АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

V. Програма підготовки

Читайте также:
 1. III. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 2. IV ПРОГРАМА ПРАКТИКИ
 3. Вибір та розрахунок обладнання для підготовки сировини до розпилювання.
 4. Вчиняє інші дії, необхідні для підготовки до судового розгляду.
 5. Діагностична програма.
 6. Для підготовки до підсумкового модульного контролю
 7. Для самостійної позааудиторної підготовки до заняття
 8. Для самостійної позааудиторної підготовки до заняття
 9. Економічна програма народництва.
 10. Економічні проблеми в період підготовки та здійснення реформи в 1861 р.
 11. Етапи підготовки дипломної роботи

ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ ШИРОТИ

(за результатами вимірювань висоти Сонця).

І. Мета роботи

Засвоїти методику визначення географічної широти за результатами вимірювань висоти Сонця проведених за допомогою теодоліта. Закріпити навички і уміння у використанні довідникової астрономічної літератури та в розв’язанні обчислювальних задач практичної астрономії.

Оволодіти навичками, необхідними учителю астрономії при обладнанні шкільної астрономічної площадки.

ІІ. Об’єкт та засоби дослідження

Географічна широта визначається на основі результатів вимірювань, проведених за допомогою теодоліта при виконанні лабораторної роботи «Вимірювання кутів теодолітом» При обчисленнях використовуються значення схилення Сонця і рівняння часу, які визначаються шляхом лінійної інтерполяції даних Астрономічного щорічника або календаря на моменти спостережень.

Географічна широта може бути обчислена за допомогою одного з двох пропонованих далі методів, залежно від часу проведення вимірювань. Обчислення виконуються за допомогою мікрокалькулятора або персонального комп’ютера.

Обчислення виконуються за допомогою мікрокалькулятора або персонального комп’ютера. Найбільш раціональний шлях сполучення режимів роботи калькулятора пропонується в с.

 

ІІІ. Робоче завдання

Визначити висоту центу сонячного диска. У виміряні значення висоти (лаб.роб. «Вимірювання кутів теодолітом») ввести значення кутового радіуса Сонця, місця нуля, значення рефракції і паралаксу.

1. Побудувати графік зміни висоти центра сонячного диска з часом.

2. Визначити точні моменти спостережень у системах всесвітнього та місцевого середнього сонячного часу.

3. Проінтерполювати схилення Сонця і рівняння часу на моменти спостережень.

4. Визначити годинні кути центра сонячного диска на моменти спостережень.

5. Підрахувавши значення географічної широти за результатами усіх вимірювань, знайти її середнє значення та похибку її обчислення.

IV. Контрольні питання

1. Видимий рух Сонця на різних географічних широтах.

2. Істинний сонячний час.

3. Перетворення горизонтальних координат в екваторіальні і навпаки.

4. Астрономічна рефракція і її вплив на координати світил.

V. Програма підготовки

Вивчити теоретичний матеріал.

1. Сформувати навички проведення обчислень з величинами, вираженими у годинній або у градусній мірах за допомогою мікрокалькулятора; вивчити процедуру лінійної інтерполяції; ознайомитись з алгоритмами обчислення географічної широти.

2. Ознайомитись з методичними вказівками до виконання роботи.

3. Підготувати відповіді на контрольні питання.

4. Скласти план виконання робочого завдання.

5. Підготувати таблиці для оформлення результатів обчислень.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)