АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Пульсаційні втрати у двигунах пульсуючого струму

Читайте также:
 1. БНМ 5.1.5 Діючі значення напруги і сили струму
 2. Втрати напору при рухові
 3. Дайте визначення змінному струму та охарактеризуйте його основні властивості.
 4. Дослід №1 Вивчити реакцію гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникової системи на пошкоджуючу дію електричного струму (модифікація проби Торна).
 5. Електричні кола однофазного змінного струму.
 6. Електричного струму. Закон Джоуля-Ленца
 7. Електропровідність клітин і тканин. Дія струму на живі організми.
 8. ЗДОБУТКИ І ВТРАТИ ЛЮБЛІНСЬКОЇ УНІЇ
 9. Особливості обертаючого моменту двигунів пульсуючого струму
 10. Процес сумішоутворення у дизельних двигунах
 11. Розгалужені кола однофазного змінного струму.

У порівнянні з роботою на постійному струмі пульсація струмів і маг­нітних полів викликає появу додаткових втрат, мкі названі пульсаційними.

Гармонічний аналіз осцилограм струмів у обмотках тягових двигунів пульсуючого струму показує, що в них різко виражена перша гармоніка, яка і викликає в машині пульсаційні втрати. Нижче наведена структура струму якоря тягового двигуна НБ511М:

Порядок гармоніки ν
Частота гармоніки, Гц
Коефіцієнт пульсації струму 0.258 0.023 0.010
Відносна амплітуда струму, Iν/I1 1,000 0,089 0,039
Коефіцієнт втрат с 1,000 0,032 0,014

 

Тут коефіцієнт с = приблизно враховує співвідношення між

втратами від вихрових і контурних струмів, викликаних кожною гар­монікою.

 

Пульсаційні втрати виникають у провідниках обмоток від підвищення діючого значення струмів і від вихрових струмів, наведених пульсаціями магнітних потоків, що пронизують обмотки; у сталі магнітопроводу - від гістерезису і вихрових струмів, у конструктивних елементах машини - від вихрових і контурних струмів, викликаних пульсацією магнітних полів, у яких знаходяться або з якими пов’язані ці елементи. Усе це вказує на те, що у двигунах пульсуючого струму не можна застосовувати металеві конструкції, які створюють короткозамкнуті витки, особливо в площині, перпендикулярній змінній складовій магнітного потоку, а провідники об­мотки якоря доцільно розміщувати «плиском».

Пульсаційні втрати визначаються виконанням порівняльних випробу­вань тягового двигуна на постійному і пульсуючому струмах за методом, викладеним у ГОСТ 2582-81. Однак існують методи, які дозволяють безпо-середньо вимірювати окремі види цих втрат у різних колах і елементах ма­шини або визначити їх розрахунковим шляхом.

Відмітимо, що основна частина пульсаційних втрат створюється пуль­сацією магнітних потоків якоря і додаткових полюсів, а втрати від пульсації потоку збудження незначні внаслідок того, що його коефіцієнт пульсації дуже малий (див. підрозд. 4.2).

Пульсаційні втрати можуть досягати 1,0... 1,2 % потужності двигуна, вони підвищують перегрів обмотки якоря і додаткових полюсів на 10...15 °С, головних полюсів - на 6...10 °С, компенсаційної обмотки – на 6...12 °С і знижують ККД у чотириполюсних двигунів на 1,0... 1,3 %, а у шестиполюсних - на 0,5... 1,0 %.

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)