АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Аналіз та оцінка середовища підприємств за методом SWOT-аналізу

Читайте также:
 1. B. Оцінка Суду
 2. B. Оцінка Суду
 3. B. Оцінка Суду
 4. Case 2. Маркетингове середовище міжнародних ринків та його аналіз
 5. I. Оцінка викладацької діяльності вчителя щодо стимулювання пізнавальної самостійності учнів
 6. III. ОЦІНКА ОБСТАНОВКИ, ЯКА СКЛАЛАСЯ НА ОГД У
 7. IV ДЕНЬ- облік та оцінка результатів.
 8. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
 9. Авіатранспортного підприємства»
 10. АВС-аналіз товарів за ___ рік за рівнем отриманого доходу (чистої виручки від реалізації)
 11. АВТОМАТИЗАЦІЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ РЕЧОВИНИ МЕТОДОМ ЗМІШУВАННЯ
 12. АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЛЮБВИ У ДЕТЕЙ –СОЦИАЛЬНЫХ СИРОТ МЕТОДОМ КАНИСТЕРАПИИ «ГОРОД СОЛНЦА» (Г. БАРНАУЛ)

SWOT-аналіз - це процес встановлення зв'язків між найхарактернішими для підприємства можливостями, загрозами, сильними сторонами (перевагами), слабкостями, результати якого в подальшому можуть бути використані для формулювання і вибору стратегій підприємства [10]. Він проводиться з метою дослідження підприємства як господарюючої системи у певному ринковому середовищі.

SWOT-аналіз — це своєрідний інструмент; він не містить остаточної інформації для прийняття управлінських рішень, але дає змогу впорядкувати процес обмірковування всієї наявної інформації з використанням власних думок та оцінок. SWOT-аналіз дає змогу формувати загальний перелік стратегій підприємства з урахуванням їхніх особливостей — адаптації до середовища або формування впливу на нього. Широке застосування та розвиток SWOT-аналізу пояснюються тим, що стратегічне управління пов’язане з великими обсягами інформації, яку потрібно збирати, обробляти, аналізувати, використовувати, а відтак виникає потреба пошуку, розробки та застосування методів організації такої роботи.

Здійснюю такий аналіз на дослідженому підприємстві ВАТ «Ходорівполіграфмаш».

Таблиця 3.2.

SWOT – аналіз ВАТ «Ходорівполіграфмаш»

Сильні сторони Слабкі сторони
Забезпечена ресурсами Володіє якісною продукцією Наявність постійних споживачів Післяпродажна підтримка Низькі акладні витрати Застаріла продукція Маловідома на ринку Продукція дорога Відсутня мережева мережа
Можливості Загрози
Збільшенн попиту на продукцію Збільшення кількості спеціалістів у дній сфері Збільшення готовності банків до кредитування Зростання темпів інфляції Збільшення соціально-політичної нестабільності Зростання тиску конкурентів Зміни в потребах споживачів

 

Для аналізу можливостей та загроз проводиться оцінка профілю середовища (табл. 3.3., 3.4.).

Таблиця 3.3.

Матриця можливостей зовнішнього середовища ВАТ «Ходорівполіграфмаш»

Ймовірність використання можливостей Вплив можливостей на підприємство
Сильний Помірний Малий
Висока Підписання угод з новими клієнтами Підписання угод з новими постачальниками -
Середня Запровадження нових перспективних технологій Прийняття нових законодавчих актів, які б сприяли розвитку галузі -
Низька Сприятлива економічна ситуація(швидкі темпи економічного зростання, ріст зайнятості, цінова стабільність) Сприятлива демографічна і фізико-географічна ситуація -

Таблиця 3.4.

Матриця загроз зовнішнього середовища ВАТ «Ходорівполіграфмаш»


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)