АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Функціональна схема контролю та її опис

Читайте также:
 1. III. Основные требования по нормоконтролю
 2. Алгоритм и блок-схема
 3. Блок-схема алгоритма цикла с параметром представлена на рисунке 5.1.
 4. Види контролю
 5. Види маркетингового контролю
 6. Вимоги для системи контролю доступу
 7. Выбор типа и схема предочистки ВПУ
 8. Г) зовнішні і внутрішні органи контролю.
 9. ДВУХПОЛУПЕРИОДНАЯ СХЕМА ВЫПРЯМЛЕНИЯ
 10. Двухполупериодный мостовой выпрямитель (схема Греца)
 11. ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ТА КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ
 12. Завдання до самоконтролю

Зміст

Вступ

1 Короткий опис об’єкту контролю

2 Функціональна схема контролю та її опис

3 Обґрунтування вибору приладів та апаратури

4 Спеціальне завдання:

4.1 Опис принципової електричної схеми одного з приладів,

що застосовується, чи вимірювального комплекту

4.2 Опис правил монтажу елементів вибраної схеми контролю

з ескізами

Перелік посилань

 

Вступ

 

В цьому розділі пояснювальної записки необхідно відобразити призначення теплотехнічних вимірювань у виробництві електричної та теплової енергії, вплив якості роботи приладів на надійність та безперебійність роботи теплоенергетичного обладнання електростанцій. Роль вимірювань в науково-дослідницьких та налагоджувальних роботах, перспективи розвитку засобів вимірювань. Зв’язок теплотехнічних вимірювань з автоматизацією теплоенергетичних процесів на електростанціях.

Сформулювати задачі, які вирішуються курсовим проектом.

Об’єм: 1 аркуш друкованого тексту.

Література: [1, ст. 5-8]; [2, ст. 5-7]; [3, ст. 5-6]; [4, ст. 4-5]; [12, ст. 45];

[20]

 

 

Короткий опис об’єкту контролю

 

В цьому розділі пояснювальної записки необхідно відобразити короткий опис технологічного процесу роботи пари в турбіні, роль та призначення турбоустановки в даному процесі, а також принцип дії та конструктивні особливості турбіни Т-250/300-240.

Об’єм: 2 аркуші друкованого тексту.

Література: [в кожного студента своє джерело]

 

Функціональна схема контролю та її опис

 

В цьому розділі пояснювальної записки необхідно відобразити призначення та загальні принципи побудови функціональної схеми контролю. Проілюструвати побудову умовного позначення приладу на функціональній схемі (див. рис. 2.1).

Обґрунтувати які параметри турбінної установки потрібно контролювати і чому.

Об’єм: 3 аркуші друкованого тексту.

Література: [19, ст. 39-51]

 

       
 
Основні позначення вимірюваної величини
   
Р (Тиск)
 

 


 

       
   
 
 

 

 


Рисунок 2.1 – Принцип побудови умовного позначення приладу

 

 

...
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)