АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

A) produkcja pierwotna brutto

Читайте также:
  1. a) ubikwistyczny
  2. Dorothy Parker (1893 - 1967)
  3. JOHN MEARSHEIMER

B) 1869

c) 1989

d) 1751

 

2.Nauka o mszakach to:

 

a) briologia

b) ichtiologia

c) entomologia

d) ornitologia

 

3.Dział ekologii zajmujący się badaniem wzajemnego oddziaływania środowiska abiotycznego na poszczególne organizmy i na odwrót to:

 

a) biomologia

b) synekologia

c) autekologia

d) sozologia

 

4.Termin sozologia zaproponował(-a):

 

a) Walery Goetel

b) Władysław Szafer

c) Ewa Symonnides

d) Paweł Skawiński

 

5.Do czynników abiotycznych nie można zaliczyć:

 

a) światła

b) wysokiego poziomu konkurencji

c) temperatury

d) wiatrów

 

6.Ze względu na odczyn (pH) gleby rośliny możemy podzielić na:

 

a) heliofile, skiofile

b) hydrofity, higrofity, kserofity

c) acydofile i bazofile

d) kalcyfile, nitrofile, halofity

 

 

7.Terminy "krzywa esowata" i "krzywa jotowata" odnoszą się bezpośrednio do:

 

a) wzrostu liczebności populacji w czasie

b) zagęszczenia populacji

c) śmiertelności

d) przeżywania

8.Wypukła krzywa przeżywania charakterystyczna jest dla:

 

a) roślin

b) zebry

c) mięczaków

d) żółwi

 

9.Wybierz łańcuch troficzny, który jest graficznym przedstawieniem łańcucha detrytusowego:

 

a) obumarłe liście roślin wodnychànicienieàlarwy owadówàtraszka

b) fitoplanktonàzooplanktonàuklejaàszczupak

c) igły sosnyàlarwy owadaàwilgaàkuna

d) koniczynaàślimakàjaszczurkaàjastrząb

 

10.Wybierz organizm będący monofagiem:

 

a) świnia

B) koala

c) niedźwiedź

d) człowiek

 

11.Wybierz ekosystem heterotroficzny:

 

a) las

b) łąka

c) jaskinia

d) jezioro

 

12.Bakterie przekształcające w cyklu bigeochemicznym azotu azotyny w azotany to bakterie z rodzaju:a) Nitrosomonas

b) Rhizobium

c) Nitrobacter

d) Clostridium

 

13.Produkcja ekosystemu mierzona szybkością fotosyntezy, czyli ilością wytworzonej przez

producentów materii organicznej, łącznie z tą częścią materii, która zużyta zostaje w procesie oddychania to:

 

a) produkcja pierwotna brutto

b) produkcja pierwotna netto

c) produkcja netto pomniejszona o straty związane z wydalaniem

d) produkcja brutto powiększona o ilość energii dostarczanej w ciągu roku

 

14.Grupa zwierząt odżywiających się padłymi zwierzętami to:

 

a) koprofagi

b) nekrofagi

c) detrytofagi

d) pasożyty

 

15.Organizmy roślinne i zwierzęce żyjące w powierzchniowych warstwach gleby to:

 

a) edafon

b) podszyt

c) runo leśne

d) drzewostan

 

16.Stopniowe osłabianie natężenia światła w miarę przenikania do głębszych warstw wody to:

 

a) przemiana adiabatyczna

b) downwelling

c) ekstynkcja światła

d) adsorcja światła

 

17.Ubytek wody z powierzchni gleby do atmosfery to:

 

a) ewapotranspiracja

b) ewaporacja

c) transpiracja

d) respiracja

 

18.Strefa przejściowa pomiędzy dwoma lub kilkoma sąsiadującymi ze sobą ekosystemami to:

 

a) ekotyp

b) ekoton

c) efekt styku

d) edafotop

 

19.Do naturalnego ekosystemu lądowego nie można zaliczyć:

 

a) pustyni

b) pola uprawnego

c) jeziora

d) półpustyni

 

20.Słowo fauna oznaczające wszystkie gatunki zwierząt traktowane jako całość występująca

na danym obszarze pochodzi od:

 

a) dwóch greckich słów

b) imienia rzymskiego bożka pasterzy i trzód

c) nazwy pierwszego ssaka lądowego

d) nazwy wymarłego już żółwia

 

21.Gatunek łatwo przystosowujący się do różnych warunków środowiska to gatunek:

 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)