АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

V. Тренувальні вправи

Читайте также:
  1. IV. Тренувальні вправи.
  2. IV. Тренувальні вправи.
  3. IV. Тренувальні вправи.
  4. IV. Тренувальні вправи.

1. Вправа 170.

а) Виконання мовного завдання.

Любов'ю —[л'убовйуі Об'ю — [О б й у] Верф'ю — [в е р ф й уі

б) Формулювання правила.

Коли основа іменника жіночого роду закінчується на приголосний [б], [ßL [Ф1> т0 в орудному відмінку однини кінцевий приголосний не подов­жується. Після букв б, в, ф перед закінченням -ю ставиться апостроф.

2. Робота зі схемою опорою.

— Скориставшись алгоритмом, поставте іменники в орудному відмінку.

Доповідь, зелень, радість, молодість, матір, совість, кров, подорож.

3. Творче списування.

— Спишіть вірш, ставлячи слова, що в дужках, в орудному відмінку.

Пізнай свої можливості, і жити вчись по (щирість). По (щирість), без (хитрість), без (заздрість), (зрадливість). Хай буде більше (радості) від (юність) до (старість). Хвала відвазі й (смілість), війна — (зарозумілість).

4. Робота з деформованими реченнями.

— Зі слів побудуйте речення, ставлячи іменники в потрібному відмінку. Ми, гості, хліб, зустрічаємо, сіль, і, дорогих.

Славиться, багатою, Україна, рослинність. Школа, брат, медаль, закінчив, золотою, із.

— Вкажіть відмінок іменників. (Завдання, виконується за трьома ва­ріантами.)

5. Робота над оповіданням. (Вправа 171.)

— Про кого ви дізналися із тексту оповідання?

— Як допомагала Оксанка дідусеві?

— Як ви оцінюєте ставлення дівчинки до старої одинокої людини?

— Перекажіть текст оповідання (усно).

— Розкажіть про свою допомогу одинокому дідусеві чи бабусі.

— Поставте іменники, що в дужках, в орудному відмінку однини і по­ясніть написання їх закінчень.

— Визначіть граматичну основу у першому реченні.(Ветеран сидить, милується, чекає.)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)