АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Pochodzenie, rodzina w Polsce - Происхождение, родственники в Польше

Читайте также:
 1. Б)другие родственники
 2. Б)другие родственники
 3. Биогенные амины,происхождение,функции
 4. Героический эпос Древней Греции: происхождение, особенности, эпический стиль. Гомеровский вопрос.
 5. Двух человек отправили определить границу между Россией и Польшей.
 6. Денежно-кредитная политика. Происхождение, сущность и функции денег
 7. Древнегреческая комедия: происхождение, социальные функции, жанровые признаки и структура. А. Боннар о двух видах античного смеха.
 8. Древнегреческий роман: проблема жанра, происхождение, источники, особенности, типология, романисты и их произведения (Харитон, Гелиодор, Ахилл Татий и др.).
 9. Жанр элегии в древнегреческой лирике: происхождение, тематика, основные разновидности и представители.
 10. Иудеи в Польше и России
 11. Классный час «Мои дедушки и бабушки. Их ближайшие родственники»

Stan cywilny - Гражданское состояние

Jeszcze się nie pobrałem. (Jeszcze się) nie ożeniłem. (Do dziś) nie pobrałam się (nie wyszłam za mąż).

Przed trzema laty pobrałam się z moim mężem: Andrzejem. Od roku mieszkam z moją narzeczoną w mieszkaniu moich teściów. Pobierzemy się na wiosnę (latem)/ gdy skończymy studia.

Jestem zamężna (jestem żonaty) od dwóch lat ale dzieci jeszcze nie mamy. Planujemy dzieci, gdy dostaniemy własne mieszkanie (gdy mąż wróci z wojska), (gdy trochę się dorobimy). Mamy już własne mieszkanie (od trzech miesięcy).Jestem na urlopie macierzyńskim (można powiedzieć „na urlopie wychowawczym” jeśli szczęśliwa mama jest już
kilka miesięcy po porodzie) do listopada dwa tysiące jedenastego roku/ do marca przyszłego roku/ do jesieni/ do początku września/ do końca października.

Mamy dwoje dzieci (jedno dziecko): synka i córeczkę (dwóch synów: Jana i Piotra) (trzy córki: Olgę, Marię i Annę), (mamy jednego syna: Konstantego), (mamy jedną córkę: Eugenię). Najmłodsza córka ma dwa (trzy) latka. Najstarszy syn ma piec lat. Dzieci chodzą do przedszkola, a opiekuję się nimi głównie babcia. Spędzam z dziećmi letnie
wakacje. Dzieci chodzą już do szkoły podstawowej (do przedszkola). Chcę by poszły na studia. Chce by się uczyły.

Niestety rozwiodłam się z moim pierwszym mężem. Mąż wyjechał do Mińska i niestety rzadko się widujemy.

Moi rodzice już nie pracują. (pracują cały czas: tata jest technikiem – chemikiem a mama księgową).

Mój, świętej pamięci ojciec zmarł przed sześciu laty. Mamy niestety nie znałem. Zmarła gdy byłem mały.

Moi rodzice są rozwiedzieni. Mój Tata wyjechał pracować do Rosji. Mama mieszka ze swoimi rodzicami.

Mam dwóch braci. Andrzeja i Wacława (i) (jedną siostrę), (dwie siostry). Jestem jedynakiem (jedynaczką).

Moi dziadkowie mieszkają w Skidelu (od skończenia II wojny światowej), (od zawsze). Obydwoje moi rodzice są Polakami.

Pochodzenie, rodzina w Polsce - Происхождение, родственники в Польше

To rodzice mojego taty (mojej mamy) są Polakami. Moja mama jest z pochodzenia Ormianką (Rosjanką). Moja mama jest Litwinką. To od strony mojej mamy rodzina jest polska. Mój tata jest Białorusinem, (Gruzinem), (Ukraincem).

W Polsce, w Gdańsku, (we Wrocławiu) mieszka moja ciocia, (mój wujek (brat mamy)), (mój stryjek (brat ojca)).

W Polsce, w Legnicy, mieszkają moi kuzyni: synowie brata mojego taty (w Ełku), (niedaleko Szczecina).

Niedaleko Elbląga mieszka siostra mojej mamy. Mój brat studiuje w Poznaniu na Politechnice (na Uniwersytecie). Moja narzeczona studiuje w Lublinie na dziennikarstwie (na Wydziale Nauk Politycznych), na Wydziale Historii Sztuki.

Niedaleko Białegostoku, w Białej Podlaskiej mieszka rodzina mojej mamy. Bardzo często przyjeżdżają do nas w odwiedziny do Grodna. Byli kilka razy u nas. Ale ostatnio przyjeżdżają coraz rzadziej/ przyjeżdżają do nas co roku.

Mój stryjek mieszkał w Polsce, w Pile. Jeździłem tam kilka razy. Niestety nigdy tam nie mogłem pojechać.

Mój dziadek, tata mojej mamy (moja babcia, mama mojego taty) mieszka niedaleko Legnicy, na Śląsku. Pojechali tam po II wojnie światowej. Wyjechali z Białorusi w tysiąc dziewięćset pięćdziesiątym ósmym roku, (w tysiąc dziewięćset czterdziestym ósmym roku), (na początku lat dziewięćdziesiątych), (przed kilku laty).

...

1 | 2 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)