АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Дайте визначення сутності зв’язків з громадськістю як навчальної дисципліни

Читайте также:
 1. I. Визначення здібностей школяра шляхом спостереження.
 2. I. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 3. III. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 4. А) визначення повинно бути співмірним; б) визначення не повинно робити кола; в) визначення має бути чіткім.
 5. Аналіз освітлення робочої зони розробника проекту з метою визначення та забезпечення його оптимального значення.
 6. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
 7. БУДІВНИЦТВА ТА АВТОТРАНСПОРТУ» З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ 31
 8. В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ»,
 9. Види жорсткості та лужності води. Їх класифікація та визначення. Технічні параметри.
 10. Види навчальної діяльності
 11. Види та зміст навчальної роботи
 12. Виділення і визначення розмірів зелених зон міст України

Охарактеризуйте причини виникнення зв’язків з громадськістю як науки.

 

Як засіб дії на громадську думку ПР існують з давніх часів. Проте як професійна сфера діяльності ПР виникли в ХІХ ст. у США. У процесі демократизації суспільства, яка супроводжувалась введенням загального виборчого права, появою незалежних ЗМІ, профспілок, цивільних інститутів, склалася ситуація, коли діяльність держави стала неможливою без підтримки, схвалення і участі громадськості. Як наслідок, в органах влади були створені спеціальні структури, які вели діалог з громадськістю на професійній основі.

Вважається, що термін ПР першим спожив президент Томас Джефферсон в посланні до Конгресу в 1807 році. Є і інша версія, за якою авторство цього терміну віддається теж американцеві Дорману Ідону і датується 1882 роком.

Сучасні технології піар розроблялися в Європі та Америці: у Франції та США. В 1900 Гарвардський університет вже мав власне бюро паблісіті. Офіс паблісіті також в 1904 році був створений в університеті штату Пенсільванія. У 1912 році було створено перше велике бюро PR при Американському телефонно-телеграфному об'єднанні.

Відділи по зв'язках з громадськістю та спеціалізовані фірми з'явилися в США на початку 1920-х як реакція на діяльність "розгрібачами бруду" . Одними з її родоначальників є журналіст Айві і компанія Дж. Рокфеллера, службовцям якої Айві Лі став пізніше. Однією з перших кампаній зі зв'язків з громадськістю вважають прийом, придуманий особисто Рокфеллером: роздача дітям нових блискучих десятицентових монеток.

На початку 30-х років 20-го століття в демократичній партії США з'являється посаду радника з PR. Аналогічна посаду у республіканській партії з'являється в 1936 році. У цей період PR виділяється в самостійну функцію менеджменту, яка починає користуватися попитом в найбільших компаніях США.

Також можна виділити, що в цей же час з'являються перші фахівці з проведення політичних кампаній.

1945-1965 роки - бум піар у США. Піар остаточно виділяється в самостійний напрям в менеджменті і продовжує бурхливо розвиватися.

 

Дайте визначення сутності зв’язків з громадськістю як навчальної дисципліни.

Зв’язків з громадськістю як навчальна дисципліна – це системи зв’язків організації (фірми) з цільовою аудиторією та її елементів, закономірності й випадковості їх виникнення, функціонування та розвитку, принципи і методи діяльності з формування та управління громадською думкою в інтересах організації і громадськості. Головним завданням студентів під час вивчення курсу «Зв’язки з громадськістю» є всебічне пізнання сутності системи зв’язків з громадськістю, її елементів та необхідності їх використання в сучасних умовах ринкових відносин і демократії, формування знань і навичок використання найефективніших форм і методів організації та здійснення зв’язків фірми з цільовою аудиторією з грамотним використанням систем масової комунікації та засобів масової інформації. 


1 | 2 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)