКОЗИ
 12. Визначення відношення молярних теплоємностей повітря методом адіабатичного розширення

Вагомість кожного параметра в загальній кількості розгляданих при оцінці параметрів, визначається методом попарного порівняння. Оцінку проводить експертна комісія, кількість членів якої повинна дорівнюватись непарному числу (не менше 7 чоловік). Експерти повинні бути фахівцями в даній предметній галузі.

Визначення коефіцієнтів вагомості передбачає : визначення ступенів важливості параметрів, шляхом присвоєння їм різних варіантів ; перевірку придатності експертних оцінок для подальшого використання ; виявлення і оцінку попарного пріоритету параметрів ; обробку результатів і визначення коефіцієнтів вагомості ( ).

Після детального обговорення і аналізу кожний експерт оцінює ступінь важливості параметрів шляхом присвоєння їм рангів. Результати експертного рангування даються в таблиці 2.2.

 

 

Таблиця 2.2. Результати рангування параметрів.

 

Парам. Назва парам. Одиниці виміру Ранг парам. за оцінк. експерта Сума ранг. Ri Відхилен. i Квадрат відхилен. ( i)2
Х1 Віхна напруга U -9
X2 Вихідна напруга U
Х3 Вхідний струм І -12
Х4 Частота генератора Мгц
Х5 Температура t
Всього:
                           

 

Перед подальшою обробкою перевіряється сума рангів по кожному стовпцю, яка має дорівнювати :

 

;

=15

 

де n – кількість оцінюваних параметрів.

 

В результаті перевірки я виявив що таблиця вірна, так як сума рангів співпадає.

Визначення можливості використання результатів рангування параметрів для подальших розрахунків проводяться на підставі розрахунку коефіцієнта конкордації (узгодженості) експертних оцінок. Для цього :

 

а) Визначають суму рангів кожного показника (по рядках) :

 

(3.1)

 

де – ранг і – го параметра, визначений 1-м експертом ;

– число експертів .

Проводять перевірку загальної суми рангів, яка повинна дорівнювати :

 

(3.2)

 

 

б) Обчислюють середню суму рангів (Т) за формулою :

 

Т = 1/n (3.3)

 

Т =

в) Визначають відношення суми рангів кожного параметра ( ) від середньої суми рангів (Т) :

 

і = – Т (3.4)

 

і =21-21=0

Останні розрахунки виконую в таблиці 2.2.

Сума відхилень за всіма параметрами повинна дорівнювати 0 :

 

г) Обчислюють квадрат відхилень за кожним параметром ( i2) та загальну суму квадратів відхилень :

 

2 (3.5)

 

374

д) Визначають коефіцієнти узгодженості (конкордації) за формулою :

W = 12 S / N2 (n3 – n) (3.6)

 

W = 12 /49 (125 – 5) = 0,763

 

Виконавши розрахунок коефіцієнта узгодженості я визначив що W Wн (Wн=0,8) тобто визначені дані заслуговують на довір’я і придатні до використання.

 

Таблиця 2.3. Попарне порівняння параметрів.

 

Парам. Експерти Підсумкова оцінка Числов. знач.
Х1 і Х2 Х1 і Х3 Х1 і Х4 Х1 і Х5 1,5 1,0 1,5 1,5  
Х2 і Х3 Х2 і Х4 Х2 і Х5                   0,5 0,5 1,0
Х3 і Х4 Х3 і Х5                   1,5 1,5  
Х4 і Х5         1,5  

 

В даний час найбільш широко використовується наступні значення коефіцієнтів переваги ( ) :

 

=

 

де – параметри, які порівнюються між собою.

На основі числових даних таблиці 3.3 складають квадратну матрицю :

 

А = || ||

 

 

Таблиця 2.4. Розрахунок вагомості параметрів.

 

і Параметри і Перша інтеграц. Друга інтеграц.  
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Ві і В’і і  
Х1 1,5 1,5 1,5 6,5 0,26 0,26  
Х2 0,5 1,5 0,5 0,5 0,16 19,25 0,17  
Х3 0,5 0,5 1,5 1,5 0,2 23,75 0,21  
Х4 0,5 1,5 0,5 1,5 0,2 22,75 0,20  
Х5 0,5 1,5 0,5 0,5 0,16 18,25 0,16  
Всього:   24,5 0,98   0,98

 

Розрахунок вагомості (пріоритетності) кожного параметру і проводиться за наступними формулами :

 

і = Ві / i (3.7)

 

Останні розрахунки виконую в таблиці 2.4.

 

bi = (3.8)

 

Останні розрахунки виконую в таблиці 2.4.

 

де bi – вагомість і-го параметра за результатами оцінок всіх експертів ;

визначається як сума значень коефіцієнтів переваги ( ) даних усіма експертами по і – параметру .

 

Результати розрахунків заносять в таблицю 2.4. Відносні оцінки вагомості ( і) розраховують декілька раз, доки наступне значення буде незначно відхилятись від попереднього (менше 9%) . На другій і наступних інтеграціях значення коєфіціента вагомості ( і) розраховується так :

 

і = В’i/ i (3.9)

 

 

де b’iвизначається

 

b’i = b1+ b2+ bn (3.10)

 

Відносна оцінка, яка отримана на останній інтеграції розрахунків, приймається за коефіцієнт вагомості ( і) і-го параметру. За абсолютним значення і судять по вагомості (пріоритетність) певного параметру виробу.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)