АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема «Текстовий редактор Word 2010»

Читайте также:
 1. V2: Текстовые редакторы.
 2. V2: Текстовые редакторы. Пользовательский интерфейс MS WORD.
 3. V2: Текстовые редакторы. Таблицы.
 4. Век восемнадцатый: Редакторы
 5. Визуальный редактор NVU (4 ч)
 6. Газета «Нижегородские губернские ведомости». Редакторская деятельность П.И.Мельникова, А.С.Гациского.
 7. Главный редактор
 8. Держите редактора в курсе
 9. Для шеф-редактора программы новостей по вопросам верстки
 10. Добавляем внешний HTML-редактор
 11. Колонка редактора
 12. Лабораторная работа № 16 «Знакомство с редактором формул»

Завдання.

На базі мого конспекту по темі«Текстовий редактор Word 2010» (файлЗавдання 1 Word-2010) скласти тести.

На оцінку «відмінно» (10,11,12 балів) – 50 тестів.

На оцінку «добре» (7,8,9 балів) – 40 тестів.

На оцінку «задовільно» (4,5,6 балів) – 30 тестів.

Тести, які буду скачані з Інтернету, навіть 50 тестів, будуть зараховуватись, як задовільне виконання завдання.

Тести повинні бути різні. Частина тестів повинна містити одну вірну відповідь, друга частина – декілька вірних відповідей.

Приклади.

1. Як виділити слово в тексті?

a Затиснути мишку і розтягнути виділення

a Двічі клацнути по слову

c Тричі клацнути по слову

2. Що відбудеться, якщо вибрати команди ФАЙЛ – ЗАКРЫТЬ

o Закриється повністю програма

· Закриється тільки файл

3. Якими діями можна замінити клацання по копці на малюнку

a ФАЙЛ – ОТКРЫТЬ

a CTRL + O

c ФАЙЛ – СОЗДАТЬ

c CTRL + S

 

В тестах ви повинні відмітити вірні відповіді. Систему позначок можете обрати свою. Але я думаю, що зручно по принцип кнопок у діалогових вікнах використовувати:

a поле-перемикач для тестів з однією вірною відповіддю (порожній кружечок – невірна відповідь, зафарбований або з крапкою – вірна відповідь)

a поле-прапорець для тестів з декількома вірними відповідями (порожній квадрат – невірна відповідь, галочка або квадрат з галочкою – вірна відповідь)

 

Бажаю успіху
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)