АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Розділ 1. Загальні відомості про ВАТ «Ходорівполіграфмаш»

Читайте также:
 1. I розділ
 2. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 3. Актуальність розділу.
 4. Апаратура, загальні вказівки по виконанню процедур
 5. Апаратура, загальні вказівки по виконанню процедур
 6. Бази даних. Основні відомості
 7. Бальнеологія як розділ курортології. Головні бальнеологічні групи мінеральних вод.
 8. В – Індивідуальні розділи курсу
 9. Вимоги до написання підрозділу
 10. Вимоги до написання підрозділу
 11. Вимоги до написання підрозділу
 12. Висновки до розділу

Курсова робота

з дисципліни : «Стратегічний маркетинг»

на тему:«Обґрунтування маркетингової стратегії ВАТ «Ходорівполіграфмаш»

 

 

Виконала:

Студентка групи: ЕМРм-11

Біла Н.Л.

Викладач: Вороніна Р.М.

 

 

Львів – 2014

Зміст:

Вступ……………………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Загальні відомості про ВАТ «Ходорівполіграфмаш»…………….……….4

1.1. Інформація про підприємство і ринок………………………………………………4

1.2. Формулювання місії підприємства………………………………………………...21

1.3. Визначення цілей та маркетингу підприємства…………………………………...22

Розділ 2. Аналіз маркетингової стратегії сегментації та вибір цільового ринку

ВАТ «Ходорівполіграфмаш».…………………………………………………………..24

2.1. Аналіз факторів та критеріїв сегментації………………………………………….24

2.2.Вибір цільового ринку………………………………………………………………26

Розділ 3. Стратегічний аналіз маркетингового середовища

ВАТ «Ходорівполіграфмаш»…………………………………………………..……27

3.1.Аналіз галузі та конкурентного становища підприємства в галузі………………27

3.2. Аналіз та оцінка середовища підприємства за методом SWOT-аналізу………...29

3.3.Визначення конкурентної переваги підприємства………………………………...31

3.4.Визначення конкурентоспроможності підприємства……………………………..33

3.5.Порівняльна оцінка конкурентоспроможності підприємства……………...…….35

Розділ 4. Аналіз бізнес-портфелю

ВАТ «Ходорівполіграфмаш»…………..…………………………..……..…….……37

4.1.Побудова матриці Бостонської консалтингової групи…………………...….……37

4.2.Побудова матриці «МакКінсі-Дженерал Електрик»……………………………...40

Висновки і пропозиції…………………………………………………………………...46

Список використаної літератури………………………………………………………..48

Додатки…………………………………………………………………………………...49

 

 

Вступ

Стратегічний маркетинг — це розробка та реалізація генеральної програми дій підприємства для ефективного розміщення ресурсів і завоювання перспективного цільового ринку. Його предметом є вирішення питань щодо того, які саме продукти чи стратегічні простори мають бути освоєні, як саме можна цього досягти.

Суть стратегічного маркетингу полягає у використанні маркетингових принципів організації виробничо-господарської діяльності на якісно більш високому рівні – розроблення і реалізація стратегії розвитку підприємства для досягнення довгострокових, перспективних цілей. У зв'язку з цим коло маркетингових задач істотно розширюється. Якщо “класична” маркетингова теорія припускає деякий розподіл сфер впливу вищої ланки керівництва і маркетингових служб підприємства, використання стратегічного маркетингу передбачає маркетинговий підхід до вирішення всіх задач у рамках виробничо-господарської діяльності підприємства.

Актуальність теми дослідження пояснюється тим, що на даний момент в Україні широко розвинена торгівельна діяльність, з якою пов’язана жорстка конкуренція. Тому кожна торгівельна фірма для підвищення своєї конкурентоспроможності на ринку змушена вживати заходів щодо вдосконалення власної стратегії розвитку. Вдала маркетингова стратегія на фірмі сприятиме досягненню лідерства на ринку та одержанню запланованого прибутку.

Об’єктом дослідження для написання курсової роботи виступає відкрите акціонерне товариство «Ходорівполіграфмаш», яке реалізує та обслуговує обладнання для поліграфічної промисловості.

Предметом дослідження курсової роботи є процес дослідження стратегічного розвитку підприємства.

Метою курсової роботи єперш за все ознайомитися з історією підприємства, його організаційною структурою, дослідити основних конкурентів та подати їх коротку характеристику. Наступним що потрібно зробити це провести аналіз маркетингової стратегії сегментації ВАТ «Ходорівполіграфмаш» та цільового ринку. провести аналіз сильних та слабких сторін корпорації, зазначити можливості та загрози. Визначити конкурентні переваги підприємства. Останнім, що потрібно зробити – проаналізувати бізнес-портфель підприємства на основі матриці Бостонської консультативної групи та матриці «Мак-Кінсі».

 

Розділ 1. Загальні відомості про ВАТ «Ходорівполіграфмаш»

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)