АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

суб’єкта персональних даних

Читайте также:
 1. А.1. Вімоги до даних
 2. Аналіз даних
 3. Аналіз метеорологічних даних регіону та його сировинної бази
 4. Архітектура персональних комп’ютерів
 5. База даних для роботи з Project Expert
 6. База даних як складова інформаційної системи
 7. Бази даних. Основні відомості
 8. Бланк обробки даних
 9. Введення метеоданих (SET T.P)
 10. Ввод даних в програмі KSTAT
 11. Ведення даних для створення плакату
 12. Вибирання даних

 

Фізична особа ______________________________, яка діє на підставі власного добровільного волевиявлення (в подальшому за текстом - «Суб’єкт персональних даних», «Суб’єкт»), попередньо ознайомлена з метою обробки персональних даних, надаю свою чітку однозначну згоду на:

1. обробку персональних даних без будь-яких застережень, включаючи їх передачу до консульської установи ___________, у складі бази персональних даних «Болгарія -Україна», яка ведеться в інформаційній (автоматизованій) системі;

Мета обробки (збору) персональних даних: передача персональних даних консульській установі, яка на підставі відповідної інформації приймає рішення про оформлення візового документу фізичній особі; Місце зберігання бази персональних даних: Сполучене Королівство, Е151 NG, Лондон, вул. Бродвей, буд. 78-102. Склад та обсяг (зміст) персональних даних, що обробляються у базі персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство та місце проживання; Власником бази персональних даних є: Компанія «ВІ ЕФ ВОРЛДВАЙД ХОЛДІНГЗ ЛТД», юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Маврикій, місцезнаходження якої: "Кросс Бордер Траст Сервісиз Лімітед", Бізнес-центр "Сан-Луї", ріг вулиць Дерош та Сан-Луї, м. Порт-Луї, Маврикій. Розпорядниками бази персональних даних є: філія ТОВ «РНТ-Юкрейн» у Подільскому районі, юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, місцезнаходження якого: 04080 м.Київ, вул.Фрунзе, 60 корп.V та Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІ ЕФ КОНСАЛТІНГ СЕРВІСИЗ», юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, місцезнаходження якого: 04080 м.Київ, вул.Фрунзе, 60;

2. використання персональних даних, а саме: будь-які дії Власника бази щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними;

3. на поширення персональних даних шляхом передачі відомостей про Суб’єкта з бази персональних даних до відповідної консульської установи; доступ до персональних даних третьої особи здійснюється відповідно до вимог закону; Суб’єкт персональних даних надає свій дозвіл на передачу його персональних даних іноземним суб'єктам відносин (консульській установі), яка буде здійснюватися за умов забезпечення належного захисту цих персональних даних, і з метою не іншою ніж та, що вищезазначена у пункті 1;

4. на зберігання й обробку персональних даних протягом 30 ( тридцяти) днів з дня включення персональних даних до бази персональних даних;

5. на внесення змін до персональних даних за зверненням інших суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними.

Письмове повідомлення про знищення моїх персональних даних у зв’язку із закінченням строку їх зберігання, даних прошу направити мені електронною поштою на адресу:_______________________ (вказати e-mail) або листом на поштову адресу____________________________________________________.

Повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних «_________-Україна», створеною з метою обробки персональних даних для передачі їх консульській установі __________, яка на підставі відповідної інформації приймає рішення про оформлення візового документу отримав; права як Суб’єкта персональних даних йому повідомлені і роз’яснені.

 

У випадку скарги Ви можете звернутися до Державної Служби України з питань захисту персональних даних. Адреса: 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 15. Телефон гарячої лінії:+38(044)5410122

 

_______ ____________ ___________________ «___» _____________ 20 __ року

(місто) (підпис) (ініціали, прізвище)


1 | 2 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)