АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Дайте характеристику формам (джерелам) права

Читайте также:
 1. Дайте визначення держави та назвіть її ознаки.
 2. Дайте визначення ехокардіографії.
 3. Дайте визначення поняття адміністративного правопорушення та назвіть його ознаки.
 4. Дайте визначення поняття виборів та назвіть їх види.
 5. Дайте визначення поняття відпустка та назвіть її види.
 6. Дайте визначення поняття референдум та назвіть його види.
 7. Дайте визначення сутності зв’язків з громадськістю як навчальної дисципліни.
 8. Дайте загальну характеристику основних галузей права України.
 9. Дайте коротку відповідь
 10. Дайте коротку відповідь (продовжити фразу)
 11. Дайте мой городок
 12. Дайте общую характеристику системы методов исследования, используемых в политологии.

Поняття „джерело права” використовується в юридичній науці у трьох значеннях:

1) матеріальне джерело права – це система об’єктивних потреб суспільного розвитку, зокрема, суспільні відносини і інтереси, що потребують юридичного оформлення;

2) ідеальне джерело права – це віддзеркалення матеріального джерела права в правосвідомості законодавця та інших суб’єктів правотворчості, усвідомлення ними об’єктивних потреб суспільного розвитку. Нормотворча діяльність уповноважених органів держави виступає в якості механізму перетворення ідеального джерела права на формально-юридичне джерело;

3) формально-юридичне джерело права – це юридично оформлений результат ідеологічного усвідомлення об’єктивних потреб суспільного розвитку. Формально-юридичні джерела права інакше називають формами права.

Основні види форм права:

1) правовий звичай — стихійно сформоване стійке правило поведінки, санкціоноване державою. У давнину правовий звичай був головною і найчастіше єдиною формою права. Він історично і фактично передував закону. У сучасному світі правовий звичай використовується рідко: у цивільному праві (неписані звичаї ділового обігу), у міжнародному праві (дипломатичні звичаї);

2) юридичний прецедент — рішення державного органу у конкретній справі, якому надана нормативна сила і яке постає зразком для вирішення аналогічних справ. Судовий та адміністративний прецедент поширений у системі загального права Австралії, Велико-британії, Канади і США, використовується міжнародною юстицією. Однак його елементи мають місце й в українській правовій системі в діяльності Конститу-ційного Суду України, акти якого кладуться в основу рішень конкретних юридичних спорів усіма судовими органами;

3) нормативно-правовий акт – письмовий документ, який схвалено у встановленому порядку компетентним органом держави і містить правові норми загального характеру. Загальний характер приписів відрізняє нормативно-правовий акт від юридичного прецеденту. Нормативно-правові акти є головною і найбільш завершеною формою сучасного права. У системі права України і більшості інших країн нормативно-правовий акт є основним джерелом права;

4) нормативний договір – це угода між двома і більше суб’єктами права, яка містить обов’язкові для них приписи. Нормативні договори одержують все більше поширення в конституційній, трудовій, цивільній, міжнародній та іншій галузях права. Вони бувають внутрішньодержавними і міжнародними, установчими і звичайними, типовими і поточними. Нормативний договір не є персоніфікованим актом, його зміст складають правила поведінки загального характеру. Найбільш поширеним прикладом нормативного договору є колективний договір у трудовому праві.

 


 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)