АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Банківські операції, їх класифікація

Читайте также:
 1. Банківські об'єднання: порядок створення та їх типи
 2. Банківські операції та їх публічно-правові обмеження
 3. Банківські ресурси, їх види та класифікація
 4. Валюта, валютні цінності, класифікація валют.
 5. Види економічної інформації та її класифікація
 6. Види жорсткості та лужності води. Їх класифікація та визначення. Технічні параметри.
 7. Види та класифікація банків.Банківські групи
 8. Види та класифікація бухгалтерських документів з касового виконання бюджетів
 9. Види цін та їх класифікація
 10. Влада як соціальний феномен. Ресурси влади. Класифікація влади.
 11. Глава 11. Ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, її структура та класифікація товарів

Операції банку - це дії банківської установи, спрямовані на забезпечення її функціонування, з одного боку, як суб'єкта підприємницької діяльності, з іншого - як фінансового посередника, який здійснює властиві йому функції.

1. За економічною сутністю:

а) базові:

- депозитні (приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних
осіб);

- розрахункові (відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-
кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за
допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них);

- кредитні та інвестиційні (розміщення залучених коштів від свого імені,
на власних умовах та на власний ризик);

б) інші операції та дії, спрямовані на задоволення потреб клієнтів та отримання прибутку:

- операції з валютними цінностями;

- емісійні операції;

- операції з цінними паперами (купівля-продаж за дорученням клієнтів,
операції на ринку цінних паперів, включаючи андеррайтинг);

- надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб;

- факторинг;

- лізинг;

- послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для
зберігання цінностей та документів;

- випуск платіжних інструментів (чеків, векселів та ін.);

- надання консультаційних та інформаційних послуг;

- засновницькі операції;

- інкасація;

- депозитарна діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників
іменних цінних паперів.

2. За функціональним призначенням:

а) пасивні операції - це операції, за допомогою яких банки формують свої
ресурси для проведення кредитних та інших активних операції (залучення
коштів на рахунки юридичних та фізичних осіб; емісія власних цінних паперів,
кредити, отримані від інших банків);

б) активні операції - це операції, за допомогою яких банки розміщують
наявні ресурси з метою отримання доходів:

- кредитні (короткострокове та довгострокове кредитування виробничої,
соціальної, інвестиційної та наукової діяльності підприємств та
організацій; надання споживчих кредитів населенню; лізинг,
факторинг);

- інвестиційні (формування портфеля цінних паперів);

засновницькі (участь коштами банку в господарській діяльності підприємств);

- міжбанківські (в частині наданих кредитів іншим банкам).3. Комісійно-посередницькі операції - операції банків за дорученням клієнтів за певну плату - комісію або процент:

а) комісійно-розрахункові операції, пов'язані зі здійсненням внутрішніх та міжнародних розрахунків;

б) торговельно-комісіті - купівля-продаж за дорученням клієнтів цінних паперів, валюти, дорогоцінних металів, посередництво в розміщенні акцій та облігацій, бухгалтерське та консультаційне обслуговування;

в) інші - традиційні фінансові та біржові послуги (управління пакетами акцій, бюджетне та податкове планування, допомога в злитті тощо); гарантійні послуги (ф'ючерси, опціони, свопи).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)