АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Види та класифікація банків.Банківські групи

Читайте также:
 1. IV. ДЕЯКІ ІНШІ ОЗНАЧЕННЯ ГРУПИ
 2. Бальнеологія як розділ курортології. Головні бальнеологічні групи мінеральних вод.
 3. Банківські операції, їх класифікація
 4. Банківські ресурси, їх види та класифікація
 5. В. Містять при одному атомі Карбону дві алкоксильні(ОR) групи
 6. Валюта, валютні цінності, класифікація валют.
 7. Варіанти контрольних робіт розподіляються серед студентів згідно порядкового номера списку групи (який варто уточнювати в заочному деканаті).
 8. Види економічної інформації та її класифікація
 9. Види жорсткості та лужності води. Їх класифікація та визначення. Технічні параметри.
 10. Види та класифікація бухгалтерських документів з касового виконання бюджетів
 11. Види цін та їх класифікація

Сутність та функції банків.

Банк– це інститут ринкової економіки,що виконує у сукупності 3 основні функції: посередництво в кредиті,депозиті та розрахункових операціях.

Функції:

Посередництво в кредиті. Безпосередньому здійсненню кредитних зв’язків між підприємствами перешкоджає невідповідність величини пропонованого в позику капітала з попитом на нього, а також невідповідність строку вивільнення грошового капіталу із строком на який він потрібний позичальнику. Крім цього пряме кредитування одним підприємством іншого пов’язано з небезпекою неплатоспроможності позичальника. Посередництво банків в кредиті усуває вказані труднощі. Акумулюючи вклади різної величини і на різні періоди часу банки мобілізують грошові капітали в розмірах, які дозволяють здійснити кредитування позичальників в необхідних обсягах і на необхідний строк. Крім цього банки мають більш широкі можливості по визначенню стану платоспроможності позичальника.

Посередництво в платежах спочатку виконувалось грошово-торговими мінялами, потім ця функція перейшла до банків. Банки здійснюють грошові платежі по дорученню клієнтів, приймаючи гроші на рахунки, і ведуть облік усіх грошових надходжень та видач. Централізація платежів в банках сприяє зменшенню витрат обігу.

Створення кредитних засобів обігу.Джерелом банківських кредитів є не тільки тимчасово вільні кошти і капітали, але і так звана депозитно-чекова емісія. Остання відбувається шляхом видачі позик у обсягах, які перевищують суми на вкладах. Отже, банки виконують важливу роль в заміщенні повноцінних грошей різними кредитними інструментами, створюючи депозити і випускаючи кредитні гроші.

Види та класифікація банків.Банківські групи

Види банків: 1.за формою власності: приватні-банк,капітал якого формується повністю або частково за рахунок коштів приватних осіб; державні-статутний капітал належить державі. 2.за організаційною формою господарської діяльності: відкриті акціонерні тов-ва; кооперативні. 3.за величиною активів: найбільші– активи понад 5 млрд.грн.; великі – від 1 до 5 млрд.грн.; середні – від 500 млн. до 1 млрд.грн; малі – менше 500 млн.грн. 4.залежно від наявності мережі філіалів банків: філіальні; без філіальні . 5.залежно від спеціалізації: універсальні; спеціалізовані. 6.за спеціалізацією за законодавством: ощадні; інвестиційні; іпотечні; розрахункові.Банківська група - це група юридичних осіб, які мають спільного контролера, що складається: з материнського банку та його українських та іноземних дочірніх та/або асоційованих компаній, які є фінансовими установами; з двох або більше фінансових установ та в якій банківська діяльність є переважною.

Банківська корпорація — це юридична особа (банк), засновниками та акціонерами якої можуть бути виключно банки. Банківська корпорація створюється з метою концентрації капіталів банків — учасників корпорації, підвищення їх загальної ліквідності та платоспроможності, а також забезпечення координації та нагляду за їх діяльністю.

Банківська холдингова група — це банківське об'єднання, до складу якого входять виключно банки.

Банківська холдингова група складається з материнського банку та дочірніх банків. Материнському банку банківської холдингової групи має належати не менше 50% акціонерного (пайового) капіталу або голосів кожного з інших учасників групи, які є його дочірніми банками.

Фінансова холдингова група — це банківське об'єднання, яке складається переважно або виключно з установ, що надають фінансові послуги, причому серед них має бути щонайменше один банк, і материнська компанія має бути фінансовою установою.

3.Створення та державна реєстрація банківських установ: документи,які подаються до територіального управління НБУ для його реєстрації

Реєстрація банків –це юридична процедура,що здійснюється шляхом внесення відповідного запису до державного реєстру банків,після чого банк набуває статусу юридичної особи.

Уповноважені засновниками банку особи подають до територіального управління Національного банку України для державної реєстрації такі документи:

1. заяву про реєстрацію банку;

2. установчий договір (крім державного банку);

3. статут банку;

4. рішення про створення банку (протокол установчих зборів) або Постанову

Кабінету Міністрів України про створення державного банку;

5. бізнес-план, що визначає види діяльності, які банк планує здійснювати на

найближчий рік, та стратегію діяльності банку на найближчі три роки згідно

із встановленими Національним банком України вимогами;

6. інформацію про фінансовий стан учасників, які матимуть істотну участь у

банку. У разі коли засновником банку є юридична особа, надається

інформація про членів ради директорів і осіб, які мають істотну участь у цій

юридичній особі;

7. бухгалтерську і фінансову звітність за останні чотири звітних періоди

(квартали) - для учасників - юридичних осіб, які матимуть істотну участь у

банку, довідку Державної податкової адміністрації України про доходи за

останній звітний період (рік) - для учасників - фізичних осіб, які матимуть

істотну участь у банку;

8. відомості про кількісний склад спостережної ради, правління (ради

директорів), ревізійної комісії;

9. копію платіжного документа про внесення плати за реєстрацію банку, що

встановлюється Національним банком України;

10. нотаріально завірені копії установчих документів учасників, які є

юридичними особами та матимуть істотну участь у банку;

11. копії звіту про проведення відкритої підписки на акції - для банку, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства;

12.відомості про професійну придатність та ділову репутацію голови та членів правління (ради директорів) і головного бухгалтера банку.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.035 сек.)