АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Виробничі відносини рабовласницького суспільства

Читайте также:
 1. Аграрні відносини в імперіалістичних країнах
 2. Аналіз владних відносин у постіндустріальних суспільствах
 3. Взаємовідносини України з кредиторами на світовому фінансовому ринку (млн. доларів США)
 4. Види законів, що регулюють конституційно-правові відносини в зарубіжних країнах.
 5. Виникнення рабовласницького способу виробництва
 6. Виробничі ресурси суспільства і їх обмеженість. Крива виробничих можливостей.
 7. Відносини власності виникають між людьми з приводу привласнення матеріальних і духовних благ. Привласнення означає ставлення людей до певних речей, як до своїх.
 8. Вплив людини на природу на різних етапах суспільства
 9. Вступ. Основні взаємодії суспільства і природи. Предмет і завдання екології.
 10. Глава 77. Взаємовідносини органів доходів і зборів з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності
 11. Глава 77. Взаємовідносини органів доходів і зборів з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності

Важливим об'єктом власності рабовласни­ків була земля, насильно захоплена або в родових общин, або в розорених вільних се­лян. Земельна власність на окремих стадіях розвитку рабовласницького суспільства в різних державах постає в різних конкретних формах —общин­ній, храмовій, державній та індивідуально-приватній. Земельна власність мала істотне значення тільки тому, що в розпоряджен­ні великого земельного власника були підневільні трудівники, які створювали додатковий продукт,— раби.

У рабовласницькому суспільстві особливістю поєднання ро­бочої сили із засобами виробництва було те, що трудівник — раб був не тільки позбавлений будь-якої вченості на засоби виробництва, а й сам виступав таким же об'єктом власності ра­бовласника, як і речові засоби виробництва.

Примус до праці був відверто насильним. Ні про яку особис­ту матеріальну заінтересованість рабів у праці не могло бути й мови.

Рабовласник повністю розпоряджався матеріальними блага­ми, що їх створювали раби. Деяка частина їх поверталася рабу у вигляді засобів існування, як необхідний продукт, яким забез­печувалось відтворення його здатності до праці. Інша, досить значна частина, надходила для задоволення всіляких потреб рабовласника і становила додатковий продукт. Тому й сам робо­чий час раба розпадався на необхідний і додатковий час, його праця поділялася на необхідну І додаткову працю.

Деяку частину створюваного рабами додаткового продукту рабовласники віддавали іншим експлуататорам — представни­кам торгового і лихварського капіталу, які постачали їм пред­мети розкоші або гроші. Крім того, значну частку додаткового продукту у вигляді податків вилучала рабовласницька держава, що оберігала інтереси панівного класу.

Рабовласницьке господарство виробляло все для власних потреб. Воно було в основному натуральним. Деякі вироби пере­творювалися в товар найчастіше в разі потреби в придбанні продуктів, які не вироблялися у власному господарстві. Як пра­вило, рабовласники використовували )датковий продукт непро­дуктивно. Значна маса додаткового продукту йшла на особисте споживання і обслуговування членів панівного класу. П витра­чали на створення всіляких архітектурних споруд (храмів, мо­нументів тощо), а також на релігійні обряди, ігри, видовища тощо. Словом, рабовласницьке господарство обмежувалося завданням задоволення «потреб шлунку і фантазії» експлуата­торів.У задоволенні потреб рабовласників й полягала мета рабо­власницького виробництва. Засобом для досягнення цієї мети була хижацька експлуатація рабів. Саме в цьому й полягає суть основного економічного закони рабовласницького суспільства.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)